Metodologia i organització general
L’assignatura combinarà l’exposició de continguts per part dels dos professors, mitjançant la metodologia de la classe magistral, amb la realització d’exercicis pràctics i treballs per part dels estudiants.
Es donaran a conèixer els principis que manen la pràctica professional de la publicitat i de les relacions públiques. Es posaran de manifest les tendències i les corrents històriques més destacades i, finalment, es transmetran els valors essencials i l’ètica de la publicitat i de les relacions públiques. S’utilitzarà l’aula virtual com a font d’informació de materials complementaris del continguts docents exposats.
Cada un dels blocs dels que es composa l’assignatura serà impartit per un docent especialitzat en l’àrea de publicitat i un altre en l’àrea de les relacions públiques.