Metodologia i organització general

Assignatura en fase d'extinció. Atès l'escàs nombre d'alumnes, la docència s'impartirà en tutories programades.

 

Es tracta de dotar a l’alumnat dels coneixements teòrics, tècnics i pràctics sobre redacció publicitària per tal que entengui com es creen i estructuren els missatges publicitaris i sigui, al mateix temps, capaç de construir-los.
Les sessions docents seran teòriques i pràctiques. La part pràctica consistirà en l’anàlisi  de casos, pràctiques realitzades en grup o exercicis individuals amb l’objectiu de facilitar la comprensió del contingut exposat en les sessions teòriques.

S’utilitzarà l’aula virtual com a font d’informació de materials complementaris dels continguts docents exposats a classe i també per a la realització d’exercicis i/o pràctiques.