Temari
Bloc 1 Títol: Grups d'interès i entitats afins

Concepte, delimitació i denominació dels grups d’interès. Elements i tipologia.
. Grups d'interès, relacions públiques i polítiques públiques.
. Altres interessos: Empreses privades; institucions socials; institucions governamentals i d'altres.
. El rol de la premsa.
. Els think tanks i els advocacy tanks. Concepte, funcions i tipologia.
. Anàlisi comparativa entre grups d'interès i entitats afins a Espanya, Europa i els Estats Units.

Bloc 2 Títol: Agenda-setting i lobbisme

Teoria de l’Agenda-Setting. Definició, elements i tipologia.
. Terminologia i Metodologia de la Teoria de l’Agenda-Setting.
. Naturalesa i actors del lobbisme.
. El lobbisme a l'Estat Espanyol i als Estats Units. Legitimitat i regulació del lobbisme.
. Estratègies de lobbisme: Investigació, Planificació, Execució, i Avaluació.

Bloc 3 Títol: Lobbisme

Lobbisme a la Unió Europea: Característiques i actors.
. El lobbisme a les institucions europees: Comissió, Consell, Parlament Europeu, etc.
. Ajuts i subvencions.
. Licitacions i concursos de la Unió Europea a tercers països.
. El lobbisme en la lliure competència.
. Queixes i recursos a l'abast d'empreses i ciutadans.