PLA DOCENT
Assignatura Protocol: Teoria i Tècnica Codi 361812
Matèria M12. Instruments de Comunicació. Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la totalitat de les matèries bàsiques, i també les matèries obligatòries que corresponguin per planificació semestral.
Docent Dra. R. M. F. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català / Castellà Torn Únic
Tipus OT Crèdits ECTS 6 Semestre Sisè  Any acadèmic 21-22

 

Data de creació: 28/03/2011
Data darrera actualització i seguiment: 15/07/2021
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 15/07/2021