Convocatòria extraordinària de final d'estudis
A tots els alumnes que compleixin els requisits i sol·licitin aquesta convocatòria extraordinària de final d'estudis, se'ls convoca en aquesta data:
Divendres 22 de febrer 2019 14 hores

L'Escola ha programat els exàmens de totes les assignatures, tant les del primer com les del segon semestre, en una sessió única que començarà a les 14 hores.

Requisits: D'acord amb el que estableix l'article 15.3 de la Normativa reguladora dels Plans Docents de les assignatures i de l'avaluació i la qualificació dels aprenentatges: "L'alumnat al qual, en matricular-se a l'inici del curs acadèmic, li resti un màxim d'un 10 % dels crèdits corresponents per finalitzar l'ensenyament (màxim 24 crèdits ECTS), té dret a una convocatòria extraordinària de final d'estudis, amb el benentès que només té dret a la docència corresponent al semestre en què s'imparteix l'assignatura. Per poder tenir dret a la convocatòria extraordinària cal que es matriculi de tots els crèdits que resten per finalitzar l'ensenyament".