Competències del Grau - selecciona l'opció desitjada


14 Competències vinculades al Grau de Publicitat i Relacions Públiques de la UB.

Competència és la capacitat demostrada d’emprar coneixements i habilitats.

5 Competències generals de la Universitat de Barcelona.

100001 C-1

Compromís Ètic.
• Capacitat crítica i autocrítica.
• Capacitat de prendre actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.
Matèries on es treballa: M1, M6, M7, M16, i M17.

100002 C-2

Capacitat d'Aprenentatge i Responsabilitat.
• Capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visió global i d'aplicació dels coneixements a la pràctica.
• Capacitat de prendre decisions i d'adaptació a les noves situacions.
Matèries on es treballa: M1, M2, M3, M4, M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14, M16 i M17.

100003 C-3

Treball en Equip.
• Capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú.
• Capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals.
Matèries on es treballa: M1, M6, M9, M13, M15, M16 i M17.

100004 C-4

Capacitat Creativa i Emprenedora.
• Capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes.
• Capacitat per cercar i integrar nous coneixements i actituds.
Matèries on es treballa: M6, M7, M9, M12, M15, M16 i M17.

100006 C-5

Capacitat Comunicativa.
• Capacitat per comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i en anglès, amb domini del llenguatge especialitzat.
• Capacitat de cercar, emprar i integrar la informació.
Matèries on es treballa: M7, M11, M12, M16 i M17.

9 Competències específiques del Grau en Publicitat i RRPP de la UB.

120965 C-6

Coneixement Teòric i Pràctic de la Publicitat i les Relacions Públiques així com dels seus Processos i Estructures Organitzatives.
Màteries on es treballa: M1, M6, M9, M10, M12, M14, M16 i M17.

120967 C-7

Coneixement del Disseny i desenvolupament d'Estratègies i Aplicació de les Polítiques de Comunicació persuasiva a les Institucions i Empreses Públiques i Privades.
Matèries on es treballa: M6, M9, M10, M16 i M17.

121773 C-8

Coneixement de les Estratègies i Processos orientats a la creació i realització de Missatges Publicitaris.
Matèries on es treballa: M7, M11, M16 i M17.

121774 C-9

Coneixement de les Estratègies i Processos orientats a la creació i realització de Missatges en RRPP.
Matèries on es treballa: M7, M11, M16 i M17.

121775 C-10

Coneixement de les Estratègies i Processos orientats a la creació i realització de Missatges Periodístics.
Matèries on es treballa: M7, M11, M16 i M17.

121776 C-11

Estudi i Coneixement de les Tècniques i Mètodes del Màrqueting.
Matèries on es treballa: M9, M16 i M17.

121777 C-12

Coneixement de la Gestió de les Àrees Funcionals de la Comunicació.
Matèries on es treballa: M6, M12, M16 i M17.

121778 C-13

Capacitat i habilitat per exercir com a Professionals Encarregats de l'Atenció al Client de Publicitat i Relacions Públiques.
Màteries on es treballa: M1, M3, M6, M9, M15, M16 i M17.

121779 C-14

Coneixements bàsics per a l'anàlisi Econòmic, Jurídic i Social de les Empreses i Institucions.
Matèries on es treballa: M2, M4, M8, M10, M16 i M17.

 

 

 

 

 

Matèries, crèdits ECTS, tipus, competències associades (ca) i assignatures.

M1

Marc Teòric de la Comunicació. 36 ECTS. Matèria Bàsica. (CA): C1, C2, C3, C6 i C13.
Assignatures: Teoria de l'Opinió Pública. Estructura dels Sistemes Comunicatius I: Dimensions. Estructura dels Sistemes Comunicatius II: Sectors. Teoria de la Comunicació. Comunicació per a la
Igualtat: Ètica i Deontologia. Seminari: Anàlisi de Casos en Publicitat i RRPP.

M2

Introducció al Dret. 6 ECTS. Matèria Bàsica. (CA): C2 i C14.
Assignatura: Dret Públic i Privat.

M3

Marc Teòric de la Psicologia. 6 ECTS. Matèria Bàsica. (CA): C2 i C13.
Assignatura: Psicologia Social i del Consum.

M4

Marc Teòric de la Sociologia. 6 ECTS. Matèria Bàsica. (CA): C2 i C14.
Assignatura: Principis de Sociologia.

M5

Introducció a l'Economia. 6 ECTS. Matèria Bàsica. (CA): C2.
Assignatura: Principis d’Economia.

M6

Tècniques i Procediments de la Comunicació. 60 ECTS. Matèria Obligatòria.(CA): C1, C2, C3, C4, C6, C7, C12 i C13.
Assignatures: Teoria de la Publicitat. Teoria de les RRPP Documentació Informativa. Tècniques Publicitàries. Tècniques de RRPP Creativitat Publicitària. Planificació i Mitjans Publicitaris. Metodologia de l'Activitat Publicitària. Metodologia de l'Activitat de RRPP. Taller de Publicitat i RRPP.

M7

Formes d'Expressió Oral i Escrita en Publicitat i RRPP. 24 ECTS. Matèria Obligatòria. (CA): C1, C4, C5, C8, C9 i C10.
Assignatures: Redacció Publicitària. Redacció en RRPP Redacció Periodística. Retòrica i Oratòria.

M8

Dret en Publicitat i RRPP. 6 ECTS. Matèria Obligatòria. (CA): C2 i C14.
Assignatura: Legislació Publicitària i de RRPP.

M9

Gestió Empresarial a Publicitat i RRPP. 24 ECTS. Matèria Obligatòria.
(CA): C2,C3,C4,C6,C7,C11 i C13.
Assignatures: Principis de Màrqueting. Pla de Màrqueting. Gestió Empresarial i Financera. Recursos Humans.

M10

Tècniques d'Investigació en Sociologia. 6 ECTS. Matèria Obligatòria. (CA): C2, C6, C7 i C14.
Assignatura: Tècniques d'Investigació Sociològica.

M11

Anglès per a Publicitat i RRPP. 12 ECTS. Matèria Obligatòria. (CA): C5, C8, C9 i C10.
Assignatures: Anglès: Expressió Escrita. Anglès: Expressió Oral.

M12

Instruments de Comunicació. 42 ECTS. Matèria Optativa. (CA): C2, C4, C5, C6 i C12.
Assignatures: Noves Tecnologies Aplicades a la Publicitat. Noves Tecnologies Aplicades a les RRPP. Publicitat en Sectors Especialitzats. RRPP en Sectors Especialitzats. Responsabilitat Social Corporativa. Protocol: Teoria i Tècnica. Programa de Mobilitat.

M13

Instruments de Sociologia. 6 ECTS. Matèria Optativa. (CA): C3.
Assignatura: Comportament Social i Dinàmica de Grups.

M14

Marc Teòric de les Ciències Polítiques vinculat a les RRPP. 12 ECTS. Matèria Optativa. (CA): C2 i C6.
Assignatures: Sistemes d'Organització Política i Administrativa. Agenda Setting i Grups de Pressió

M15

Tècniques d'Investigació en Psicologia. 12 ECTS. Matèria Optativa. (CA): C2, C6, C7 i C14.
Assignatures: Tècniques de Negociació i Presa de Decisions. Lideratge i Formació d'Equips de Treball.

M16

Pràctiques Externes. 12 ECTS. Matèria Obligatòria. (CA): TOTES
Assignatures: Pràctiques de Publicitat i RRPP I. Pràctiques de Publicitat i RRPP II.

M17

Treball de Fi de Grau. 6 ECTS. Matèria Obligatòria. (CA): TOTES.
Assignatura: Treball de Fi de Grau.

 

 

 

 

 

MECES (*)(Marco Español de Cualificación para la Educación Superior)

MC1

Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

MC2

Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

MC3

Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

MC4

Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

MC5

Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.Font: Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior.


 

Mapa de competències (3):
Proposta de correspondència MECES (*), Generals UB, i Grau en Publicitat i RRPP
  Generals de la UB Específiques del Grau en Publicitat i RRPP
 MECES C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14
MC1                            
MC2                            
MC3                            
MC4                            
MC5                            

(*) MECES: (Marco Español de Cualificación para la Educación Superior).

Font: Elaborat per la Secretaria del centre.


 

Mapa de competències (1):
Vinculades a les matèries de l'ensenyament
  Generals de la UB Específiques del Grau en Publicitat i RRPP  
 Matèries C
1
C
2
C
3
C
4
C
5
Tot C
6
C
7
C
8
C
9
C
10
C
11
C
12
C
13
C
14
Tot Tot
M1           3                   2 5
M2           1                   1 2
M3           1                   1 2
M4           1                   1 2
M5           1                   0 1
M6           4                   4 8
M7           3                   3 6
M8           1                   1 2
M9           3                   4 7
M10           1                   3 4
M11           1                   3 4
M12           3                   2 5
M13           1                   0 1
M14           1                   1 2
M15           2                   1 3
M16           5                   9 14
M17           5                   9 14

Font: Elaborat per la Secretaria del centre a partir de la Memòria Verifica


Mapa de competències (2):
Vinculades a les assignatures de l'ensenyament
  Generals de la UB Específiques del Grau en Publicitat i RRPP  
Sem. Assignatures C
1
C
2
C
3
C
4
C
5
Tot C
6
C
7
C
8
C
9
C
10
C
11
C
12
C
13
C
14
Tot Tot
1r Teoria de l'Opinió Pública           3                   2 5
Estructura dels Sistemes Comunicatius I: Dimensions           3                   2 5
Psicologia Social i del Consum           1                   1 2
Principis de Màrqueting           3                   4 7
Comunicació per a la Igualtat: Ètica i Deontologia           3                   2 5
2n Principis de Sociologia           1                   1 2
Estructura dels Sistemes Comunicatius II: Sectors           3                   2 5
Teoria de la Publicitat           4                   4 8
Teoria de les Relacions Públiques           4                   4 8
Seminari: Anàlisi de Casos de Publicitat i Relacions Públiques           3                   2 5
3r Teoria de la Comunicació           3                   2 5
Dret Públic i Privat           1                   1 2
Redacció en Relacions Públiques           3                   3 6
Redacció Publicitària           3                   3 6
Redacció Periodística           3                   3 6
4t Principis d'Economia           1                   0 1
Tècniques d'Investigació Sociològica           1                   3 4
Documentació Informativa           4                   4 8
Retòrica i Oratòria           3                   3 6
Anglès: Expressió Escrita           1                   3 4
Tècniques Publicitàries           4                   4 8
Tècniques de Relacions Públiques           4                   4 8
Creativitat Publicitària           4                   4 8
Pla de Màrqueting           3                   4 7
Gestió Empresarial i Financera           3                   4 7
Planificació i Mitjans Publicitaris           4                   4 8
Legislació Publicitària i de RRPP           1                   1 2
Recursos Humans           3                   4 7
Anglès: Expressió Oral           1                   3 4
Pràctiques I           5                   9 14
Metodologia de l'Activitat Publicitària           4                   4 8
Metodologia de l'Activitat de Relacions Públiques           4                   4 8
Pràctiques II           5                   9 14
Taller de Publicitat i Relacions Públiques           4                   4 8
Treball de Fi de Grau           5                   9 14
  Freqüència absoluta 23 29 23 21 9 105 24 18 9 9 9 7 13 24 7 120 225

Font: Elaborat per la Secretaria del centre a partir de la Memòria Verifica