Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumne reconeixerà els diferents models de comunicació 3.0.   X X     X
OG2.- L'alumne reconeixerá l'aplicació de la comunicació 3.0 a la moda.        X X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- L'alumne aprendrà a triar l'estratègia adequada al 3.0. X  
OE2.- L'alumne aprendrà a emprar el lenguatge 2.0.   X
OE3.- L'estudiant podrà  construir un blog de moda.   X
OE4.- L'alumne sabrà portar una community de moda.