PLA DOCENT
Assignatura Responsabilitat Social Corporativa Codi 361814
Matèria M12. Instruments de Comunicació Format docència  
Requisits previs És aconsellable tenir superades la totalitat de les matèries bàsiques, i també les matèries obligatòries que corresponguin per planificació semestral.
Docent Dr. A. A. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Castellà Torn Únic
Tipus OT Crèdits ECTS 6 Semestre Sisè Any acadèmic 21-22

 

Data de creació: 25/05/2015
Data darrera actualització i seguiment: 15/07/2021
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 15/07/2021