Quina feina fan els titulats en aquests estudis?
Com a Publicitaris/es:
 • Creació publicitària: Desenvolupament artístic i creatiu de peces publicitàries: anuncis, falques radiofòniques, espots,..

 • Planificació de mitjans: Selecció dels mitjans de comunicació social on apareixeran els anuncis.

 • Comptes: Relació amb els clients (assessorament i planificació de campanyes, execució i seguiment).

Com a Relacions Públiques:
 • Assessorament, planificació, execució i avaluació de campanyes i accions: convencions, congressos, publicacions, organització d'esdeveniments, actes protocol·laris, serveis de premsa...

PERFILS
 • Director/a de Comunicació.

 • Investigador/a i Consultor/a Estratègic/a en Publicitat i Relacions Públiques.

 • Responsable de Publicitat i Relacions Públiques.

 • Planificador/a de Mitjans Publicitaris.

 • Gestor/a de Comunicació Corporativa.

Sortides professionals segons la vinculació amb l’organització:
En Publicitat
 • Externs a les organitzacions: Agències de publicitat (creació, producció, promocions, comercialització, recerca, estudis de mercat...); centrals de compres de mitjans.
 • Interns: Departaments integrats a les empreses per gestionar globalment la política de comunicació comercial.
En Relacions Públiques 
  • Gabinets externs: Gabinets de consulta i assessorament en relacions públiques.

  • Departaments interns: Dins les organitzacions en departaments específics i en col·laboració amb la gerència, tanmateix com amb altres àmbits de l'organització en tots aquells temes que facin referència als públics.

Sortides professionals segons les funcions:
 • Planificació i execució de campanyes i accions: Investigació social; anàlisi d’opinions i reclamacions, programes d’acció: execució, control i avaluació.
 • Planificació i gestió de mitjans publicitaris.
 • Creació publicitària.
 • Protocol i organització d'esdeveniments.
 • Relació amb els mitjans de comunicació.
 • Lobbies.
 • Responsabilitat social corporativa (RSC).
 • Gestió de les xarxes socials.
Sortides professionals segons el sector d'activitat econòmica:
 • Serveis, industrial, sociocultural, gran consum,...

 • Fundacions, partits polítics, sindicats, organitzacions no governamentals (ONG) i associacions.