PLA DOCENT
Assignatura Tècniques d'Investigació Sociològica Codi 360400
Matèria M10. Tècniques d'Investigació Sociològica Format docència B
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques.
Docent Dra. A. Fusté Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Quart Any acadèmic 14-15

 

Data de creació: 14/09/2010
Data darrera actualització i seguiment: 16/06/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014

Metodologia i organització general

L’assignatura Tècniques d’Investigació Sociològica (TIS) està orientada a l’aplicació pràctica dels diferents mètodes i tècniques d’investigació sociològica al coneixement de la realitat social i dels processos socials directament relacionats amb l’àmbit de la publicitat i les relacions públiques.

L’assignatura està dividida en dos grans blocs:
I. Metodologia de la investigació sociològica
II. La recollida d’informació quantitativa i qualitativa
La metodologia de l’assignatura té com objectiu que l’alumne assoleixi un aprenentatge significatiu dels continguts és a dir, que sigui capaç d’utilitzar aquest coneixement en aspectes de la realitat en el que es desenvoluparà el seu treball professional.

La metodologia docent inclou:
1.- Exposició dels diferents temes del programa
2.- Exercicis pràctics a l’aula
3.- Treballs grupals i individuals per aplicar i aprofundir en els continguts teòrics
4.- Estudi individual.


Temari
Bloc 1 Títol: Metodologia de la investigació sociològica

1. El mètode científic de recerca.
2. El procés i l’estratègia d’investigació: fases i etapes de la investigació.
3. Definició del problema de recerca.
4. La formulació de hipòtesis.
5. L’operativització dels conceptes.
6. La selecció de la mostra.

Bloc 2 Títol: La recollida d’informació quantitativa i qualitativa

1.- L’enquesta per qüestionari.
2.- Els grups de discussió.
3.- Tècniques d’observació .
4.- Mesura d’actituds .
5.- L’anàlisi de contingut.


Competències associades
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les relacions públiques així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C14 Coneixements bàsics per a l’anàlisi econòmic, jurídic i social de les empreses i institucions.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2 C6  C7  C14
OG1.- Conèixer els diferents mètodes científics de recerca en ciències socials, en general, i en publicitat i relacions públiques en particular, així com les característiques comunes i diferencials entre els mateixos.      
OG2.- Conèixer el procés d’investigació en ciències socials, des de la selecció del tema o plantejament del problema, fins a la discussió de les conclusions i l’elaboració del informe final.     X  
OG3.- Saber dissenyar una recerca en publicitat i relacions públiques.   X    
OG4.- Saber redactar i operativitzar hipòtesis de recerca.       X
OG5.- Conèixer els diferents tipus de tècniques de recollida d’informació.   X    
OG6.- Saber aplicar les tècniques de recollida de la informació a objectius de recerca diferenciats.       X
OG7.- Aprendre un estil d’anàlisis crític de la realitat social. X      

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4  OG5 OG6  OG7 
1 OE1.- Saber definir el mètode científic i diferenciar-lo d’altres mètodes no científics. X           X
OE2.- Saber identificar les característiques bàsiques d’una recerca científica aplicada a l’àmbit de la publicitat i relacions públiques.    X X       X
OE3.- Saber plantejar un objectiu de recerca.    X          
OE4.- Saber plantejar els diferents tipus d’hipòtesis.       X      
OE5.- Saber realitzar les conceptualitzacions teòriques i operatives d’una recerca.   X X        
OE6.- Saber identificar i definir indicadors.   X X        
OE7.- Saber seleccionar una mostra representativa.   X X        
2 OE8.- Saber redactar de forma correcta una enquesta per qüestionari.         X X  
OE9.-Saber prepara un guió d’entrevista.         X X  
OE10.-Saber organitzar i portar a terme un grup de discussió sobre un tema determinat.         X X  
OE11.-Saber elaborar una graella d’observació.         X X  
OE12.-Conèixer els diferents mètodes per a mesurar actituds.         X X  
OE13.-Saber aplicar un anàlisi de contingut.         X X  

Veure Glossari tipus d'activitats formatives (segons descriptor de la UB)
Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3
Total: 150 75 75 ---

 

Activitats formatives del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 8 B.1) Activitats d’aplicació 10 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 32
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 3 15    
A.3) Classes expositives 3 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 2                
A.7) Treball escrit i/o examen 2                

 

Activitats formatives del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 11 B.1) Activitats d’aplicació 10 C.1) Seminari - 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 33
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives - 3 14    
A.3) Classes expositives 1 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 1                
A.7) Treball escrit i/o examen 2                

Fonts d'informació

Ander-Egg, E. (1995). Técnicas de investigación social. Buenos Aires, Lumen.
Babbie, E. (2000). Fundamentos de la investigación social. Barcelona, Thomson Learning.
Balcells, J. (1994). La investigación social. Barcelona, ESRP-PPU.
Batallé, B.V. (1981). Estadística aplicada a la psicología. Barcelona, Ediser.
Casas, F. (1989). Técnicas de Investigación Social: los indicadores sociales y psicosociales. Teoría y  práctica. Barcelona, PPU.
Cea d’Ancona, M.A. (2004). Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de investigación social. Madrid, Síntesis
Clemente Díaz, M. (1992). Psicología social: métodos y técnicas de investigación. Eudema Universidad.
Del Rincón, D.; Arnal, J.; Latorre, A.; Sans, A. (1995). Técnicas de investigación en ciencias sociales. Madrid, Dykinson.
Domínguez, M y Simó, M (2003). Tècniques d’investigació social quantitaives. Barcelona, edicions U.B.
García Ferrando, M. Ibáñez, J. y Alvira, F. (2005). El análisis de la realidad social: métodos y técnicas de investigación social. Alianza universidad.
Freixa, M.  et al. (1992). Análisis exploratorio de datos: nuevas técnicas estadísticas. Barcelona, PPU.
Hernández, Fernández y Baptista (1994). Metodología de investigación. México, McGraw-Hill
Pedret, R. et al. (2000). La investigación comercial como soporte del marketing. Bilbao, Deusto ed.
Quiry, R.; Campenhoudt, L.V. (1997). Manual de recerca en ciències socials. Barcelona, Herder.
Ruiz Olabuenaga, J.I,; Aristegui, I.; Melgosa, L. (1998). Cómo elaborar un proyecto de investigación. ICE, Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad de Deusto. Bilbao, Universidad de Deusto.
Sierra Bravo, R. (1995). Técnicas de Investigación Social. Teoría y ejercicios. Madrid, Paraninfo.
Visauta, B. (1989). Técnicas de Investigación Social. Recogida de datos. Barcelona, PPU.
Wimmer, R.D. y Dominick, J.R. (1996). La investigación científica de los medios de comunicación. Barcelona, Bosch ed.
Zikmund, W.G. (1998). Investigación de mercados. Madrid, Prentice Hall. 6ª edición.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Classes magistrals

L’assistència al 80% de les classes durant les exposicions orals dels treballs és requisit indispensable per a poder seguir l’avaluació contínua.

Individual --
2 2 Classes expositives

Els alumnes hauran d’exposar a classe un treball consistent en un cas pràctic, tot aplicant una de les tècniques de recollida de dades.
Es valorarà l’adequació del procediment aplicat, els conceptes utilitzats, el disseny escollit i l’anàlisi de les conclusions. Així mateix es tindrà en compte l’exposició oral del treball.

Grupal 35%
3 1 Activitats d’aplicació

Resolució per part dels alumnes de preguntes i exercicis sobre temes i conceptes  explicats i treballats a classe amb anterioritat.
Es faran a classe en data anunciada per la professora.

Individual 20%
4 1-2 Examen

Prova tipus test (amb quatre alternatives de resposta) sobre els principals conceptes teòrics de l’assignatura. Inclourà tot el contingut de la mateixa.

Individual 45%

 

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Prova tipus test (amb quatre alternatives de resposta) sobre els principals conceptes teòrics de l’assignatura. Inclourà tot el contingut de la mateixa. 60%
Treball Escrit Els alumnes hauran de dissenyar una recerca i contestar qüestions i exercicis a partir d’un problema plantejat. 40%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Examen pràctic L’alumne haurà de dissenyar una recerca a partir d’un problema determinat. 40%
2 Examen Prova tipus test (amb quatre alternatives de resposta) sobre els principals conceptes teòrics de l’assignatura. Inclourà tot el contingut de la mateixa. 60%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Prova tipus test (amb quatre alternatives de resposta) sobre els principals conceptes teòrics de l’assignatura. Inclourà tot el contingut de la mateixa. 60%
Examen pràctic Els alumnes hauran de dissenyar una recerca i contestar qüestions i exercicis a partir d’un problema plantejat. 40%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)