PLA DOCENT
Assignatura Teoria de les Relacions Públiques Codi 360394
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació Format docència B
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de les matèries bàsiques
Docent Dr. E. Ordeix Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Segon Any acadèmic 14-15

 

Data de creació: 28/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 16/06/2014
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 16/06/2014

Metodologia i organització general
Les classes seran majoritàriament magistrals en què es valoraran les aportacions significatives de l’alumnat. En alguns temes el professor plantejarà col·loquis que s’hauran de preparar prèviament per grups. Cada estudiant elaborarà una carpeta d’autoaprenentatge que haurà de lliurar per escrit al professor i que haurà de defensar prèviament a l’aula.

Temari
Bloc 1 Títol: Entorn, context i filosofia de gestió de les Relacions Públiques

1. Contextualització de les Relacions Públiques. Societat i comunicació. La filosofia de les Relacions Públiques: fer-ho bé i fer-ho saber. Plantejament filosòfic, concepte i definició. La múltiple vinculació disciplinar de les Relacions Públiques.
2. La filosofia de les Relacions Públiques. Les màximes de les Relacions Públiques. Les funcions socials de les Relacions Públiques. Cultura de l’organització i política d’actuació. La imatge pública i les Relacions Públiques.
3. Models teòrics principals de les Relacions Públiques: Grunig & Hunt; Cultip & Center; Long & Hazleton, A. Noguero, R. Heath..
4. Límits i confluències de les Relacions Púbiques. Àmbits d’actuació coincident i divergent.

Bloc 2 Títol: La teoria dels subjectes de les Relacions Públiques

5. Subjectes promotors de les Relacions Públiques. Concepte i tipologia, segons la titularitat: pública, privada i mixta; segons la seva finalitat: lucrativa i no lucrativa.
6. Els subjectes professionals. Concepte i tipologies. Similituds i diferències entre l'integrat i l’extern. Funcions i estructura de: departaments, agències, consultores i gabinets. Categories professionals: Perfil i coneixements requerits. L’assessor o conseller. El planificador. L’executor. L’auxiliar.
7. Els subjectes receptors. Nominalització. Concepte i tipologia: Els mitjans de comunicació, els treballadors, els accionistes, els clients, l’Administració Pública, entitats culturals i docents, altres.
8. Tècniques pròpies de les Relacions Públiques. Funcions i tipologia.
9. Present i futur de la professió: Tendències i reptes.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12  Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l'atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3 C4  C6 C7  C12  C13
OG1.-L’assignatura té com a principal objectiu el donar a conèixer a l’estudiant el marc teòric principal de les Relacions Públiques.  X X     X    X  
OG2.- Plantejament de les principals teories que expliquen la disciplina de les Relacions Públiques.     X      X
OG3.-Introduir els elements i subjectes que defineixen els processos de les Relacions Públiques.       X X X X X
OG4.- Introduir l’estudiant en els conceptes  i indicadors bàsics que diferencien les Relacions Públiques respecte altres disciplines.   X X X X X X

 

Objectius específics de cada bloc
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3 OG4
1 OE1.-Conèixer els elements clau de la definició de les Relacions Públiques. X      
OE2.-Fer partícip l’estudiant de la filosofia d’actuació i del concepte de base que defineix les Relacions Públiques.      
OE3.-Explicar els límits i confluència de les Relacions Públiques amb les altres disciplines afins. Àmbits d’actuació coincident i divergent.        X 
2 OE7.- Aproximació als requisits i característiques de les entitats promotores del procés de Relacions Públiques.   X  
OE8.- Coneixement de les estructures i categories professionals existents: el subjecte executor.   X X  
OE9.- Aproximació a l’organització dels públics: el subjecte receptor.     X  X  
OE10.- Introducció a les especialitats i tècniques principals. Present i futur de la professió.        X

Veure Glossari tipus d'activitats formatives (segons descriptor de la UB)
Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3
Total: 150 75 75 ---

 

Activitats formatives del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 8 B.1) Activitats d’aplicació 3 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 30
A.2) Col·loquis 3 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 7 C.2) Contrast d’expectatives -- 3 17    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 2                
A.7) Treball escrit i/o examen 2                

 

Activitats formatives del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 8 B.1) Activitats d’aplicació 3 C.1) Seminari - 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 35
A.2) Col·loquis 3 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 7 C.2) Contrast d’expectatives - 3 12    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 2                
A.7) Treball escrit i/o examen 2                

Fonts d'informació

GRUNIG, J. -HUNT,  T. Dirección de Relaciones Públicas. Barcelona: Gestión 2000, 2000.
NOGUERO, A. La función social de las Relaciones Públicas. Historia, teoría y marco legal. Barcelona: ESRP-PPU, 1995.
MINGUEZ, M. Los públicos en las relaciones públicas. Barcelona: Editorial UOC, 2010.
SEITEL, F. Teoría y Práctica de las Relaciones Públicas, Madrid :Prentice Hall, 2002.
TRIPODOS 24: “Global Public Relations; Trens ans Challenges/ Les Relacions Públiques Globals:  tendències i reptes” Barcelona: Facultat de Comunicació Blanquerna, 2009.
WILCOX, D. L. – CAMERON, G. T. – XIFRA, J. Relaciones Públicas. Estrategias y Tácticas. 10a Ed. Madrid, Pearson 2012.

-Estudi de mercat d’ADECEC.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Carpeta d'autoaprenen-tatge

L’estudiant haurà d’elaborar 9 exercicis (un per tema) en què s’haurà de relacionar i contextualitzar l’actualitat amb el temari donat.
Aquests exercicis s’hauran de recopilar i incloure a la carpeta d'autoaprenentatge que es lliurarà al final del semestre.

Individual/ Grupal (2 persones) 30%
2 2 Classe expositiva + Col·loqui Consistirà en la preparació d’un debat o col·loqui per defensar els avantatges d’exercir les relacions públiques en un departament integrat, en una agència o bé en una consultora especialitzada. Cada grup haurà de defensar una postura diferent i haurà de presentar un informe escrit amb els arguments plantejats durant el debat. S’hauran de preparar prèviament a través de les lectures donades pel professor i de la informació cercada pels grups.
El lliurament d’aquest informe escrit s’haurà de fer una setmana després del dia del col·loqui/debat.
Grupal (7 persones) 20%
3 1-2 Examen

L’examen constarà de preguntes obertes de cadascun dels temes plantejats a classe. Ocasionalment el professor podria presentar una part de l’examen amb preguntes tipus test amb resposta múltiple.

Per optar a l’examen cal que l’estudiant hagi aconseguit un mínim d’un 4 de 10 punts, tant de la carpeta d'autoaprenentatge, com del col·loqui/debat. Aquesta nota li permetrà fer mitjana amb la resta de notes tal com s’indica al quadre.

Individual 50%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen L’examen constarà de preguntes obertes de cadascun dels temes plantejats a classe. Ocasionalment el professor podria presentar una part de l’examen amb preguntes tipus test amb resposta múltiple. 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Carpeta d'autoaprenentat-ge

L’estudiant haurà de justificar 9 exemples de relacions públiques a partir dels temes impartits pel docent.

40%
2 Examen teòric-pràctic L’avaluació única constarà d’un examen amb preguntes obertes del temari donat a classe, que l’estudiant haurà d’argumentar en format breu, i una pregunta pràctica relacionada amb el debat. 60%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen teòric-pràctic L’avaluació única constarà d’un examen amb preguntes obertes del temari donat a classe, que l’estudiant haurà d’argumentar en format breu, i una pregunta pràctica relacionada amb el debat. 100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)