Temari
Bloc 1 Títol: L'estructura del sector dels mitjans de comunicació

Tema 1. El sector de la premsa.
1.1 Antecedents històrics: els orígens de la premsa.
1.2 Trets característics del sector de la premsa.
1.3 La premsa gratuïta.
1.4 La crisi de la premsa.
1.5 Els nous models de negoci de la premsa en l’entorn digital.
1.6 L’estructura del sector de la premsa a Espanya.
1.7 L’estructura del sector de la premsa a Catalunya.
1.8 L’impacte d’Internet en el sector de la premsa.
Tema 2. El sector radiofònic.
2.1 Antecedents històrics: els orígens de la ràdio.
2.2 Les bases del model radiofònic espanyol.
2.3 L’estructura del sector radiofònic a Espanya: la ràdio privada.
2.4 L’estructura del sector radiofònic a Espanya: la ràdio pública.
2.5 L’estructura del sector radiofònic a Catalunya.
2.6 La digitalització de la ràdio: entre la ràdio digital i la ràdio a Internet.
Tema 3. El sector televisiu.
3.1 Antecedents històrics: models fundadors de la televisió.
3.2 La desregulació televisiva.
3.3 El finançament de la televisió.
3.4 L’estructura de la televisió analògica a Espanya.
3.5 L’estructura de la televisió digital a Espanya.
3.6 L’estructura del sector televisiu a Catalunya.

Bloc 2 Títol: L'estructura dels sectors de la indústria cultural

Tema 4. La indústria cinematogràfica.
4.1 Antecedents històrics: els orígens de la indústria cinematogràfica.
4.2 Els tres processos de la indústria cinematogràfica: producció, distribució i exhibició.
4.3 La digitalizació en el sector cinematogràfic.
4.4 El predomini del cinema nord-americà.
4.5 El mercat cinematogràfic a Espanya.
4.6 L’estructura de la indústria cinematogràfica a Espanya.
4.7 Les polítiques públiques de foment de la indústria cinematogràfica a Espanya.
Tema 5. La indústria dels videojocs.
5.1 Antecedents històrics: vers la consolidació d’una indústria emergent.
5.2 Trets característics de la indústria dels videojocs.
5.3 L’estructura organitzativa de la indústria dels videojocs: models de negoci i segments de mercat.
5.4 Agents de la indústria del videojoc.
5.5 Estructura internacional del mercat dels videojocs.
5.6 El mercat dels videojocs a Espanya.
Tema 6. La indústria discogràfica.
6.1 Característiques essencials de la indústria discogràfica
6.2 Agents de la indústria discogràfica
6.3 Estructura internacional del mercat discogràfic
6.4 L’impacte de la digitalizació: la música online
6.5 El problema de la pirateria