Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
    Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
    La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
    Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Asistencia y participación en clase

Asistencia mínima a 3 de las 4 sesiones (75%). Se expondrá el contenido de la materia, con apoyo audiovisual y material complementario vía Moodle, y se valorará la participación activa del alumno en cada sesión.

Individual 40%
2 Actividades de aplicación

Los grupos de alumnos entregarán una pieza audiovisual vía Moodle (preferiblemente un spot).

Grupal (2-3 máx.) 60%