PLA DOCENT
Taller Disseny Gràfic Publicitari Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dr. Daniel Tena i Dra. Ana Isabel Entenza Coneixements
previs recomanats
No es requereix cap coneixement o experiència prèvia. Torn Únic
Descripció general del taller El Taller està dividit en dues parts: una breu introducció de caràcter teòric d’aspectes fonamentals del disseny gràfic publicitari i l’altra d’aplicació pràctica de creació de peces gràfiques publicitàries. Ambdues es basen en Projectes amb els que es podrà descobrir les estratègies i els criteris de la realització de campanes gràfiques publicitàries. Tot s’orienta a la Realització, Presentació i Defensa de les activitats realitzades en el taller. A la fonamentació teòrica s’afegeix les indicacions imprescindibles d’InDesign, Ilustrator i Photoshop per treballar correctament cada una de les activitats proposades. D’aquesta manera, l’estudiant, no solament adquireix competència en l’ús del programari gràfic sinó que també adquireix els criteris per treballar en disseny i direcció d’art publicitari.
Idioma Català Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: equipament tècnic.
A aportar per l'estudiant: ---
Format EXTENSIU (1r Semestre) 
Data de creació: 27/04/2017
Data darrera actualització i seguiment: 27/04/2017
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018 27/04/2017

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1: Estratègia de Creativitat Gràfica.
Funcions del disseny i la direcció d'art publicitari. Instruccions bàsiques en programaris gràfics.

Tema 2: Elements del disseny gràfic.
Estructura i composició. Retícula, color, tipografia, gràfics.

Tema 3: Anuncis gràfics.

Tema 4: Complements de campanya.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumne podrà crear el registre formal d'una campanya publicitària.  X   X X  X X
OG2.- L'alumne podrà realitzar peces gràfiques de campanyes publicitàries.   X  X X X    X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- L'alumne sabrà reconèixer la funció del disseny i la direcció d'art en l'activitat publicitària.  
OE2.- L'alumne sabrà conceptualitzar les peces gràfiques publicitàries.   X
OE3.- L'alumne sabrà realitzar peces gràfiques publicitàries amb qualitat professional.   X
OE4.- L'alumne tindrà coneixements sobre el funcionament de programes gràfics.   X
Mètodes docents / 
Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
LANDA, R. El diseño en la publicidad. ANAYA. Madrid, 2004.
ROM, J. Els Fonaments del Disseny Gràfic. Barcelona: Trípodos, 2002.
ROM, J. Sobre la Direcció d’art. Del Disseny gràfic a la direcció d’art en publicitat. Barcelona: Trípodos, 2006. 
TENA, D. Diseño Gráfico Publicitario. Madrid: Ed. Síntesis, 2004.
TENA, D. Diseñar para comunicar. Barcelona: Ed. Bosch, 2010. 
TENA, D. Diseño gràfico y comunicación. Madrid: Prentice Hall, 2004

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim al 80% de les sessions.  Individual NO 10%
2 Activitats d'aplicació Realització de diferents peces gràfiques d'una campanya publicitària. Grupal (4 membres) 70%
3 Carpeta d'aprenentatge Confecció del book personal o recull de totes i cadascuna de les activitats realitzades durant el taller. Individual 20%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)

 

PLA DOCENT
Taller El Sector Moda Format docència H
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dra. L. C. Coneixements
previs recomanats
No Torn Únic
Descripció general del taller Moda se refiere a las costumbres que marcan alguna época o lugar específicos, en especial aquellas relacionadas con el vestir o adornar.
Y es que la moda es el gusto masivo, impuesto o adquirido, frente a la ropa, los perfumes, las gafas, los colores, y todo lo que se vincule con el embellecimiento.
Idioma Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Proyector, sonido.
A aportar per l'estudiant: ---
Format EXTENSIU (1r Semestre)

 

Data de creació: 15/03/2012
Data darrera actualització i seguiment: 10/12/2017
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018 

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Marco teórico. La moda en la sociología.
Tema 2. El sector moda: actores fundamentales.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.-El alumno conocerá las teorías sociológicas fundamentales sobre moda. X     X   X
OG2.-El alumno aprenderá a reconocer los actores fundamentales.  X        
OG3.-El alumno conocerá el procedimiento de análisis de una campaña de moda. X X  X   X X X
OG4.-El alumno aprenderá los pasos necesarios para el desarrollo de una campaña.           X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4
1 OE1.-El alumno conocerá las teorías del consumo. X      
OE2.-El alumno conocerá las teorías de la identidad.      
OE3.-El alumno aprenderá la relación empresa, opinión leader y consumidor.   X    
2 OE4.-El alumno analizará una campaña de moda.     X  
OE5.-El alumno desarrollará una campaña de moda.       X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
Bibliografía:
Hines, Tony. Fashion Marketing: contemporary issue. Londres: BH, 2006. Fundación General de la Uned. El sector de la Moda en España. Madrid: UNED, 2005.
Martínez Bareiro, Ana. “Moda y Globalización: de la estética de clase al estilo subcultural”. Revista Internacional de Sociología, 2004, vol. 62, núm. 39, pp. 139-166.
Martínez Barreiro, Ana. “Hacia un nuevo sistema de la moda. El modelo Zara”. Revista Internacional de Sociología, 2008, vol. 66, núm. 51, p. 105-122. Martínez Bareiro, Ana. “Moda y Globalización: de la estética de clase al estilo subcultural”. Revista Internacional de Sociología, 2004, vol. 62, núm. 39, pp. 139-166.
Martínez Barreiro, Ana. “Hacia un nuevo sistema de la moda. El modelo Zara”. Revista Internacional de Sociología, 2008, vol. 66, núm. 51, p. 105-122.
Pérez Tornero, José Manuel. La Seducción de la opulencia: publicidad, moda y consumo. Barcelona: Ediciones Paidós, 1992.

Webgrafía:
CITYC (Centro de Información Textil y de la Confección) [en línea]. [Consulta: 05.05.2016]. Disponible en: <http://cityc.es/>.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases magistrales Asistencia y participación activa del estudiante como mínimo al 80% de las sesiones. Individual 10%
2 Coloquios Cada alumno se encargará de analizar la competencia y su comunicación de cara a la realización de la campaña. Individual 30%
3 Actividades de aplicación: campaña en grupo Los estudiantes tendrán que realizar una campaña en grupo. La fecha de entrega será el último día de clase. Grupal (3 miembros) 30%
 4 Actividades de aplicación: tarea individual De la actividad anterior cada miembro tendrá una tarea específica y evaluable. Individual 30%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
PLA DOCENT
Taller Dissenyar la identitat visual corporativa Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dra. A. I. E. Coneixements
previs recomanats
No es requereix cap coneixement o experiència prèvia. Torn Únic
Descripció general del taller De la mateixa manera que triem una estètica per presentar-nos davant els altres, les corporacions decideixen amb cura la imatge amb la qual es presentaran davant els seus usuaris. Des del disseny gràfic investiguem fins obtenir la marca que reflecteixi allò que sigui més preuat per elles: tradició, innovació, qualitat, etc.
Idioma Català/castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: canó de projecció, internet, ordinador equipat amb Adobe Illustrator CS4 (requermient mínim).
A aportar per l'estudiant: Ordinador portàtil amb Adobe Illustrator CS4 instal·lat (requeriment mínim).
Format EXTENSIU (2n semestre)

 

Data de creació: 26/04/2017
Data darrera actualització i seguiment: 26/04/2017
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018 

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Elements bàsics del disseny gràfic
Aprendrem sobre formes, colors i divisió de l'espai.

Tema 2. Procés creatiu
Al marge de intuïcions o de brillants moments creatius que podem arribar a proposar diferents opcions seguint un determinat procés.

Tema 3. Característiques de la identitat visual corporativa i els diferents suports de comunicació
El disseny gràfic es pot aplicar per solucionar diferents problemes de comunicació.
Un d'ells és de la identitat visual, i dintre d'aquesta, podem aplicar-la sobre diferents formats i objectius de comunicació.

Tema 4. Condicionants de la seva reproducció, en funció dels diferents suports
A banda de una qüestió estètica i de comunicació, el resultat de la nostra feina és un producte industrial, i hem de conèixer les seves característiques i condicionants.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumne aprendrà fonaments del disseny gràfic.     X X X X   X
OG2.- L'alumne aplicarà el disseny gràfic a la identitat visual corporativa. X X X   X X X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- L'alumne combinarà els elements dels disseny gràfic per crear objectes de comunicació. X  
OE2.- L'alumne aplicarà el model de procés creatiu indicada a l'aula per trobar les millors propostes de comunicació visual. X  
OE3.- L'alumne aplicarà la identitat visual corporativa sobre diferents suports.   X
OE4.- L'alumne aplicarà les condicionants del procés productiu en funció dels suports.   X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
BATEY, M. El significado de la marca. Barcelona: Granica, 2013.
Fotonostra [en línia]. [Consulta: 05.05.2017]. Disponible en: <http://www.fotonostra.com/grafico/tipografia.htm>.
HELLER, E. Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón. Barcelona: Gustavo Gili, 2009.
Historia de la tipografía. Curt animat [en línea]. Consulta: 20.04.2017. Disponible en: http://www.monografica.org/04/V%C3%ADdeo/6516
LANDA, R. Diseño gráfico y publicidad. Madrid: Anaya, 2011. 
MONO DESIGN. Identidad corporativa: del brief a la solución final. Barcelona: Gustavo Gili, 2006.
PASTOREAU, M. Azul, historia de un color. Barcelona: Paidós, 2010.
ROM, J. Las claves del diseño gráfico. Barcelona: Trípodos, 2014.
Silo Creativo [en línia]. [Consulta: 05.02.2016]. Disponible en:
<https://www.silocreativo.com/serif-vs-sans-serif-diferencias-y-semejanzas/>
Somoskawa [en línia]. [Consulta: 05.02.2016]. Disponible en: http://www.somoswaka.com/servicios/agencia-de-branding-corporativo/
TENA PARERA, D. Diseño gráfico y comunicación. Madrid: Pearson Educación, 2005.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions. Individual 10%
2 Activitats d'aplicació Analitzar. Explicats els elements del disseny gràfic, seleccionarem IVC per sectors ( institucions públiques , empreses cosmètiques, etc. ) i analitzarem l'ús que fan dels elements gràfics i els compararem, per arribar a conclusions. Grupal (3 membres) 30%
3 Carpeta d'aprenentatge 1. Procés creatiu de marca.
2. Procés creatiu aplicant la ICV sobre diferents suports de comunicació.
3. Realització de la marca en programa informàtic.
4. Realització de la identitat en diferents suports de comunicació utilitzant programari informàtic.
5. Adequació dels documents informàtics al procés de producció.
Individual 60%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
PLA DOCENT
Taller Agència-Taller - Disseny i il·lustració digital aplicat a la imatge corporativa amb Adobe Illustrator Format docència H

AGÈNCIA-TALLER és un nou concepte d'aprenentatge que fusiona la transmissió de continguts en un entorn professionalitzador.

Totes les ofertes d'AGÈNCIA-TALLER es desenvolupen en un espai situat a dos minuts de l'Escola (Agència FUERP), on hem creat un escenari similar a un gabinet de publicitat i de relacions públiques.

La formació s'impartirà simulant la resposta a l'encàrrec d'un client.
Docent i alumnat es relacionaran com a directiu i executius respectivament.

Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. D. G. Coneixements
previs recomanats
--- Torn Únic
Descripció general del taller Introducció pràctica a les eines i procediments de treball en la creació de gràfics basats en objectes per a la seva utilització en el disseny, la maquetació, l’aplicació i la publicació de continguts de disseny gràfic, corporatiu i publicitari. S’utilitzaran eines basades en el dibuix vectorial per crear, editar i publicar il·lustracions amb imatges i text (elements gràfics, disseny d’embalatges, compaginacions, etc.). No es requereix cap coneixement o experiència prèvia amb el programari emprat. Aquest taller està dirigit a tots aquells alumnes que vulguin introduir-se per primer cop en el disseny d’imatges vectorials o aquells que ja hagin tingut algun contacte previ de forma autodidacta o en un nivell introductori.
Idioma Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: canó de projecció, internet, ordinador equipat amb Adobe Illustrator. Versió mínima CS5 (preferiblement CS6)
A aportar per l'estudiant: ordinador equipat amb Adobe Illustrator. Versió mínima CS5.
Format EXTENSIU (1r SEMESTRE)

 

Data de creació: 02/01/2015
Data darrera actualització i seguiment: 13/06/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018 

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Introducció al curs i al programa.
Tema 2. La imatge digital / Introducció a Adobe Illustrator / Interfície de treball / Calcs.
Tema 3. Creació, selecció, transformacions i organització dels objectes.
Tema 4. Dibuix i edició dels objectes de corbes. Eines de precisió / Capes.
Tema 5. Text i format.
Tema 6. Color (digital), transparències i modes de fusió / Efectes i filtres.
Tema 7. Desenvolupament i realització d'un packaging.
Tema 8. Creació d’un logotip o marca / Manual d’identitat corporativa.
Tema 9. Preparació dels originals per a la impressió i exportació.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.-L'alumne entendrà els fonaments de la imatge digital.            
OG2.-L'alumne aprendrà a identificar els dibuixos basats en objectes i a entendre el seu abast d’aplicació.  X X          X
OG3.-L'alumne entendrà la nomenclatura i dominar les eines de creació i edició del dibuix amb vectors per reproduir qualsevol dibuix de línia amb rigor i precisió.       X        
OG4.-L'alumne serà capaç de distingir i utilitzar correctament les eines d’organització, transformació, distorsió, assignació d’atributs, d’estils i d’efectes.       X        
OG5.-L'alumne coneixerà les aplicacions fonamentals que poden integrar gràfics d’Illustrator i els sistemes i especificacions d’impressió i exportació.   X     X X X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4  OG5
1 OE1.-L'alumne distingirà els trets fonamentals i conèixer les característiques de les imatges basades en píxels i en objectes. X X      
OE2.-L'alumne comprendrà els atributs i definir les especificacions que determinen el resultat d’un calc automàtic segons una finalitat concreta. X    
OE3.-L'alumne coneixerà les eines de dibuix (de figures geomètriques i formes senzilles, els llapis, les plomes i els pinzells), les seves opcions i característiques.     X    
OE4.-L'alumne coneixerà les eines d’edició dels traçats (selecció, transformació, modificació o distorsió) amb o sense precisió i les diferents possibilitats per assignar atributs de traç i farcit.     X X  
OE5-L'alumne experimentarà amb les possibilitats creatives i estètiques de les eines de text.       X  
OE6.-L'alumne entendrà el color digital: definir colors i gestionar la paleta de mostres, les llibreries i els colors del document.   X X X  
OE7.-L'alumne coneixerà les pautes de treball en el disseny i creació de motius de patró.    X X X X
OE8.-L'alumne coneixerà els diferents efectes i filtres que poden modificar l’aparença dels objectes.       X X
OE9.-L'alumne sabrà organitzar els objectes segons l’ordre d’apilament i la seva distribució sobre l’àrea de treball entenent les agrupacions d’objectes i la gestió des de la paleta capes.       X  
OE10.-L'alumne utilitzarà els formats adequats d’emmagatzematge i/o exportació de la informació i organitzar correctament el directori de treball personal.       X X
OE11.-L'alumne imprimirà un fragment o tota una il·lustració en un suport digital (PDF) o físic (paper) i preparar correctament els originals d’impremta.  X     X

 Mètodes docents / Activitats formatives Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
Referències de treballs professionals: material imprès, blogs, portals, webs d’empresa, webs personals:
Unleash [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://unleash.com/unleashed-productions-page-not-found/>.

Tipografies per descarregar:
Creamundo [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://www.creamundo.com/>.
Dafont [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://www.dafont.com/es/>.
Urbanfont [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://www.urbanfonts.com/>.

Identitat corporativa:
Camfit [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://www.camfic.cat/>.
Diba [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://www.diba.cat/web/comunicacio/marca/inici>.
Recursos multimèdia UB [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/sala_de_premsa/recursos_multimedia/index.html>.

Registre de dominis:
Arsys [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <https://www.arsys.es/>.
Network Solutions [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://www.networksolutions.com/>.
Oficina Española de Patentes y Marcas [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a:<http://www.oepm.es/es/index.html>.
Pantone [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://store.pantone.com/es/es/>.

Recursos d’Internet (enllaços a la web oficial d’Adobe):
Centre Aprenentatge Adobe [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://www.adobe.com/es/communities/>.
Licedocs i Ajuda [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <http://www.adobe.com/support/documentation/es/>.
Adobe Video Workshops [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <https://helpx.adobe.com/photoshop-elements/tutorials.html>.
Tutorials online [en línia]. [Consulta: 09.05.2016]. Disponible a: <https://www.lynda.com/Design-training-tutorials/40-0.html>.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals Assistència i participació activa com a mínim al 80% del total de les sessions. Individual 10%
2 Activitats d’aplicació Activitats variades de d’aplicació diària i de curta durada amb correspondència amb les activitats pràctiques:

- Disseny d’una postal i/o punt de llibre partint d’un calc automàtic.
- Reproducció d’una il·lustració de línia tipus còmic. Aplicació d’atributs de color i efectes.
- Creació d’una mostra per a un motiu de repetició. Gestió de paletes de colors específiques.
- Poema visual digital o disseny d’un embalatge.
Es tindran en compte com a criteris aspectes conceptuals i tècnics. S’avaluaran totes les pràctiques descrites a l’apartat de les activitats formatives. Es tindran en compte com a criteris aspectes conceptuals, tècnics i creatius. (Veure descripció). 

Criteris d’avaluació de les activitats d'aplicació i de la carpeta d’aprenentatge:

- Comprensió teòrica dels conceptes dins del marc genèric a on es desenvolupa l’activitat.
- Coneixement de la interfície general del programa i de les eines específiques en què es basa la proposta.
- Coneixement de les dreceres de teclat associades a les principals ordres i comandaments.
Creativitat
- Capacitat d’experimentació amb les eines.
- Aptitud i voluntat creativa per fer aportacions estètiques i procedimentals personals.
- Interès a favor del domini de les eines en el desenvolupament de les propostes formals de treball.
Tècnica
- Rigor i precisió en l’ús de les eines (comandaments i dreceres).
- Definició i aplicació dels procediments de treball o tècniques adequades.
- Ús de les eines personalitzant i ajustant convenientment les opcions individuals.
- Capacitat crítica per avaluar els resultats obtinguts i prendre decisions de millora.
- Gestió correcta dels vincles entre documents i de la organització del directori de treball.
Individual 40%
3 Carpeta d’aprenentatge Activitats d’aplicació diverses directament relacionades amb els continguts de cada sessió de treball.
P1. Disseny d’una postal i/o punt de llibre partint d’un calc automàtic.
P2. Reproducció d’una il·lustració de línia tipus còmic. Aplicació d’atributs de color i efectes.
P3. Creació d’una mostra per a un motiu de repetició. Gestió de paletes de colors específiques.
P4. Poema visual digital o disseny d’un embalatge.
Carpeta d’aprenentatge:
P5. Disseny o reproducció d’un element gràfic (logotip o marca) i aplicació a elements promocionals (2D i/o 3D) i de papereria. Definició bàsica del manual d’identitat corporativa.
P6. Disseny de la portada d’una revista o anunci publicitari per a ser imprès en paper que inclogui els elements gràfics dissenyats a les activitats d’aplicació.
Fora de l’aula i depenent dels coneixements previs, cada estudiant haurà de fer el seguiment dels continguts impartits a l’aula i enllestir, revisar o ampliar les activitats d’aplicació.
Es tindran en compte com a criteris aspectes conceptuals, tècnics i creatius. (Veure descripció).
 Criteris d’avaluació de la carpeta d’aprenentatge:

- Comprensió teòrica dels conceptes dins del marc genèric a on es desenvolupa l’activitat.
- Coneixement de la interfície general del programa i de les eines específiques en què es basa la proposta.
- Coneixement de les dreceres de teclat associades a les principals ordres i comandaments.
Creativitat
- Capacitat d’experimentació amb les eines.
- Aptitud i voluntat creativa per fer aportacions estètiques i procedimentals personals.
- Interès a favor del domini de les eines en el desenvolupament de les propostes formals de treball.
Tècnica
- Rigor i precisió en l’ús de les eines (comandaments i dreceres).
- Definició i aplicació dels procediments de treball o tècniques adequades.
- Ús de les eines personalitzant i ajustant convenientment les opcions individuals.
- Capacitat crítica per avaluar els resultats obtinguts i prendre decisions de millora.
- Gestió correcta dels vincles entre documents i de la organització del directori de treball.
Individual 50%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)

 

PLA DOCENT
Assignatura Tècniques de Relacions Públiques Codi 360417
Matèria M6. Tècniques i procediments de la Comunicació Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de matèries bàsiques
Docent Dr. J. C. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català i Castellà Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Cinquè Any acadèmic 18-19

 

Data de creació: 10/04/2016
Data darrera actualització i seguiment: 30/01/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018 

Metodologia i organització general
Les classes seran majoritàriament magistrals en què es valoraran les aportacions significatives de l’alumnat. En alguns temes, el professor plantejarà exercicis pràctics que s’hauran de resoldre a classe i fora d’aquesta per poder seguir la teoria explicada, i col·loquis que s’hauran de preparar prèviament fora de classe sempre per grups. Ambdós casos són exercicis per ser debatuts a classe.

Temari
Bloc 1 Títol: Estudi de les tècniques de les relacions públiques, comunicació integrada de màrqueting (CIM) i comunicació política
Tema 1: Qüestions prèvies
1.1. Conceptes fonamentals: l'estratègia, la tècnica, la tàctica i les eines de Relacions Públiques.

Tema 2: Les tècniques de Relacions Públiques de suport al màrqueting i de comunicació política
2.1. L'organització d'esdeveniments. Protocol i cerimonial.
2.2. Relació amb els mitjans de comunicació i publicity. Formació de portaveus: mitjans de comunicació i ciberespai.
2.3. Comunicació de servei d'atenció al client i networking presencial i 2.0.
Bloc 2  Títol: Estudi de les tècniques de les Relacions Públiques corporatives en campanyes d'imatge/reputació, conscienciació/educació i d'acció social
Tema 3: Qüestions prèvies
3.1. Conceptes fonamentals: la comunicació corporativa, cultural i identitat corporatives i la identitat visual. Visió/missió/valors corporatius. Imatge i reputació corporatives (percepcions, actituds i conductes).

Tema 4: Les tècniques de Relacions Públiques corporate
4.1. La comunicació interna.
4.2. La comunicació externa.
4.2.1. Mecenatge. Fundrising Crowdfunding corporatius.
4.2.2. Public affairs (assumptes públics):
4.2.2.1. Issues Management (gestió de temes i de conflictes potencials).
4.2.2.2. Lobbying (empresarial, polític i institucional).
4.2.3. Comunicació de vulnerabilitat i risc i comunicació en situacions de crisi.
4.2.4. Política de responsabilitat social corporativa (RSC). Gestió de Balanç Social.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.-Els alumnes coneixeran els fonaments bàsics que il·lustren la praxi de les Relacions públiques.  X  X      X    X  
OG2.-Els alumnes sabran plantejar les principals tècniques que s'apliquen en les diferents especialitats i àmbits d'actuació de les Relacions Públiques.     X    X    
OG3.-L’estudiant coneixerà els instruments metodològics per establir processos de relacions públiques planificats, programats, i efectius.  X    X  X  X
OG4.-L’alumne aprendrà a introduir les aplicacions estratègiques i tàctiques de Relacions públiques que contribueix en la consecució dels objectius de l’entitat.      X    X

 

Objectius específics  / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4
1 OE1.-Conèixer les especialitats principals de les relacions públiques de suport al màrqueting. X X    
OE2.-Fer partícip l’estudiant de les principals aplicacions tècniques de la professió.   X    
OE3.-Transmetre les diverses aplicacions tàctiques que poden tenir cadascuna de les tècniques més rellevants dins l’àmbit de les Relacions Públiques comercials.      X  X
 2 OE4.-Conèixer les especialitats principals de les relacions públiques corporatives.  X  X    
OE5.-Fer partícip l’estudiant de les principals aplicacions tècniques de la professió.    X    
OE6.-Aprendre a ordenar, discriminar i a fer confluir les diverses tècniques aplicades que ajudin a la consecució dels objectius de l’entitat.      X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 75 75

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 7 B.1) Activitats d’aplicació 5 C.1) Seminari -- 8 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 33
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 9 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 5            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 4                
A.7) Treball escrit i/o examen 4                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 7 B.1) Activitats d’aplicació C.1) Seminari -- 9 D.1) Treball autònom de l’estudiant 32
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 9    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 5            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 4                
A.7) Treball escrit i/o examen 4                

 


Fonts d'informació
Bibliografia bàsica:
ALMENARA, J. (Coord.). (2005) Comunicación Interna en la Empresa. Barcelona: Editorial UOC.
BARRIGA, A. (2010). La creatividad en los eventos. Madrid: Ed. Protocolo.
BERCERUELO, B. (coord.) (2014). Nueva Comunicación Interna en la Empresa. Madrid: Wolters Kluver España.
BERCERUELO, B. (coord.) (2011). Comunicación Interna en la Empresa. Madrid: Wolters Kluver España.
CLOTAS, P. (2008). El Patrocini empresarial. Barcelona: LID Editorial.
CUENCA-FONTBONA, J (2018). Cómo hacer un plan estratégico de comunicación. la investigación estratégica preliminar. (Vol. III). Barcelona: UOC, Colección Dircom.
FITZPATRICK, L; VALSKOV, K. (2014). Internal Communications. London: Kogan Page.
FORMANCHUCK, A. (2010). Comunicación interna 2.0: un desafío cultural. Buenos Aires: Edición Formanchuk&Asociados.
MARCA-FRANCÉS, G. (2018). Cómo hacer un plan estratégico de comunicación. La investigación estratégica de evaluación (vol. IV). Barcelona: UOC, Colección Dircom
MATILLA, K. (ed.) (2018). Cómo hacer un plan estratégico de comunicación. Un modelo de planificación estratégica, paso a paso (vol. I). Barcelona, UOC, Colección Dircom.
MATILLA, K. (2009). Conceptos fundamentales en la planificación estratègica de las Relaciones Públicas. Barcelona: UOC.
MITCHELL, D. (2017). 50 Top Tools for Employee Engagement. London: Kogan Page.
OLIVEIRA, A. (2018). Cómo hacer un plan estratégico de comunicación. Públicos y stakeholders (vol. II). Barcelona UOC, Colección Dircom.
RAJ, R; WALTERS, P; RASHID, T. (2009). Events Management. An integrated and Practical Approach. London: SAGE Publications Ltd.
RICHARDS, G.; MARQUES, L.; MEIN, K. (eds) (2014). Event Design: Social perspectives and practices. London: Routledge.
TORRENTS, R. (2005). Eventos de empresa. El poder de la comunicación en vivo, Deusto. Barcelona.
XIFRA, J. (2007). Tècniques de les Relacions Públiques. Barcelona: Editorial UOC.
XIFRA, Jordi (1998). Lobbying. Cómo influir eficazmente en las decisiones de las Instituciones Públicas. Barcelona: Gestión 2000.

Bibliografia complementària:
AIRA, T. (2008) Màrqueting polític: l’art de guanyar eleccions. Del cartell a Youtube. Barcelona: Papers d’estudi, Trípodos.
ÁLVAREZ-NOBELL, A.; LESTA, L. (2011). Medición de los aportes de la gestión estratégica de comunicación interna a los objetivos de la organización. Palabra Clave, 14.
ARGENTI, P.A. (2014). Comunicación Estratégica y su contribución a la reputación. Madrid: LID.
ELIAS, J; MASCARAY, J. (1998). Más allà d ela Comunicación Interna. Barcelona: Gestión 2000.
del RÍO MARTÍNEZ, M. (2008). Manual para comunicar bien: ¿vas a publicar lo que te he enviado? Santander: Gonpat.
GARCÍA OROSA, B. (2009). Gabinetes de comunicación on line: claves para generar información corporativa en la red. Sevilla/Zamora: Comunicación Social.
HERNÁNDEZ ROBLEDO, M.A.; MACÍAS CASTILLO, A. (coords.) (2009). Comunicación corporati- va: Las relaciones con los medios de comunicación. Salamanca: Universidad Pontificia.
MATA, J. (2014). Las campañas de crowdfunding. Su eficacia en proyectos lucrativos y causas sociales. Pere Masip i Josep Rom (dir.). Barcelona: Universitat Ramon Llull. FCCB-Comunicació, http://hdl.handle.net/10803/279390, (Tesi Doctoral), ISBN: B. 22696-2014.
MATILLA, K. (2013). “Issues Management as a Mediated Activity in a Changing Media Sphere”. A COMAS, E.; CUENCA, J.; ZILLES, K. (eds.). Life Without Media. New York: Peter Lang.
SÁEZ, A.; MATILLA, K., CUENCA, J. (2015): “De la comunicació empresarial i institucional a la comunicació corporativa: reptes de futur
CIVIL, M.; CORBELLA, J.; FERRÉ, C.; SABATÉ, J., eds: Informe de la Comunicació a Catalunya 2013-2014. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Col·lecció Lexicon Informes, 4, pp. 243-270.
http://incom.uab.cat/informe/download/2013/informe13_15.pdf
VERČIČ, A.T., VERČIČ, D; SRIRAMESH, K. (2012). Internal communication: Definition, parameters and the future. Public Relations Review, 38, 223-230. doi: 10.1016/j. pubrev.2011.12.019 - VILANOVA, N. (2013). Micropoderes. Comunicación 
interna para empresas con futuro. Barcelona: Plataforma.
VILLAFAÑE, J. (2004). La buena reputación. Claves del valor intangible de las empresas. Madrid: Pirámide.
WELCH, M. (2011). The evolution of the employee engagement concept: Communication implications. Corporate Communications: An International Journal, 16(4), 328–346. doi: 10.1108/13563281111186968.
ZALA, D. (2008). La comunicación en los eventos. Madrid: Ediciones Protocolo.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Treball individual L’estudiant haurà de fer l’anàlisi d’una acció/campanya de relacions públiques comercials o bé corporatives seguint les indicacions de la guia que el professor facilitarà oportunament. És imprescindible la seva presentació (escrita) per optar a l’examen.

S’haurà de lliurar amb uns mínims acceptables de forma i de contingut, ortografia, bibliografia i webs ben referenciats, presentació oral rigorosa, etc. sinó seran retornades sense discussió.
Individual 20%
2 1-2 Treball en grup A partir d’una sèrie de textos recomanats de referència i de la guia que el professor facilitarà oportunament, els estudiants hauran de dissenyar una acció de relacions públiques. És imprescindible la seva presentació (escrita i oral a classe) per optar a l’examen. El calendari de les presentacions es confeccionarà oportunament.

S’haurà de lliurar amb uns mínims acceptables de forma i de contingut, ortografia, bibliografia i webs ben referenciats, presentació oral rigorosa, etc. sinó seran retornades sense discussió.
Grupal (5-6 membres) 15%
3 1-2 Activitats d'aplicació S'aniran fent pràctiques (reptes) relacionades amb cadascuna de les tècniques que es treballin a l'aula. Es presentaran i es resoldran a classe. Grupal (5-6 membres) 10%
4 1-2 Examen L’examen pregunta sobre el temari, els debats i exercicis presentats a classe i sobre la bibliografia recomanada a les presentacions que es faciliten a l’alumne. L’examen conté 40 preguntes tipus test amb resposta múltiple (4 respostes de les qual només una és la correcta). Individual 55%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final. La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen L’examen pregunta sobre el temari, els debats i exercicis presentats a classe i sobre la bibliografia recomanada a les presentacions que es faciliten a l’alumne. L’examen conté 40 preguntes tipus test amb resposta múltiple (4 respostes de les qual només una és la correcta). 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Treball individual L’estudiant haurà de treballar sobre un estudi de cas d’una acció/campanya de relacions públiques comercials, o bé corporatives.
El dia de l’examen és imprescindible la seva presentació per optar a l’avaluació.
30%
2 Examen  L’examen pregunta sobre el temari, els debats i exercicis presentats a classe i sobre la bibliografia recomanada a les presentacions que es faciliten a l’alumne. L’examen conté 40 preguntes tipus test amb resposta múltiple (4 respostes de les qual només una és la correcta). 70%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final. La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen  L’examen pregunta sobre el temari, els debats i exercicis presentats a classe i sobre la bibliografia recomanada a les presentacions que es faciliten a l’alumne. L’examen conté 40 preguntes tipus test amb resposta múltiple (4 respostes de les qual només una és la correcta). 100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)