Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
  La puntuació mínima per superar cadascuna de les activitats formatives és un 5 sobre 10.
  Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
  L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  Atès les característiques d’aquesta assignatura NO ES CONTEMPLA REAVALUACIÓ.
  Ortografia i/o mecanografia deficients: disminuirà substantivament la qualificació final, fins arribar, si cal, a suspendre.
Avaluació continuada i única
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Tots Assistència a tutories
(veure calendari)
I
Contrast d’expectatives

Es contempla un calendari de tutories per ajudar a l’alumne a definir la seva estratègia de pràctiques.
De les 11 sessions programades, només les 4 indicades són d’assistència obligatòria. La resta serveixen per aclarir qualsevol dubte de l’estudiant.
L’alumnat podrà posar en comú les seves experiències en les respectives empreses.

Alumnes ERASMUS: només han d’assistir a les sessions obligatòries del primer semestre.

Aquesta activitat està oberta a tots els estudiants de l’escola.

L’alumnat està obligat a conèixer el procediment d’avaluació d’aquestes assignatures descrit detalladament en la següent documentació i enllaços:

- Aquest pla docent, i en el seu moodle vinculat.
- Seqüenciació del procediment de pràctiques externes.
- Tramesa de candidatures.
- Preguntes més freqüents.

Individual(les 4 sessions indicades)

---
2 Tots Activitats d’aplicació: candidatures

Al llarg de la titulació, l’estudiant ha de presentar un nombre il·limitat de candidatures al Servei de Pràctiques de l’Escola fins que sigui seleccionat, i poder acreditar el nombre d’hores suficients per a superar la matèria en el curs acadèmic en el que es matriculi de les assignatures corresponents a aquest Pla Docent.

Individual NO 100%
3   Pràctiques externes Pràctiques a empreses externes.
És imprescindible la formalització del Conveni, ABANS d’iniciar les pràctiques.
Individual NO
4 Tots

Carpeta d’aprenentatge (Formulari per a pràctiques AMB CONVENI AMB L’ESCOLA)

Des de l’enllaç personal rebut al correu: @esrp.net

L’estudiant rebrà un correu electrònic a @esrp.net amb un enllaç personalitzat per respondre, per a cada una de les empreses on ha realitzat pràctiques:
1.- Nom de l’empresa
2.- Durada de la pràctica (mesos)
3.- Durada de la pràctica (hores)
4.- Descripció de les tasques realitzades
5.- Valoració subjectiva de
-Experiència aconseguida.
-Xarxa professional establerta.
-Qualitat de les pràctiques.
-Opinió sobre el tutor/a de pràctiques dins l’organització.
-Satisfacció  sobre les tasques assignades.
6. Reflexió personal sobre l’aportació de la pràctica. (extensió obligatòria d’entre 1000 i 1500 caràcters)

Individual NO
5 Tots Contrast d’expectatives:
Activació certificat d’empreses

Per a cada un dels convenis, i com a mínim 15 dies abans d’abandonar l’empresa o institució –o del tancament de l’avaluació-:
1.- L’estudiant ho notifica a Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.
2.-El Servei de Borsa de Pràctiques:
2.1. Gestiona amb l’empresa l’emissió de l’informe d’avaluació.
2.2. Envia a l’estudiant una còpia al seu e-mail @esrp.net

Individual SÍ, en cas de pràctiques amb Conveni.
Condició imprescindible per que s’avaluï la carpeta d’Aprenentatge
6  

Carpeta d’aprenentatge
Per a Contractes Laborals del sector en funcions afins a la titulació.

Publicar a  Google Drive i compartir amb Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

L’estudiant que pugui acreditar mitjançant contracte laboral el desenvolupament de tasques relacionades amb el grau, presentarà una fitxa que inclourà, obligatòriament,
1.- Nom empresa/institució on s’han s’ha signat un contracte laboral, adreça, codi postal, telèfon i e-mail.
2. Nom i càrrec del superior jeràrquic dins de l’organització.
3 Període en el que s’han realitzat les funcions de publicitat i/o RRPP
4.- Nombre d’hores.
4. Funcions realitzades.
5. Valoració de l’organització com a empresa
6.- Annex 1: Còpia legalitzada del contracte laboral.
Annex 2.: Certificat de funcions de l’empresa.

Individual NO En funció del període
/ hores.
7 Tots

Carpeta d’aprenentatge
Per a concursos

Publicar a  Google Drive i compartir amb Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

L’estudiant que ha participat en un o més concursos relacionats amb les funcions pròpies de la publicitat i/o les relacions públiques, elaborarà per a la seva avaluació una fitxa-resum per a cada un d’ells. (si us heu presentat)
1. Dades d’identificació de l’estudiant o grup que s’hi presenta.
2. Descripció del concurs i característiques
3. Dates de participació.
4. Còpia del projecte presentat.
5. Resultat
6. Annex:
Obligatori:  Bases del concurs
Obligatori: Butlleta d’inscripció.
En cas d’haver participat en més d’un concurs, caldrà afegir un sumari i repetir per a cada un d’ells la fitxa indicada.

Individual NO En funció del nombre i comple-xitat.