Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències   
(OG) C2 C6  C7  C14 
OG1.- Disposarà de coneixements teòrics i pràctics susceptibles d’aplicació en el seu futur professional.  X  X    
OG2.- Comprendrà els trets personals i situacionals que caracteritzen els processos de lideratge i formació d’equips de treball en la publicitat i les RRPP. X X X  
OG3.- Assolirà coneixements teòrics i pràctics per analitzar i/o potenciar el lideratge i la formació d’equips de treball en publicitat i RRPP. X   X X
OG4.- Es sensibilitzarà envers les situacions vinculades al lideratge i la formació d’equips de treball que requereixin de la intervenció de professionals de la publicitat i les RRPP. X   X X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4
1 OE1.- Comprendrà el desenvolupament bàsic de la temàtica del lideratge en psicologia social i disciplines afins. X    
OE2.- Distingirà les característiques bàsiques del líder eficient i de les circumstàncies que li són pròpies. X  X
OE3.- Valorarà críticament el procés del lideratge en la publicitat i les relacions públiques.  X X
OE4.- Serà capaç de proposar anàlisis i intervencions sobre el lideratge des de la perspectiva del professional de la publicitat i les RRPP.    
2 OE5.- Identificarà  les característiques bàsiques dels equips de treball en el seu àmbit professional.  X     
OE6.- Sabrà distingir les característiques bàsiques dels equips de treball eficients i de les circumstàncies que li són pròpies. X X  X  X
OE7.- Sabrà valorar críticament el procés dels equips de treball en la publicitat i les relacions públiques. X X  X  X
OE8.- Serà capaç de proposar anàlisis i intervencions sobre els equips de treball des de la perspectiva del professional de la publicitat i les RRPP.      X  X