Carnet UB
Com s’obté?
Consulteu l’enllaç
Què s’ha de fer en cas de pèrdua o robatori?
Comunicar la incidència en el telèfon 93. 403. 13. 98 o en el mail Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.
Sol·licitud convocatòria extraordinària d'exàmens de febrer
Període
Fins al 30 de setembre de 2019
Requisits
Alumnat que li resti un màxim d'un 10% dels crèdits per finalitzar estudis
On?
Secretaria Virtual (des de la zona privada del web)
Sol·licitud del títol acadèmic oficial

Títol acadèmic oficial.


Són títols universitaris oficials i amb validesa a tot el territori nacional els que són establerts com a tals pel Govern a través de reials decrets. Aquests títols tenen efectes acadèmics plens i habiliten, d’acord amb la normativa vigent, per a l'exercici professional.
Període  
En qualsevol moment del curs acadèmic, i un cop superats i qualificats tots els crèdits que conformen el Pla d'Estudis,  l’alumne/a  pot sol·licitar el títol.
Documentació necessària
  • Original DNI vigent. En el cas d’estudiants estrangers el passaport i el NIE.

  • Si s’escau, document acreditatiu conforme és beneficiari de tarifa especial.

On?
Secretaria de l'Escola.
Procediment
  • Un cop verificat l’expedient acadèmic i actualitzades les dades, us lliurem la corresponent Butlleta per a la liquidació econòmica del títol.

  • Dins els dos dies hàbils següents, l’estudiant ha d’efectuar transferència o ingrés en efectiu i fer arribar la Butlleta i el comprovant de pagament amb el seu nom a la Secretaria de l’Escola.

  • Un cop rebut el comprovant, procedirem a gestionar el vostre títol. Atès que el document definitiu ha de ser expedit per la Universitat de Barcelona, us facilitarem un Resguard que podeu recollir a partir del dimarts laborable de la setmana següent al lliurament del comprovant de pagament. Si la petició es fa l’última setmana de juliol tindreu el Resguard la primera setmana de setembre.

  • Aquest document acredita que heu superat l’ensenyament i que teniu el títol en fase de tramitació. La seva validesa legal és equivalent a la que tindrà el títol oficial definitiu.

RECOLLIDA DEL TÍTOL OFICIAL.

Tan aviat l’Escola rebi el títol oficial ho notificarà a l’alumna/e a l’adreça facilitada, per tal que vingui a recollir-ho. El títol només pot ser lliurat a la persona interessada o a una altra persona autoritzada per ella a través de poder notarial.

DUPLICATS DELS TITOLS OFICIALS

Es podrà sol·licitar un duplicat del títol en les següents situacions:

  • Rectificació: Canvi de nom, cognom o altres dades personals, canvi de nacionalitat.

  • Pèrdua del document original.

  • Destrucció o robatori.

  • Deteriorament.

Període  
En qualsevol moment del curs acadèmic
On?
Secretaria de l'Escola.
Procediment

Pèrdua del títol original.

És un requisit previ la publicació en el BOE de l’anunci de la pèrdua del títol. Aquest tràmit s’ha de sol·licitar a la Secretaria que procedirà a la seva publicació. Les despeses originades aniran a càrrec de la persona interessada.
Si en el termini de trenta dies, des de la data de publicació, el títol no s'ha recuperat, s'iniciarà el tràmit per a l'expedició del duplicat corresponent. La persona interessada farà una nova sol·licitud d'expedició de títol i, novament, haurà d’abonar les taxes corresponents.

Destrucció o robatori del títol original.

Si es tracta de destrucció o robatori del títol oficial, cal fer constar a la sol·licitud la circumstància i aportar, si és el cas, còpia de la demanda,  emesa per l'organisme competent. Igualment, s'hauran de fer efectives les taxes d'expedició.

Deteriorament del títol original

En el cas de deteriorament del títol oficial, s'haurà de fer una nova sol•licitud d'expedició, a la qual s'hi adjuntarà el títol deteriorat i, s’hauran de fer efectives les taxes d’expedició.