Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumne assolirà els coneixements i actituds necessàries del creatiu/va publicitari/a.   X X X X   X
OG2.- L'alumne coneixerà i descriure la teoria de la creativitat publicitària.     X X X  
OG3.- L'alumne presentarà i analitzarà la pràctica de la creativitat publicitària. X X X X X  X    X
OG4.- L'alumne tindrà la capacitat per a la creació i realització de missatges publicitaris creatius. X X X X X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4
1 OE1.-L'alumne coneixerà i entendrà els aspectes teòrics de la creativitat publicitària.  X  X    
OE2.-L'alumne integrarà i emprarà les tècniques creatives publicitàries. X  X  X
2 OE3.-L'alumne crearà i realitzarà missatges publicitaris creatius de forma eficaç.  X  X  X  X