Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C2 C6  C7  C14
OG1.- Conèixer els diferents mètodes científics de recerca en ciències socials, en general, i en publicitat i relacions públiques en particular, així com les característiques comunes i diferencials entre els mateixos.      
OG2.- Conèixer el procés d’investigació en ciències socials, des de la selecció del tema o plantejament del problema, fins a la discussió de les conclusions i l’elaboració del informe final.     X  
OG3.- Saber dissenyar una recerca en publicitat i relacions públiques.   X    
OG4.- Saber redactar i operativitzar hipòtesis de recerca.       X
OG5.- Conèixer els diferents tipus de tècniques de recollida d’informació.   X    
OG6.- Saber aplicar les tècniques de recollida de la informació a objectius de recerca diferenciats.       X
OG7.- Aprendre un estil d’anàlisis crític de la realitat social. X      

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4  OG5 OG6  OG7 
1 OE1.- Saber definir el mètode científic i diferenciar-lo d’altres mètodes no científics. X           X
OE2.- Saber identificar les característiques bàsiques d’una recerca científica aplicada a l’àmbit de la publicitat i relacions públiques.    X X       X
OE3.- Saber plantejar un objectiu de recerca.    X          
OE4.- Saber plantejar els diferents tipus d’hipòtesis.       X      
OE5.- Saber realitzar les conceptualitzacions teòriques i operatives d’una recerca.   X X        
OE6.- Saber identificar i definir indicadors.   X X        
OE7.- Saber seleccionar una mostra representativa.   X X        
2 OE8.- Saber redactar de forma correcta una enquesta per qüestionari.         X X  
OE9.-Saber prepara un guió d’entrevista.         X X  
OE10.-Saber organitzar i portar a terme un grup de discussió sobre un tema determinat.         X X  
OE11.-Saber elaborar una graella d’observació.         X X  
OE12.-Conèixer els diferents mètodes per a mesurar actituds.         X X  
OE13.-Saber aplicar un anàlisi de contingut.         X X