PLA DOCENT
Assignatura Documentació Informativa Codi 360401
Matèria M6. Tècniques i procediments de la comunicació Format docència  
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de matèries bàsiques
Docent Prof. A. F. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català / Castellà Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Quart Any acadèmic 21-22

 

Data de creació: 23/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 15/07/2021
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 15/07/2021

Metodologia i organització general

Assignatura en fase d’extinció. Atès l’escàs nombre d’alumnes, la docència s’impartirà en tutories programades.

 

Assignatura de caràcter tècnic amb un alt component pràctic. El seu programa inclou dos blocs de continguts en els quals es tractaran els aspectes bàsics de la Documentació Informativa aplicada a l’àmbit de la Publicitat i les RRPP.

La metodologia docent intenta potenciar la interacció amb i entre l’alumnat, utilitza tècniques d’aprenentatge entre iguals, així com el treball en equip i autònom. És per això, que s’aconsella a l’estudiant una actitud participativa i col·laborativa, bona gestió del temps de dedicació a la matèria i responsabilitat envers el seu propi procés d’aprenentatge.


Temari
Bloc 1 Títol: Introducció a la documentació

Tema 1: Conèixer els recursos bibliogràfics
1.1 Accés al CRAI UB. Accés a altres fonts d’informació
1.2 Fonts d'informació i cerca documental per RRPP i publicitat.
1.3. Accés Obert. Ètica de la informació.

 

Tema 2: La bibliografia: normalització (APA/ISO 690).
2.1. Identificació de cites textuals.
2.2. Gestors bibliogràfics (Mendeley, Zotero, Refworks, EndNote).

 

Tema 3: La documentació aplicada a la publicitat i les RRPP.

 

Tema 4: Necessitats d’informació de la professió.
4.1. Unitats d’informació.
4.2. El servei de documentació en les agències.

Bloc 2 Títol: Elaboració de treballs acadèmics de recerca i nous rols aplicats a la publicitat i les RRPP
Tema 5: Necessitat i funció de la metodologia.
5.1. Tipus de treballs.
5.2. Estructura i presentació formal dels treballs acadèmics.

Tema 6: Gestors d’informació
6.1. Curador de Continguts.
6.2. Gestor en Intranets corporatives, xarxes socials.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
 C7  Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l'atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2  C3 C4 C6 C7  C12  C13
OG1.- L'alumne coneixerà què és la disciplina documental, quin paper juga en el camp de la comunicació i, més concretament, en les RRPP i la publicitat.  X       X X X  X
OG2.- L'alumne serà capaç d’organitzar fons documentals mitjançant l’aplicació de tècniques bàsiques de gestió de documents.   X X X X X X
OG3.- L'alumne coneixerà i dissenyarà cerques en les diferents tipologies de fonts d’informació, més adients per respondre les necessitats informatives derivades de l’exercici professional de la Publicitat i  les RRPP. X X X X   X   X
OG4.- L’alumne serà capaç d’organitzar un centre de documentació especialitzat en publicitat.   X X X X X X X
OG5.- L'alumne realitzarà treballs acadèmics aplicant una metodologia del treball científic rigorosa i estandarditzada. X X X X       X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4 OG5 
1 OE1.- L'alumne farà una aproximació a la Societat del Coneixement. X        
OE2.- L'alumne comprendrà què és la Documentació Informativa i quina és el seu paper en el camp de la comunicació, la publicitat i les RRPP.   X X X  
2 OE3.- L'alumne comprendrà l’estructura i funcionament de les bases de dades documentals.       X  
OE4.- L'alumne planificarà estratègies de recuperació d’informació en bases de dades documentals i dissenyar equacions de cerca mitjançant l’ús de llenguatges d’interrogació.       X  
OE5.- L'alumne aprendrà a elaborar bibliografies seguint una normativa estandarditzada (norma ISO 690).         X
OE6.- L’alumne aprendrà a desenvolupar la cerca d’informació per duu a terme una campanya de publicitat. X        

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 64 86

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 9 B.1) Activitats d’aplicació 4 C.1) Seminari -- 4 5 D.1) Treball autònom de l’estudiant 35
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 6                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 9 B.1) Activitats d’aplicació 16 C.1) Seminari -- 3 23 D.1) Treball autònom de l’estudiant 30
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 0 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 6                

 


Fonts d'informació
Com elaborar un treball acèdemic: tutorial. [on line]. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, [s.a]. [Consulta: 01/06/2016]. Disponible a: http://tutorialsbibtic.upf.edu/treball/
FERNÁNDEZ CAVIA, J. “Conocimiento y documentación en el desarrollo de una campaña publicitaria” [on line]. Hipertext.net, 2008, núm. 6. [Consulta: 29/10/2010].
GIMÉNEZ TOLEDO, E. Manual de documentación para comunicadores. 2ª ed. Pamplona: EUNSA, 2007. (Comunicación). ISBN: 84-313-2223-3.
Guia de l’audiència [on line]. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Biblioteca, [s.a]. [Consulta: 01/06/2016].
MALALANA-UREÑA, Antonio. “Fuentes de información para el análisis de la publicidad. Las bases de datos publicitarias e internet”. Cuadernos de documentación multimedia, 2004, n. 15. http://multidoc.rediris.es/cdm/viewarticle
MALALANA-UREÑA, Antonio. “La documentación en publicidad”. En: Galdón-López, Gabriel. Teoría y práctica de la documentación informativa. Barcelona: Ariel, 2002.
MARCOS RECIO, Juan Carlos; GARCÍA JIMÉNEZ, Antonio; NUÑO MORAL, María Victoria. Gestión de la documentación en la publicidad y en las relaciones públicas. Madrid: Síntesis, 2004.
MARCOS RECIO, J.C; SÁNCHEZ VIRGIL, J.M; Olivera Zaldua, M. “Modelos de gestión documental en las agencias de publicidad” [on line]. El profesional de la información, 2010, vol. 19, núm. 2. [Consulta: 08-06-2017]. Disponible a: http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2010/marzo/08.pdf.
PALOMARES PERRAUT, Rocío; GÓMEZ CAMARERO, Carmen. Fuentes de información de publicidad y comunicación audiovisual. Málaga: Universidad, 2002.
Pautes per elaborar un treball acadèmic [on line]. Barcelona: Universitat de Barcelona.Facultat de Biblioteconomia i Documentació, 2012 . [Consulta: 08/06/2017]. Disponible a: http://www.ub.edu/biblio/docs/pautes_presentacio.pdf
RAMOS SIMÓN, Luis-Fernando. “Administración, gestión y marketing de las unidades documentales”. En: López-Yepes, José (coord.). Manual de información y documentación. Madrid: Pirámide, 1996, pp. 513-531.
RICO JEREZ, Marta; LORENTE, Ana María. “La documentación en la comunicación interna”. En: Losada-Díaz, José-Carlos (coord.). Gestión de la comunicación en las organizaciones: comunicación interna, corporativa y de marketing, 2004, pp. 303-315
XIFRA, J. “Pasado, presente y fututo de la documentación en relaciones públicas: el Institute for Public Relations” [on line]. El profesional de la información, 2010, vol. 19, núm. 2. [Consulta: 08/06/2017]. Disponible a: <http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2010/marzo/10.pdf>.
ZABALA VÁZQUEZ, J.; Sánchez Galán, M.B. “Los documentos publicitarios en archivos fílmicos: importancia, escenario actual y dificultad de análisis” [on line]. El profesional de la información, 2014, vol. 23, núm.1. [Consulta: 08/06/2017]

S’anirà proporcionant més material a mesura que es desenvolupi l’assignatura.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
    • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l'activitat i pot suposar suspendre l'assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola. S’aplicaran programes de prevenció de plagi i en el cas que es detectés aquesta infracció, en un 20% o més del material, la qualificació final serà zero.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1 Activitats d'aplicació: Publicació en el bloc L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. Consistirà en la publicació de mínim 2 post en el Bloc creat en classe per donar a conèixer les activitats, i notícies rellevants relacionades amb la matèria. Tot dins del calendari prefixat. Individual SI 20%
2 1 Activitats d'aplicació: Elaboració d'una bibliografia. L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. Segons el model APA/ISO es realitzarà una bibliografia a partir d’un llistat d’exemples que es proporcionaran als alumnes. Individual 10%
3 1 Treball escrit: Document / memòria d’una campanya / anunci
Realització d'un treball escrit amb les directrius del docent i que s'haurà de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l'assignatura. Aquest podrà ser també exposat de forma oral a l'aula. Consistirà en l'eElaboració d’una memòria de campanya de publicitat. Grupal. Excepcionalment es podrà realitzar de manera individual. 30%
4 1-2 Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. Individual 40%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen  Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu i citacions bibliogràfiques. 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
1 Examen  Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu i citacions bibliogràfiques. 100%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu i citacions bibliogràfiques. 100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.