SUMARI
I- Consideracions Prèvies
II- Dades identificadores
III- Presentació del centre
IV- Procés d’elaboració de l’autoinforme
V- Estructura del document i organització de la informació i les evidències

Dades i indicadors

 

Compilació de dades i indicadors que es recullen i valoren durant el procés de seguiment.

VSMA

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials vincula aquests processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió.

Documents de referència d’AQU Catalunya

Actualment, l'Escola Superior de Relacions Públiques es troba en el
Procés d'Acreditació del Grau en Publicitat i Relacions Públiques

 

VSMA
Memòria Verifica (modificacions incloses)
Memòries Acadèmiques
Informes de Seguiment
Informe ANECA d'Avaluació de la Verificació del Títol Oficial
Actes i Òrgans de Govern