DUPLICATS DELS TITOLS OFICIALS

Es podrà sol·licitar un duplicat del títol en les següents situacions:

  • Rectificació: Canvi de nom, cognom o altres dades personals, canvi de nacionalitat.

  • Pèrdua del document original.

  • Destrucció o robatori.

  • Deteriorament.

Període  
En qualsevol moment del curs acadèmic
On?
Secretaria de l'Escola.
Procediment

Pèrdua del títol original.

És un requisit previ la publicació en el BOE de l’anunci de la pèrdua del títol. Aquest tràmit s’ha de sol·licitar a la Secretaria que procedirà a la seva publicació. Les despeses originades aniran a càrrec de la persona interessada.
Si en el termini de trenta dies, des de la data de publicació, el títol no s'ha recuperat, s'iniciarà el tràmit per a l'expedició del duplicat corresponent. La persona interessada farà una nova sol·licitud d'expedició de títol i, novament, haurà d’abonar les taxes corresponents.

Destrucció o robatori del títol original.

Si es tracta de destrucció o robatori del títol oficial, cal fer constar a la sol·licitud la circumstància i aportar, si és el cas, còpia de la demanda,  emesa per l'organisme competent. Igualment, s'hauran de fer efectives les taxes d'expedició.

Deteriorament del títol original

En el cas de deteriorament del títol oficial, s'haurà de fer una nova sol•licitud d'expedició, a la qual s'hi adjuntarà el títol deteriorat i, s’hauran de fer efectives les taxes d’expedició.