PLA DOCENT
Assignatura Tècniques de Relacions Públiques Codi 360417
Matèria M6. Tècniques i procediments de la Comunicació Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de matèries bàsiques
Docent Dr. J. C. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català i Castellà Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Cinquè Any acadèmic 19-20

 

Data de creació: 10/04/2016
Data darrera actualització i seguiment: 24/01/2019
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 01/02/2019

Metodologia i organització general
Les classes seran majoritàriament magistrals en què es valoraran les aportacions significatives de l’alumnat. En alguns temes, el professor plantejarà exercicis pràctics que s’hauran de resoldre a classe i fora d’aquesta per poder seguir la teoria explicada, i col·loquis que s’hauran de preparar prèviament fora de classe sempre per grups. Ambdós casos són exercicis per ser debatuts a classe.

Temari
Bloc 1 Títol: Tècniques de les relacions públiques de suport al màrqueting, comunicació integrada de màrqueting (CIM), i a la comunicació política.
Tema 1: Relació amb els mitjans de comunicació i publicity

Tema 2: L'organització d'esdeveniments.

Tema 3: Comunicació de servei d'atenció al client, networking presencial i Digital PR
Bloc 2  Títol: Estudi de les tècniques de les Relacions Públiques corporatives en campanyes d'imatge/reputació, conscienciació/educació i d'acció social
Tema 4: La comunicació interna

Tema 5: La comunicació externa
5.1. Comunicació de les estratègies de responsabilitat social corporativa. El mecenatge.
5.2. Relacions institucionals (public affairs): lobbisme i issues management (gestió de conflictes potencials)
5.3. Comunicació de vulnerabilitat i risc i comunicació en situació de crisi.
Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.-Els alumnes coneixeran els fonaments bàsics que il·lustren la praxi de les Relacions públiques.  X  X      X    X  
OG2.-Els alumnes sabran plantejar les principals tècniques que s'apliquen en les diferents especialitats i àmbits d'actuació de les Relacions Públiques.     X    X    
OG3.-L’estudiant coneixerà els instruments metodològics per establir processos de relacions públiques planificats, programats, i efectius.  X    X  X  X
OG4.-L’alumne aprendrà a introduir les aplicacions estratègiques i tàctiques de Relacions públiques que contribueix en la consecució dels objectius de l’entitat.      X    X

 

Objectius específics  / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4
1 OE1.-Conèixer les especialitats principals de les relacions públiques de suport al màrqueting. X X    
OE2.-Fer partícip l’estudiant de les principals aplicacions tècniques de la professió.   X    
OE3.-Transmetre les diverses aplicacions tàctiques que poden tenir cadascuna de les tècniques més rellevants dins l’àmbit de les Relacions Públiques comercials.      X  X
 2 OE4.-Conèixer les especialitats principals de les relacions públiques corporatives.  X  X    
OE5.-Fer partícip l’estudiant de les principals aplicacions tècniques de la professió.    X    
OE6.-Aprendre a ordenar, discriminar i a fer confluir les diverses tècniques aplicades que ajudin a la consecució dels objectius de l’entitat.      X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 75 75

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 7 B.1) Activitats d’aplicació 5 C.1) Seminari -- 8 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 33
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 9 0    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 5            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 4                
A.7) Treball escrit i/o examen 4                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 7 B.1) Activitats d’aplicació C.1) Seminari -- 9 D.1) Treball autònom de l’estudiant 32
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 9    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 5            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 4                
A.7) Treball escrit i/o examen 4                

 


Fonts d'informació

ALLOZA, A., CARRERAS, E., y CARRERAS, A. (2012). Reputación Corporativa. Madrid: LID Editorial Empresarial.
ARGENTI, P.A. (2014). Comunicación Estratégica y su contribución a la reputación. Madrid: LID.
BERCERUELO, B. (coord.) (2011). Comunicación interna en la empresa. Madrid: Wolters Kluver España.
BOTAN, C.; TAYLOR, M. (2004). «Public Relations: State of the Field». Journal of Communication (vol. 54, n.o 4, págs. 645-661).
BROOM, G.M.; DOZIER, D.M. Using research in public relations: applications to program management. Englewood Cliffs (New Jersey): Prentice Hall, 1990.
CASTILLO, A. (2010). Introducción a las relaciones públicas. Málaga: IIRP.
CASTILLO, A. (2009). Relaciones públicas: Teoría e historia. Barcelona: UOC.
CUENCA, J., VERAZZI, L. (2018). Guía fundamental de la comunicación interna. Barcelona: Oberta UOC Publishing.
CUENCA, J. (2017). Cómo hacer un plan estratégico de comunicación. La investigación estratégica preliminar. Barcelona: Oberta UOC Publishing.
CUENCA, J. (2016). Gestión empresarial de eventos. Barcelona: Oberta UOC Publishing.
CUENCA, J. (2015). El patrocini. A SANTANA, E. Jump the Line. Barcelona: Trípodos.
CUENCA, J. (2012). Las auditorías de relaciones públicas. Barcelona: UOCPress.
CUTLIP, S. M.; CENTER, A. H.; BROOM, G. M. (2001). Relaciones públicas eficaces. Barcelona: Gestión 2000.
del RÍO MARTÍNEZ, M. (2008). Manual para comunicar bien: ¿vas a publicar lo que te he enviado? Santander: Gonpat.
EDWARDS, L. (2018). Understanding Public Relations. Theory, Culture and Society. London: SAGE Publications Ltd.
ELIAS, J; MASCARAY, J. (1998). Más allà d ela Comunicación Interna. Barcelona: Gestión 2000.
ESTANYOL, E. (2014). Percepció i gestió de la creativitat en les empreses consultores de comunicació i relacions públiques. David Roca (dir.) Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, https://www.tdx.cat/handle/10803/283527, (Tesi Doctoral), ISBN: 9788449045684.
FERNÁNDEZ-QUIJADA, D., RAMOS-SERRANO, M. Tecnologías de la persuasión. Uso de las TIC en publicidad y relaciones públicas. Barcelona: Colección Manuales. Editorial UOC.
FOMBRUN, C. J. (1996). Reputation: Realizing Value from the Corporate Image. New York: Harvard Business School Press.
GORDON, A. (2011). Public Relations. Oxford / Nueva York: Oxford University Press.
GRUNIG, J.E.; HUNT, T. (2000). Dirección de Relaciones Públicas. Barcelona: Gestión 2000.
HEATH, R.L. (2013). Encyclopedia of Public Relations. 2nd Edition. USA: SAGE Publications Inc.
HERNÁNDEZ ROBLEDO, M.A.; MACÍAS CASTILLO, A. (coords.) (2009). Comunicación corporativa: Las relaciones con los medios de comunicación. Salamanca: Universidad Pontificia.
JOHNSON, G.; SCHOLES, K.; WHITTINGTON, R. (2010). Fundamentos de estrategia. Madrid: Pearson Educación, S.A.
LEDINGHAM, J. A., BRUNING, S. D. (coord.). (2000). Public Relations as Relationship Management: A Relational Approach to the Study and Practice of Public Relations. Mahwah (NJ): Lawrence Erlbaum Associates.
L'ETANG, J., McKIE, D., SNOW, N., XIFRA, J. (2016). The Routledge Handbook of Critical Public Relations. Ney York: Routledge .
L'ETANG, J. (2009). Relaciones públicas: Conceptos, práctica y crítica. Barcelona: UOC.
McKIE, D., MUNSHI, D. (2011). Reconfigurar las Relaciones Públicas. Ecología, equidad y empresa. Barcelona: UOCPress.
McNAMARA, J. (2017). Evaluating Public Communication: Exploring New Models, Standards, and Best Practice. Abington, UK: Routledge.
McNAMARA, J. (2012). Public Relations: Theories, Practices, Critiques. Sydney: Pearson Australia.
MARCA, G. (2017). Cómo hacer un plan estratégico de comunicación. La investigación estratégica de evaluación. Barcelona: Oberta UOC Publishing.
MARSTON, J. E. Relaciones Públicas modernas. México, D.F.: McGraw-Hill, 1988.
MATA, J. (2014). Las campañas de crowdfunding. Su eficacia en proyectos lucrativos y causas sociales. Pere Masip i Josep Rom (dir.). Barcelona: Universitat Ramon Llull. FCCB-Comunicació, http://hdl.handle.net/10803/279390, (Tesi Doctoral), ISBN: B. 22696-2014.
MATILLA, K. (2013). “Issues Management as a Mediated Activity in a Changing Media Sphere” a COMAS, E.; CUENCA, J.; ZILLES, K. (eds.). Life Without Media. New York: Peter Lang.
MATILLA, K. (2017). Cómo hacer un plan estratégico de comunicación. Un modelo de planificación estratégica, paso a paso. Barcelona: Oberta UOC Publishing.
MATILLA, K. (ed.). (2015). Historia de la comunicación corporativa en Cataluña. Barcelona: UOC («Dircom», 3).
MATILLA, K. (2009). Conceptos fundamentales en la planificación estratégica de las Relaciones Públicas. Barcelona: UOC.
MÍGUEZ, M.I. (2010). Los públicos en las relaciones públicas. Barcelona: Editorial UOC.
OLIVEIRA, A. (2017). Cómo hacer un plan estratégico de comunicación. Públicos y stakeholders. Barcelona: Oberta UOC Publishing.
RAJ, R; WALTERS, P; RASHID, T. (2009). Events Management. An integrated and Practical Approach. London: SAGE Publications Ltd.
RAUFFLET, E; PORTALES, L; GARCÍA DE LA TORRE, C; LOZANO, J.F.;BARRERA, D. (2017). Responsabilidad ética y sostenibilidad empresarial. México: Pearson Educación de México S.A. de CV.
RICHARDS, G.; MARQUES, L.; MEIN, K. (eds.). (2014). Event Design: Social perspectives and practices. London: Routledge.
SÁEZ, A.; MATILLA, K., CUENCA, J. (2015). “De la comunicació empresarial i institucional a la comunicació corporativa: reptes de futur”, a CIVIL, M.; CORBELLA, J.; FERRÉ, C.; SABATÉ, J., eds: Informe de la Comunicació a Catalunya 2013-2014. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Col·lecció Lexicon Informes, 4, pp. 243-270.
SRIRAMESH, K., VERCIR, D. (2012). Relaciones Públicas Globales. Teoría, investigación y práctica. Barcelona: UOCPress.
VAN RIEL, C. B. M. (2012). Alinear para ganar. Madrid: LID. Editorial Empresarial, S. L.
VERCIC, A.T., VERCIC, D; SRIRAMESH, K. (2012). Internal communication: Definition, parameters and the future. Public Relations Review, 38, 223-230. doi: 10.1016/j. pubrev.2011.12.019
VILANOVA, N. (2013). Micropoderes. Comunicación interna para empresas con futuro. Barcelona: Plataforma.
VILLAFAÑE, J. (2004). La buena reputación. Claves del valor intangible de las empresas. Madrid: Pirámide.
WATSON, T. (2015). Western European Perspectives on the Development of Public Relations: Other Voices. London: Palgrave McMillan.
WATSON, T. (2014). Eastern European Perspectives on the Development of Public Relations: Other Voices. London: Palgrave McMillan.
WATSON, T. (2014). Latin American and Caribbean Perspectives on the Development of Public Relations: Other Voices. London: Palgrave McMillan.
WATSON, T. (2014). Middle Eastern and African Perspectives on the Development of Public Relations: Other Voices. London: Palgrave McMillan.
WATSON, T. (2014). Asian Perspectives on the Development of Public Relations: Other Voices. London: Palgrave McMillan.
WATSON, T., NOBLE, P. (2007). Evaluating Public Relations. 2nd Edition. London and Philadelphia: Kogan Page Publishers.
WELCH, M. (2011). The evolution of the employee engagement concept: Communication implications. Corporate Communications: An International Journal, 16(4), 328–346. doi: 10.1108/13563281111186968.
WILCOX, D.L.; CAMERON, G.T.; XIFRA, J. (2014). Public Relations. Strategies and Tactics. 11ª ed. Boston: Pearson.
XIFRA, J. (2015). Relaciones Públicas y la historia de las ideas. Barcelona: Colección Manuales. Editorial UOC.
XIFRA, J. (2011). Manual de Relaciones Públicas e Institucionales. Madrid: Tecnos.
XIFRA, J. (2010). Relaciones Públicas, empresa y sociedad. Una aproximación ética. Barcelona: Colección Manuales. Editorial UOC.
XIFRA, J., CHÍAS, J. (2008). El màrqueting y las relaciones públicas. Barcelona: Editorial UOC.
XIFRA, J. (2007). Tècniques de les Relacions Públiques. Barcelona: Editorial UOC.
XIFRA, J; LALUEZA, F. (2009). Casos de Relaciones Públicas y Comunicación Corporativa. Madrid: Pearson Educación.
XIFRA, J. (2005). Planificación estratégica de las Relaciones Públicas. Barcelona: Paidos Ibérica.
XIFRA, J. (1998). Lobbying. Cómo influir eficazmente en las decisiones de las Instituciones Públicas. Barcelona: Gestión 2000.
ZALA, D. (2008). La comunicación en los eventos. Madrid: Ediciones Protocolo.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2 Treball individual L’estudiant haurà de fer l’anàlisi sobre algún fenòmen propi de l'actualitat o tendències de les relacions públiques seguint les indicacions de la guia que el professor facilitarà oportunament. És imprescindible la seva presentació (escrita) per optar a l’examen.

S’haurà de lliurar amb uns mínims acceptables de forma i de contingut, ortografia, bibliografia i webs ben referenciats, presentació oral rigorosa, etc. sinó seran retornades sense discussió.
Individual 20%
2 1-2 Treball en grup A partir d’una sèrie de textos recomanats de referència i de la guia que el professor facilitarà oportunament, els estudiants hauran de dissenyar un plantejament de relacions públiques. És imprescindible la seva presentació (escrita i oral a classe per part de tots els integrants) per optar a l’examen. El calendari de les presentacions es confeccionarà oportunament.

S’haurà de lliurar amb uns mínims acceptables de forma i de contingut, ortografia, bibliografia i webs ben referenciats, presentació oral rigorosa, etc. sinó seran retornades sense discussió.
Grupal (5-6 membres) 15%
3 1-2 Activitats d'aplicació S'aniran fent pràctiques (briefs) relacionades amb cadascuna de les tècniques que es treballin a l'aula. Es presentaran i es resoldran a classe. Grupal (5-6 membres) 15%
4 1-2 Examen L’examen pregunta sobre el temari, els debats i exercicis presentats a classe i sobre la bibliografia recomanada a les presentacions que es faciliten a l’alumne. L’examen conté 40 preguntes tipus test amb resposta múltiple (4 respostes de les qual només una és la correcta). Individual 50%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Treball escrit L’estudiant haurà de fer un anàlisi i fer una reflexió i extreure’n conclusions d’algun estudi o bé comunicació científica relacionada amb les relacions públiques. És imprescindible la seva presentació (escrita) per optar a l’examen de reavaluació. S’haurà de lliurar amb uns mínims acceptables de forma i de contingut, ortografia, bibliografia i webs ben referenciats, presentació oral rigorosa, etc. sinó seran retornades sense discussió. 30%
Examen L’examen pregunta sobre el temari, els debats i exercicis presentats a classe i sobre la bibliografia recomanada a les presentacions que es faciliten a l’alumne. L’examen conté 40 preguntes tipus test amb resposta múltiple (4 respostes de les qual només una és la correcta). 70%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Treball escrit

L’estudiant haurà de fer l’anàlisi sobre algún fenòmen propi de l’actualitat o de tendències de les relacions publiques seguint les indicacions de la guia que el professor facilitarà oportunament. És imprescindible la seva presentació (escrita) per optar a l’examen.

S’haurà de lliurar amb uns mínims acceptables de forma i de contingut, ortografia, bibliografia i webs ben referenciats, presentació oral rigorosa, etc. sinó seran retornades sense discussió.

30%
2 Examen  L’examen pregunta sobre el temari, els debats i exercicis presentats a classe i sobre la bibliografia recomanada a les presentacions que es faciliten a l’alumne. L’examen conté 40 preguntes tipus test amb resposta múltiple (4 respostes de les qual només una és la correcta). 70%

 

Reavaluació de l'avaluació única.
La nota final màxima serà un 5.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Treball individual L’estudiant haurà de fer un anàlisi i fer una reflexió i extreure’n conclusions d’algun estudi o bé comunicació científica relacionada amb les relacions públiques. És imprescindible la seva presentació (escrita) per optar a l’examen de reavaluació. S’haurà de lliurar amb uns mínims acceptables de forma i de contingut, ortografia, bibliografia i webs ben referenciats, presentació oral rigorosa, etc. sinó seran retornades sense discussió. 30%
Examen  L’examen pregunta sobre el temari, els debats i exercicis presentats a classe i sobre la bibliografia recomanada a les presentacions que es faciliten a l’alumne. L’examen conté 40 preguntes tipus test amb resposta múltiple (4 respostes de les qual només una és la correcta). 70%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)