PLA DOCENT
Assignatura Lideratge i Formació d'Equips de Treball Codi 361824
Matèria M15. Tècniques d'Investigació en Psicologia Format docència B
Requisits previs És aconsellable tenir superades la totalitat de les matèries bàsiques, i també les matèries obligatòries que corresponguin per planificació semestral.
Docent Dr. A. A. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Únic
Tipus OT Crèdits ECTS 6 Semestre Setè  Any acadèmic 21-22

 

Data de creació: 13/05/2011
Data darrera actualització i seguiment: 15/07/2021
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 15/07/2021