Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumne sabrà com plantejar les accions a realitzar i els mitjans a utilitzar a una campanya per complir els objectius de l'anunciant.   X X X X   X
OG2.- L'alumne serà capaç de valorar una proposta creativa per tal d'implementar-la exitosament als diferents mitjans.  X X   X X X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- L'alumne serà capaç de definir les accions més adequades en base al consum de mitjans del públic objectiu. X  
OE2.- L'alumne assolirà una visió global en el plantejament de campanyes considerant tot el mix d'accions i eines de màrqueting disponibles. X X
OE3.- L’alumne coneixerà les últimes tècniques publicitàries per atraure al consumidor. X  
OE4.- L'alumne serà capaç de planificar i executar campanyes integrals 360º. X