PLA DOCENT
Assignatura Sistemes d'Organització Política i Administrativa Codi 361817
Matèria M14. Marc Teòric de les Ciències Polítiques vinculats a les RRPP. Format docència E
Requisits previs És aconsellable tenir superades la totalitat de les matèries bàsiques, i també les matèries obligatòries que corresponguin per planificació semestral.
Docent Prof. E. Casajoana Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Consulteu calendari
Tipus OT Crèdits ECTS 6 Semestre Sisè Any acadèmic 17-18

 

Data de creació: 01/06/2012
Data darrera actualització i seguiment: 01/06/2017
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018 27/06/2017