Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1 i 3 Col·loquis

Intercanvi d’opinions estre els alumnes dels diferents conceptes de RSC i quina opinió personal en tenen. Què saben i quines pràctiques coneixen de RSC.
Intercanvi d’opinions entre els alumnes a l’entorn d’articles de debat: “El futur de l’obra social de les caixes”, Empreses de bandera solidaria”, “El patrocini empresarial, instrument de comunicació i exercici de responsabilitat social”.

Individual 10%
2 2 Classes expositives i Treballs en grup

Presentació per part dels alumnes (escrita i oral) d’un tema de lliure elecció a l’entorn de la implementació de la RSC en un entorn empresarial.
Treball en grup a classe sobre un exemple pràctic de RSC en l’àmbit empresarial.
Treballs en grup a classe sobre el Global Compact.
Treball en grup (3 persones) sobre un tema escollit d’acord amb el professor sobre l’aplicació de la RSC en una organització, a través del patrocini o el mecenatge.

Individual
Grupal
35%
3 2 i 3 Examen teòric-pràctic

Examen final de curs que recopilarà tot el contingut teòric . Pot incloure algun exercici pràctic.

Individual 55%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen teòric-pràctic Examen final de curs que recopilarà tot el contingut teòric impartit durant el desenvolupament de l’assignatura. 55%
Treball Presentació del treball de curs, un cop esmenades les deficiències detectades. 45%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Els alumnes que es presenten a l'avaluació única, han d'aprovar l'examen i el treball de curs.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Examen

Examen final de curs que recopilarà tot el contingut teòric impartit durant el desenvolupament de l’assignatura.

55%
2 Treball

Presentació del treball de curs, seguint les indicacions especifiques de la docent.

45%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.
Els alumnes que es presenten a l'avaluació única, han d'aprovar l'examen i el treball de curs.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen teòric-pràctic

Examen final de curs que recopilarà tot el contingut teòric impartit durant el desenvolupament de l’assignatura.

55%
Treball

Presentació del treball de curs, un cop esmenades les deficiències detectades.

45%