Sol·licitud del títol acadèmic oficial

Títol acadèmic oficial.


Són títols universitaris oficials i amb validesa a tot el territori nacional els que són establerts com a tals pel Govern a través de reials decrets. Aquests títols tenen efectes acadèmics plens i habiliten, d’acord amb la normativa vigent, per a l'exercici professional.
Període  
En qualsevol moment del curs acadèmic, i un cop superats i qualificats tots els crèdits que conformen el Pla d'Estudis,  l’alumne/a  pot sol·licitar el títol.
Documentació necessària
  • Original DNI vigent. En el cas d’estudiants estrangers el passaport i el NIE.

  • Si s’escau, document acreditatiu conforme és beneficiari de tarifa especial.

On?
Secretaria de l'Escola.
Procediment
  • Un cop verificat l’expedient acadèmic i actualitzades les dades, us lliurem la corresponent Butlleta per a la liquidació econòmica del títol.

  • Dins els dos dies hàbils següents, l’estudiant ha d’efectuar transferència o ingrés en efectiu i fer arribar la Butlleta i el comprovant de pagament amb el seu nom a la Secretaria de l’Escola.

  • Un cop rebut el comprovant, procedirem a gestionar el vostre títol. Atès que el document definitiu ha de ser expedit per la Universitat de Barcelona, us facilitarem un Resguard que podeu recollir a partir del dimarts laborable de la setmana següent al lliurament del comprovant de pagament. Si la petició es fa l’última setmana de juliol tindreu el Resguard la primera setmana de setembre.

  • Aquest document acredita que heu superat l’ensenyament i que teniu el títol en fase de tramitació. La seva validesa legal és equivalent a la que tindrà el títol oficial definitiu.

RECOLLIDA DEL TÍTOL OFICIAL.

Tan aviat l’Escola rebi el títol oficial ho notificarà a l’alumna/e a l’adreça facilitada, per tal que vingui a recollir-ho. El títol només pot ser lliurat a la persona interessada o a una altra persona autoritzada per ella a través de poder notarial.