Temari
Bloc 1 Títol: Tècniques específiques

Tema 1. Introducció a les tècniques. Definició de tècnica, d’eina, d’acció de procediment, de programa, de campanya i de pla. Les tècniques específiques de les RP versus altres tècniques per al tractament de continguts. Quadre metodològic de tècniques, activitats i aplicacions principals. (Activitats formatives de treball).

Tema 2. Reunions de grup organitzades. Tipologia, característiques, estructura, procés organitzatiu i mitjans tècnics utilitzats. El congrés: planificació i organigrama i activitat de les comissions tècniques i executives. Altres actes de grup: la conferència, la taula rodona, la jornada, el seminari, el simpòsium, l’assemblea, la junta d’accionistes, la convenció, la commemoració, la fira de mostres, el plafó, el saló monogràfic i l’exposició.

Tema 3. La relació amb els mitjans de comunicació. Principis bàsics i actors principals. Els factors de la noticiabilitat: l'Agenda-Setting i el News Making. La conferència de premsa: font d’informació versus portaveu autoritzat; motius, característiques i objectius.

Tema 4. La responsabilitat social i la imatge social. La identitat, els valors i el compromís. Derivacions i formes d’articulació: de l’acció social a les entitats sense ànim de lucre. Implicacions, públics i àrees d’activitat: social, cultural, mediambiental, econòmic. El balanç social i l’auditoria de Relacions Públiques. El mecenatge i el patrocini.

Tema 5. La crisi de confiança. Administració de la gestió de la comunicació en situacions de crisi per part de les organitzacions. Crisis management versus crisis communications. La prevenció, el risc i la qualitat. Pla d’actuació, segons la dimensió del fenomen.

Tema 6. Les Relacions Públiques a les institucions oficials. Característiques bàsiques. La importància dels usos, els costums i les tradicions en actes públics. Introducció als conceptes i nomenclatura bàsica que defineixen al protocol i al cerimonial. La llei de protocol de la Generalitat i de l’estat. Aspectes tècnics de l’organització d’actes oficials.

Bloc 2 Títol: Tècniques per al tractament de continguts

Tema 7. Tècniques de comunicació oral. Principis bàsics de la comunicació oral. El llenguatge verbal i no verbal. L’oratòria. Tècniques més habituals: el discurs; l’atenció personalitzada: l’entrevista personal; el grup de discussió o millora i la videoconferència.
Tema 8. Tècniques en suport paper. La revista d’empresa: empleats; socis i/o clients, i accionistes. Els butlletins informatius. Els manuals corporatius interns: de l’empleat, de benvinguda, de valors i polítiques corporatives. El dossier i la nota de premsa. La memòria anual: tipologies. Altres documents específics i/o temàtics.
Tema 9. Tècniques a la xarxa. El Portal de l’empleat: estructura i funcions. El web corporatiu: funcions i aplicacions bàsiques. L’experiència virtual i la ‘viralitat’.

Tema 10. Tècniques audiovisuals. Retransmissió de grans esdeveniments. Produccions corporatives. Aplicacions a la xarxa. Innovacions i  suport a les tècniques específiques.

Tema 11. Tendències i reptes. Noves tècniques emergents i inèrcies professionals.