General course organization and Methodology
L’assignatura està organitzada en 2 blocs: Writing for Public Relations i Writing for Marketing and Advertising, que es divideixen en 4 temes concrets. A cada tema es treballarà el lèxic especialitzat, uns exemples de textos típics del registre estudiat i les tècniques necessàries per a poder després redactar textos en els estils adients. A banda d’això hi entren altres temes relacionats, com el street and guerrilla marketing o l‘ad-busting. Hi entren també activitats enfocats en els problemes típiques de gramàtica anglesa, com per exemple l’estructura correcte de la frase, l’ortografia o els “false friends” (“Back to basics”).
Tot i que l’assignatura estigui enfocat a l’anglès escrit, també hi ha activitats de parlar, llegir i escoltar relacionats amb cada tema a tractar. Per a promocionar el costum de llegir la premsa en anglès, cada setmana es dedicarà temps de classe a llegir, exposar i discutir una noticia o un tema de l’actualitat, escollit i presentat pels alumnes i dirigits per la docent.
L’assignatura s’impartirà en anglès. Es recomanable assistir a classe.