PLA DOCENT
Taller Creació Gràfica Publicitària: Art & Copy Format docència B
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. M. Baños
i Prof. D. Gómez
Coneixements
previs recomanats
Especialment orientat a estudiants de quart curs.
Cal capacitació suficient en Photoshop.
Torn Únic
Descripció general del taller

“Si tu publicidad pasa desapercibida, todo lo demás es académico” Bill Benrnbach

Aquest no és un taller per saber cóm es fa un anunci. És un taller per aprendre a fer anuncis. Praxis. La creació d’anuncis no pot ser per al professional una pràctica basada en l’enginy sinó en la perspicàcia. Només els coneixements en estratègia, retòrica i disseny poden garantir l’eficàcia en la praxi publicitària. En aquest taller es treballarà la ideació, redacció i realització d’anuncis per a premsa diària, revistes i cartells. L’alumne/a ha de finalitzar el Taller amb un book amb peces gràfiques publicitàries de diversos formats (pàgines, mitges, dobles, peus (faldones), cartells, tanques, etc.), realitzades de principi a fi pel seu equip.


Aquest taller requereix de l’estudiant el compromís de resposta ràpida i dedicació àmplia fora de l’aula.


Organització del taller: Com si d’una agència de publicitat es tractés, els docents actuaran com a professionals  amb els seus propis equips de treball, alternaran la seva presència a classe per tal de fer el seguiment, acompanyament i direcció del procés de creació (estratègia, concepte, idea, imatge i text).


La Direcció Creativa (Director de Copy i Director d’Art) presentaran els productes i el seu brief. Decidiran l’estratègia, marcaran els diferents eixos de comunicació i dirigiran, de manera directa, l’esforç creatiu dels equips.


No es tracta de que els alumnes puguin seguir els seus “impulsos creatius”, sinó de que comprenguin i apliquin la metodologia de les agències de publicitat.


Sobre un mateix tema, es crearan diferents enfocaments en funció dels diferents targets . Cada equipo realitzarà les peces que corresponguin al concepte assignat pels Directors Creatius (docents).


Organització del taller: Els docents desenvoluparan el contingut teòric del taller i explicaran la metodologia pedagògica del curs: FASE TEÒRICA: Sessió 1: Els directors creatius Mariano Baños i Diego Gómez, presentaran el Taller, la seva mecànica i calendari. S’establiran equips d’estudiants i es crearà la fitxa d’equip.


Sessions 2 i 3: El Prof. Mariano Baños exposarà la part teòrica del curs corresponent al copy (Copy platform, Idea, Imatge, Titular, Text, Eslògan).


Sessions 4 i 5: El prof. Diego Gómez exposarà la part teòrica del curs que correspon a l’art (esborrany, tipografia, composició, direcció d’art, aplicacions Photoshop).


CICLE DE TREBALL:
Cinc sessions (10 hores) per producte.
Dia 1 (Mariano Baños):
El Director. Creatiu  presenta producte i brief campanya.
S’assignen els eixos de comunicació als equips.
Dia 2 (Mariano Baños):
Presentació i revisió de primeres idees d’ imatge i titular. Alternatives i  decisions finals.
Dia 3 (Mariano Baños):
Presentació i revisió de titulars, textos i eslògans definitius.
Dia 4 (Diego Gómez):
Revisió i  correcció dels primers esborranys.
Dia 5 (Diego Gómez):
Creació d’originals. Tancament de les peces i decisions finals.


FASE FINAL: 
Penúltima sessió (Mariano Baños):
Ajustaments definitius.


Darrera sessió: (Mariano Baños i  Diego Gómez):
Presentació de treballs per part dels alumnes i avaluació.

Idioma Català/castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ---
A aportar per l'estudiant:
Tots els estudiants hauran de portar el seu propi ordinador equipat amb el programari indicat.
Fulls per esborrany (bocetos) DIN A4.
Llapis,
Retolador.
I, per a les presentacions d’art final, cartró ploma.
Format EXTENSIU
2n Semestre

 

Data de creació: 10/04/2012
Data darrera actualització i seguiment: 16/06/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1.-Estratègia de comunicació. Target, fet principal, satisfactor i mitjà.

Tema 2.- Retòrica de comunicació: discursos, titulars, textos i eslògans

Tema 3:- Realització: Plantejament de conceptes en esborranys (boceto) en paper i llapis. Coneixement i ús del photoshop. Realització d’esborranys mitjançant retoc i fotomuntatge. Art final.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L’alumne coneixerà les tècniques d’estratègica en comunicació (copy strategy). X X X   X    
OG2.- Coneixerà la retòrica de comunicació. X   X   X     X
OG3.- L’alumne aprendrà disseny de cada una de les peces de comunicació indicades en el programa. X X X X   X   X
OG4.- L’estudiant ha de ser capaç de comprendre les necessitats i anhels del target per a convertir-los en motivacions poderoses.     X X      X  
OG5.- Serà capaç de comprendre el producte i allò que aquest pot oferir.  X X X X  X      X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2  OG3  OG4 OG5
1 OE1.- L’alumne coneixerà l’estratègia: Procter & Gamble. X        
OE2.- L’alumne coneixerà l’estratègia: Work strategy d’Ogilvy & Mother. X        
OE3.- L’alumne coneixerà l’estratègia: Copy Platform de Ted Bates. X        
OE4.- L’alumne coneixerà l’estratègia: Copy Platform de Grey. X        
OE5.- L’alumne coneixerà l’estratègia: Copy strategy de DDB. X        
OE 6 L’alumne aprendrà la “dispositio” de la retòrica aristotèlica (icònica i textual): exordio, narratio, peroratio.   X      
2 OE7.- L’estudiant aprendrà a realitzar esborranys a mà, com a fase prèvia a l'ús del programari.   X X    
OE8.- L’alumne emprarà correctament programari per a correcció gràfica. X X X    
OE9.- El estudiant coneixerà l’ús del mòbil com a eina fotogràfica.   X X    
OE10.- Els alumnes aprendran a emprar cada un dels models estratègics explicats al curs.  X     X X

Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

- ARNHEIM, Rudolf (1998): El pensamiento visual, Ed. Paidós Ibérica. ISBN 9788475093772.

- Copy Strategy Procter & Gamble.

- Creative Work Plan Dorlan & Grey.

- Creative Copy Platform.

- MOLINÉ, Marçal: La comunicación activa, Capítulo 18 “La Copy Strategy”. Ed. Deusto. ISBN: 84.234.0737.88. Edició digital d’accés lliure: blocmoline.blogspot.com

- MOLINÉ, Marçal: “La fuerza de la publicidad” Ed. Cinco Días. ISBN: 84.8036.499.8.

- MÜLLER-BROCKMANN, Josef (2005): Historia de la Comunicación visual, Ed. Gustavo Gili, ISBN 9788425219368.

- SOLER PUJALS, Pere: La estrategia de comunicación, Ed. Feed Back. Capítulos 6 a 10 inclusives. ISBN: 84.87799.03.5

- KANDINSKY (1988): De lo espiritual en el arte, Ed. Paidós, Ibérica, 1988 ISBN 978844932634.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
    Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
    La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
    Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Assistència

Assistència (es restaran de la nota final 0,25 punts per cada absència)

Individual 10%
2

Activitats d’aplicació presentades en el calendari establert.

Cada cicle o activitat d’aplicació (una o més peces) té la seva pròpia puntuació. La qualificació definitiva s’aplica sobre el treball finalment publicat a la pàgina ART&COPY (Moodle).

Activitats d’aplicació.- Elaboració d’entre 10 i 12 anuncis de formats variats
-pàgina
- doble pàgina
- mitja pàgina
- peu de pàgina (faldón)
- cartell
- tanca 3x4 o 3x8
- OPIS
Cada un dels alumnes que formen un grup ha d’assumir, indistintament, els papers d’Estratega, Art i Copy.
Tot seguint les indicacions de la Direcció Creativa es cercaran i realitzaran les solucions retòriques d’imatge i text per a cada problema. Caldrà responsabilitzar-se de la creació de la imatge, el titular, el text i l’eslògan corresponent.
És imperatiu el compliment exacte del calendari de creació.

Individual/ Grupal 60%
3 Carpeta d’aprenentatge i classe expositiva

Contindrà la totalitat de les peces (activitats d’aplicació) elaborades al llarg del curs. Es presentaran cada una de les peces dins el calendari establert. Els docents poden indicar la necessitat d’introduir modificacions amb caràcter obligatori.

El dia establert el grup defensarà en una classe expositiva la seva Carpeta d’Aprenentatge que inclourà la totalitat d’activitats d’aplicació realitzades. La sessió anterior es dedicarà a atendre dubtes i consultes.

Grupal 20%
4 Examen

Prova escrita tipus test el mateix dia de l’exposició final 

Individual 10%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)