14 Competències vinculades al Grau de Publicitat i Relacions Públiques de la UB.

Competència és la capacitat demostrada d’emprar coneixements i habilitats.

5 Competències generals de la Universitat de Barcelona.

100001 C-1

Compromís Ètic.
• Capacitat crítica i autocrítica.
• Capacitat de prendre actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.
Matèries on es treballa: M1, M6, M7, M16, i M17.

100002 C-2

Capacitat d'Aprenentatge i Responsabilitat.
• Capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visió global i d'aplicació dels coneixements a la pràctica.
• Capacitat de prendre decisions i d'adaptació a les noves situacions.
Matèries on es treballa: M1, M2, M3, M4, M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14, M16 i M17.

100003 C-3

Treball en Equip.
• Capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú.
• Capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals.
Matèries on es treballa: M1, M6, M9, M13, M15, M16 i M17.

100004 C-4

Capacitat Creativa i Emprenedora.
• Capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes.
• Capacitat per cercar i integrar nous coneixements i actituds.
Matèries on es treballa: M6, M7, M9, M12, M15, M16 i M17.

100006 C-5

Capacitat Comunicativa.
• Capacitat per comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i en anglès, amb domini del llenguatge especialitzat.
• Capacitat de cercar, emprar i integrar la informació.
Matèries on es treballa: M7, M11, M12, M16 i M17.