Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1 Carpeta premsa

Carpeta de premsa: integrada per les notícies d’actualitat sobre la matèria de l’assignatura.
Temps orientatiu: 1 hora
Fonts d’informació: consulta dels principals diaris d’informació general (El País, El Mundo, La Vanguardia…)

Grupal 5%
2 1 Debats

Debats, orientats i dirigits pel professor, sobre diferents aspectes relacionats amb l’estructura i dinàmiques del sistema comunicatiu.
Temps orientatiu: 2 hores.
Fonts d’informació: dossier de lectures preparat pel professorat de l’assignatura i fonts cercades per l'alumnat.

Individual 10%
3 1 Exàmens pràctics

El professorat plantejarà diversos textos relacionats amb el temari de l'assignatura que seràn d'obligada lectura. Un cop llegit cada text, l'alumnat haurà de respondre a preguntes relacionades amb el contingut del text mitjançant una prova escrita que es durà a terme a través de la plataforma informàtica Moodle de l’assignatura.

Individual 10%
4 2 Carpeta premsa

Carpeta de premsa: integrada per les notícies d’actualitat sobre la matèria de l’assignatura.
Temps orientatiu: 1 hora
Fonts d’informació: consulta dels principals diaris d’informació general (El País, El Mundo, La Vanguardia…)

Grupal 5%
5 2 Debats

Debats, orientats i dirigits pel professor, sobre diferents aspectes relacionats amb l’estructura i dinàmiques del sistema comunicatiu.
Temps orientatiu: 2 hores.
Fonts d’informació: dossier de lectures preparat pel professorat de l’assignatura i fonts cercades per l'alumnat.

Individual 10%
6 2 Exàmens pràctics

El professorat plantejarà diversos textos relacionats amb el temari de l'assignatura que seràn d'obligada lectura. Un cop llegit cada text, l'alumnat haurà de respondre a preguntes relacionades amb el contingut del text mitjançant una prova escrita que es durà a terme a través de la plataforma informàtica Moodle de l’assignatura.

Individual 10%
7 1-2 Exàmen teòric

Es durà a terme mitjançant la realització d’exercicis parcials tipus test a través de la plataforma informàtica Moodle de l’assignatura. Durant el curs es realitzaran 2 exercicis parcials amb el següent contingut:
Examen parcial 1: temes 1, 2 i 3
Examen parcial 2: temes 4, 5 i 6
Caldrà obtenir una qualificació mínima de 5 en cada exercici per fer mitjana.
Per realitzar cada exercici els alumnes tindran un temps limitat i una franja horària establerta (fora de la qual es considerarà la prova com a no superada). L’elecció de la franja dependrà exclusivament del professorat i aquesta podrà programar-se en dissabte si fóra necessari.

Individual 40%
8 1-2 Treball Treball mitjans de comunicació: Anàlisi d'un mitjà de comunicació. Individual 10

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen La reavaluació es durà a terme mitjançant el procediment de l’examen teòric. Es durà a terme mitjançant la realització d’exercicis parcials tipus test a través de la plataforma informàtica Moodle de l’assignatura. L'alumnat s'haurà de presentar de l'exercici o exercicis parcials no superats amb el següent contingut:
Exercici parcial 1: temes 1, 2 i 3
Exercici parcial 2: temes 4, 5 i 6
Caldrà obtenir una qualificació mínima de 5 en cada exercici per fer mitjana.
Per realitzar cada exercici els alumnes tindrà un temps limitat i una franja horària establerta (fora de la qual es considerarà la prova com a no superada).
100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Examen teòric o treball escrit Aquest consistirà en examen escrit. Els continguts de la prova inclouran tant el temari teòric com el temari pràctic de l’assignatura. 100%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Aquest consistirà en examen escrit. Els continguts de la prova inclouran tant el temari teòric com el temari pràctic de l’assignatura. 100%