• Alumnes amb avaluació continuada: calendari d'exàmens de tancament d'avaluació

  • Alumnes amb avaluació única: calendari d'exàmens oficials

Convocatòria d'exàmens - Quart curs - Segon semestre - Aula 2
  Grup Matí Grup Migdia
  9,15 13,50
18 de maig 2018 Presentació de treballs
Noves Tecnologies Aplicades a les Relacions Públiques, 6 cr (OT).
 
22 de maig 2018   PRESENTACIÓ ONLINE:
Treball de Fi de Grau. 6 cr (TR). Coordinadora: 
(*)
Noves Tecnologies Aplicades a la Publicitat, 6 cr (OT). 
23 de maig 2018   PRESENTACIÓ ONLINE:
Pràctiques I i II, 12 cr (PR).
(*)
Sistemes d'Organització Política i Administrativa, 6 cr (OT).
24 de maig 2018   Responsabilitat Social Corporativa. OT. 
25 de maig 2018   Tècniques de Negociació i Presa de Decisions. OT.
28 de maig 2018   Agenda Setting i Grups de Pressió. OT.
30 de maig 2018   Protocol: Teoria i Tècnica, 6 cr (OT).
1 de juny 2018   Comportament Social i Dinàmica de Grups, 6 cr (OT).
TOTS ELS GRUPS

*Consulteu pla docent i Aula Virtual de l'assignatura
Consulteu el Pla Docent de cada assignatura per conèixer les característiques de cada modalitat d’avaluació.
D’acord amb la normativa UB, l’avaluació de les assignatures serà continuada durant tot el semestre.

Per acollir-se, excepcionalment, a la modalitat d’avaluació única d’alguna assignatura de segon semestre s’haurà de formalitzar la petició de forma online del 8 de febrer al 1 de març de 2018.

Excepcionalment, la sol·licitud d’avaluació única de les assignatures de docència especial Sistemes d’Organització Política i Administrativa i Agenda Setting i Grups de Pressió, es realitzarà durant la setmana de classes presencials i, en el cas de Protocol: Teoria i Tècnica i Tècniques de Negociació i Presa de Decisions, durant la primera setmana de docència intensiva.