PLA DOCENT
Assignatura Redacció Periodística Codi 360398
Matèria M7: Formes d'expressió oral i escrita en Publicitat i RRPP Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de matèries bàsiques.
Docent Dr. F. A. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Castellà / Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Tercer Any acadèmic 21-22

 

Data de creació: 02/07/2010
Data darrera actualització i seguiment: 15/07/2021
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 15/07/2021