General Information about the Degree
 • Typology: continuous and exam.
  In accordance with the University of Barcelona’s RULES GOVERNING ASSESSMENT AND THE GRADING SYSTEM:
  As a general rule, the continuous assessment system must be used. (article 10.1)
  Students who inform the university that they are unable to fulfil the requirements of the continuous assessment system have the right to sit a final exam instead. The standard form must be filled in and submitted within the time period set by the School.
 • Normalized instance
 • General Assessment Criteria:
General course assessment:
The course is assessed on subject basis.
Assessment consists of the following points:


1.- Theory and practical: graded from 0 a 10, according to the following criteria:
- Clarity with which the theoretical concepts required are expressed.
- Approach taken to the task.
- Finding the right outcome

2.- Projects and presentations: These can be done individually or in groups and are theory-based. All projects are graded from 0 to 10, taking into account:
- Quality and depth of contents, results and conclusions reached.
- Resources and bibliography used.
- Layout, presentation, structure and legibility of written work.

3.- Practicals: Practicals can be done individually or in groups. They are entirely practical. All practicals are graded from 0 to 10, taking into account:
- Approach taken complete the task (planning, order.)
- The degree to which the outcome of the work meets the specified aims.
- Quality of the outcome.

The grading system used appears in RD 1.125/2003 of 5 September:

0-4.9 Fail (S)
5.0-6.9 Pass (P)
7.0-8.9 Very Good (VG)
9.0-10 Excellent (EX)

Students with grades of 9.0 or above may be awarded a “matrícula d’honor(MH). The proportion of students receiving this award may not exceed 5% of all students enrolled on a specific course in one academic year unless fewer than 20 students are enrolled in which case only one “matrícula d’honor” may be awarded.

 

Glossary of Learning Activity Types (according to the UB description)

A. Theory
A.1) Lectures: The professor presents the contents of the subject by an oral way; there is no active participation of students.
A.2) Discussion: There is an exchange of opinions among students conducted by the professor.
A.3) Presentation: One student or more present orally a subject or paper, previously prepared, in front of the rest of students. Sometimes could be interesting a previous written presentation.
A.4) Talk: Public presentation about a scientific, technical or cultural subject done by an expert.
A.5) Round table: Technique of groups dynamic in which different speakers present successively their ideas in equal conditions, moderated by a professor.
A.6) Work in teams: Learning activity that should be done through the collaboration among group members.
A.7) Written paper and/or Exam: Activity which means the presentation of a written document.

B. Theory-Practice
B.1) Implementation activities: With those activities it’s achieved the contextualization of the theoretical learning through its implementation to an specific fact, event, situation, figures or phenomenon, selected to make easier the learning process.
B.2) Production of a Learning portfolio: The production of a learning portfolio by students allows collecting the student’s efforts and the results of the learning process, incorporating the papers elaborated by the student.
B.3) Simulation: Activity in which, in front of a case or problem, each student or group has a roll assigned according to which he/she should act during the development of situation.
B.4) Visit: Activity of a group of students, conducted by professors, which consists of visiting a determined place to obtain direct information which favours the learning process.

C. Tutee work
C.1) Seminar: Technique of group’s dynamic which consists of some work sessions of a reduced group which research a subject through the dialogue and discussion, conducted by a professor or expert. It is possible to do seminars to deepen in monographic subjects from the previous information given by professors. Another possibility is to contribute the brainstorming sessions with the personal results or criteria after determined readings.
C.2) Contrast of prospects: This activity, organized at the beginnings of an educational process or sequence to specify intentions, prejudices and prospects, allows adjusting those to the reality, to avoid future dysfunctions and conflicts.

D. Autonomous work
D.1) Student’s autonomous work
Avaluació - Informació general del Grau
 • Tipologia: continuada i única.

Segons les NORMES REGULADORES D’AVALUACIÓ I LA QUALIFICACIÓ DELS APRENENTATGES de la Universitat de Barcelona:
Com a norma general, l’avaluació ha de ser continuada (article 10.1)
En cas que l’estudiant manifesti no poder complir els requisits d’una avaluació continuada, tindrà dret a una avaluació única. Aquesta decisió ha de constar per escrit mitjançant document normalitzat i dins el termini establert per l’Escola.

 • Criteris Generals d'avaluació:
Avaluació general de les matèries:

La matèria s'avaluarà per assignatures.
L'avaluació constarà dels següents punts:

1.Exàmens teòric-pràctics: puntuaran de 0 a 10 i en aquests es valorarà:

 • Claredat en l’exposició dels conceptes teòrics exigits.
 • Forma en que se planteja l’ exercici que s’ha de desenvolupar.
 • Resolució correcta de l’ exercici.

2.-Treballs i exposicions: Podran ser individuals o en grup i tindran un caràcter teòric.
El total dels treballs presentats per l’ alumne es puntuarà entre 0 i 10.
En aquests es valorarà:

 • Qualitat i profunditat dels continguts, així com els resultats i les conclusions extretes.
 • Mitjans emprats i fonts bibliogràfiques consultades per la seva elaboració.
 • Format, presentació, estructura i llegibilitat dels documents.

3.-Pràctiques: Els exercicis pràctics podran ser individuals o en grup. Tindran un caràcter exclusivament pràctic.
El total de les pràctiques realitzades per l’ alumne/a es puntuarà entre 0 i 10.
En aquestes es valorarà:

 • Procés d’ execució de la pràctica (planificació, ordre)
 • Adequació del resultat de la pràctica amb els objectius plantejats
 • Qualitat del producte obtingut

El sistema de qualificacions serà el que figura en el RD 1.125/2003 de 5 de setembre

0-4,9 Suspens (S)
5,0-6,9 Aprovat (AP)
7,0-8,9 Notable (NT)
9,0-10 Excel·lent (EX)

L’esment de "matrícula d’honor" (MH) podrà ser atorgada a alumnes que hagin obtingut una qualificació igual o superior a 9,0.
El seu nombre no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats en una matèria en el corresponent curs acadèmic, excepte que el nombre d’alumnes matriculats sigui inferior a 20, en aquest cas es podrà concedir una sola matrícula d’honor.

 

 

Convocatòria extraordinària de final d'estudis
A tots els alumnes que compleixin els requisits i sol·licitin aquesta convocatòria extraordinària de final d'estudis, se'ls convoca en aquesta data:
Consulteu convocatòria oficial d'exàmens

 

L'Escola ha programat els exàmens de totes les assignatures, tant les del primer com les del segon semestre, en una sessió única que començarà a les 14 hores.

Requisits : D'acord amb el que estableix l'article 15.3 de la Normativa reguladora dels Plans Docents de les assignatures i de l'avaluació i la qualificació dels aprenentatges: "L'alumnat al qual, en matricular-se a l'inici del curs acadèmic, li resti un màxim d'un 10 % dels crèdits corresponents per finalitzar l'ensenyament (màxim 24 crèdits ECTS), té dret a una convocatòria extraordinària de final d'estudis, amb el benentès que només té dret a la docència corresponent al semestre en què s'imparteix l'assignatura. Per poder tenir dret a la convocatòria extraordinària cal que es matriculi de tots els crèdits que resten per finalitzar l'ensenyament".

 

Mètodes docents Glossari tipus d'activitats formatives (segons descriptor de la UB)

A. Teoria

30 Hores
Presencial
A.1) Classes magistrals: S’exposen els continguts de la matèria de forma oral per part d’un professor o professora sense la participació activa de l’alumnat.
A.2) Col·loquis: Intercanvi d’opinions entre l’alumnat sota la direcció del professorat.
A.3) Classes expositives: Un o més estudiants presenten de forma oral un tema o treball, preparat prèviament, davant de la resta de companys del grup. A vegades pot resultar interessant una presentació escrita prèviament.
A.4) Conferències: Exposició pública sobre un tema de caràcter científic, tècnic o cultural duta a terme per una persona experta.
A.5) Taula rodona: Tècnica de dinàmica de grups en que diversos ponents o conferenciants exposen successivament les seves idees en condicions d’ igualtat, moderats per un professor.
A.6) Treball en grup: Activitat d’aprenentatge que s’ha de fer mitjançant la col·laboració entre els membres d’un grup.
A.7) Treball escrit i/o Examen: Activitat consistent en la presentació d’un document escrit.

B. Teòric-Pràctic

20 Hores
Presencial
B.1) Activitats d’Aplicació: Amb les activitats d’aplicació s’aconsegueix contextualitzar l’aprenentatge teòric a través de la seva aplicació a un fet, succés, situació, dades o fenomen concret, seleccionat per que faciliti l’aprenentatge.
B.2) Realització carpeta d’aprenentatge:La realització d’una carpeta d’aprenentatge de l’estudiant permet recollir els esforços de l’alumnat i els resultats del procés d’aprenentatge, incorporant treballs elaborats per l’estudiant.
B.3) Simulació: Activitat en que, davant un cas o un problema, cada estudiant o cada grup té assignat un rol o paper segons el qual ha d’intervenir en el desenvolupament de la situació.
B.4) Visita:Activitat d’un grup d’estudiants, dirigida per el professorat, que consisteix en anar a veure un determinat lloc per obtenir informació directa que afavoreixi el procés d’aprenentatge.

C. Treball Tutelat

35 Hores. 6Presencial
+ 29 No Presencial
C.1) Seminari: Tècnica de dinàmica de grups que consisteix en unes sessions de treball d’un grup més aviat reduït que investiga un tema mitjançant el diàleg i la discussió, sota la direcció d’un professor o un expert. Es poden fer seminaris per aprofundir sobre temes monogràfics a partir de la informació proporcionada prèviament per el professorat. Una altra possibilitat es aportar a las sessions de posada en comú els resultats o els criteris personals desprès de determinades lectures.
C.2) Contrast d’expectatives: L’activitat de contrast d’expectatives, organitzada al principi d’un procés o seqüència formativa per explicitar intencions, perjudicis i expectatives, permet ajustar dites expectatives a la realitat, evitar disfuncions i conflictes futurs.

D. Treball Autònom
65 Hores
no Presencials
D.1) Treball Autònom de l’estudiant.