Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Introducción a InDesign.
Tema 2. Creación de Documentos.
Tema 3. El Texto.
Tema 4. Imágenes.
Tema 5. El Color.
Tema 6. Páginas Maestras y Capas.
Tema 7. Empaquetado, Impresión y PDF.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.