SUMARI
I- Consideracions Prèvies
II- Dades identificadores
III- Presentació del centre
IV- Procés d’elaboració de l’autoinforme
V- Estructura del document i organització de la informació i les evidències