PLA DOCENT
Taller Eines de ioga per la gestió de l'estrès i de l'ansietat Format docència ONLINE
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Prof. A. L. Coneixements previs recomanats Cap. Torn Únic
Descripció general del taller

En aquest taller aprendràs a identificar el teu estrès i ansietat.

 

Rebràs eines que t'ajudaran a superar situacions difícils de la teva vida.

Idioma Català / Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Cap.
A aportar per l'estudiant: matt, roba còmoda i aigua.
Format EXTENSIU (2n semestre)

 

Data de creació: 25/06/2020
Data darrera actualització i seguiment: 15/07/2021
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 15/07/2021

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Vitalitat i relaxació. Identificació dels conceptes, d'estrès i ansietat.
Tema 2. Estrès i distrès.
Tema 3. Etiologia de l'estrès: commocions, traumes, addicions.
Tema 4. Eines per la gestió de les crisis personals i creació de bons hàbits: Nutrició, mediatació, exercici i massatge.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumnat pendrà consciència del seu protagonisme en la gestió de l'estrès i l'ansietat. X   X   X  X   X  
OG2.- L'alumnat experimentarà diferents eines i recursos del ioga per activar la vitalitat i la relaxació a la seva vida. X X    X   X   X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- L'alumnat coneixerà els avantatges i inconvenients de l'estrès. X  
OE2.- L'alumnat coneixerà mecanismes que l'ajudaran a superar hàbits nocius.   X
OE3.- L'alumnat aprendrà a realitzar tècniques de respiració i meditació.   X
OE4.- L'alumnat aprendrà sobre exercicis, massatges, nutrició, etc. per alleugerir la seva ansietat i estrès. X  

 Mètodes docents / Activitats formatives Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

BHAJAN,Yogi. El Maestro de la Era de Acuario. Capacitación Internacional de Maestros de Kundalini Yoga por KRI, primer nivel. 2007. VOL I i II. ISBN 978-84-946770-1-4
CALAIS - GERMAIN, Blandine. La respiración. Anatomía para el movimiento. Barcelona: ed. La liebre de Marzo SL, 2006. Tomo IV. El gesto respiratorio. ISBN 978-84- 87403-84-2
VVAA. El Maestro de la Era de Acuario. Vitalidad y Estrés.Capacitación Internacional de Maestros de Kundalini Yoga por KRI,segundo nivel. 2008 ISBN 978-1-934532-04-1


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l'activitat i pot suposar suspendre l'assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola. S’aplicaran programes de prevenció de plagi i en el cas que es detectés aquesta infracció, en un 20% o més del material, la qualificació final serà zero.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen-ciació  Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions. Individual 10%
2 Activitats d'aplicació Elaboració d'entre 4 i 6 exercicis breus. Individual 45%
3 Carpeta d'aprenentatge Realització d'un dossier basat en el temari a partir de les indicacions de la docent. Individual 45% 
Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
 Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.

 

PLA DOCENT
Assignatura Tècniques Publicitàries Codi 360405
Matèria M6. Tècniques i procediments de la Comunicació Format docència A
Requisits previs És aconsellable tenir superades la majoria de matèries bàsiques
Docent Prof. J. G. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Matí i Tarda
Tipus OB Crèdits ECTS 6 Semestre Cinquè Any acadèmic 21-22

 

Data de creació: 28/02/2011
Data darrera actualització i seguiment: 15/07/2021
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 15/07/2021

Metodologia i organització general
Aquesta assignatura ens permetrà conèixer a fons les diferents tècniques publicitàries que s’utilitzen en el sector i aprendrem a fer-ne la planificació estratègica adequada a les necessitats de cada projecte, client i situació de producte i mercat.

Aprendrem a identificar i categoritzar els recursos i eines publicitàries existents i els seus avantatges i inconvenients en cada cas. Farem anàlisi i debat de casos reals i d’actualitat i la seva aplicació a les empreses. Coneixerem com s’organitzen les tasques i els fluxos de treball en una agència de publicitat, i entre departaments, per tal d’homogeneïtzar una campanya i fer una proposta d’èxit al client. Farem recerca per detectar les tècniques publicitàries més avançades i que han de tenir un paper fonamental en les campanyes publicitàries del futur.

Es combinen classes magistrals en les que s’impartiran conceptes teòrics de l’assignatura amb exercicis pràctics. Aquests exercicis tenen com a objectiu saber portar a la pràctica la teoria explicada i la participació activa de l’alumne.

Temari
Bloc 1 Títol: Anàlisi de les tècniques publicitàries
Tema 1. Introducció a les tècniques publicitàries.
Tema 2. Tipologia de tècniques publicitàries.
Tema 3. Tècniques mitjans convencionals.
Tema 4. Tècniques mitjans no convencionals.
Tema 5. Noves tendències i tècniques.
Bloc 2 Títol: Desenvolupament estratègic i aplicació pràctica de les tècniques publicitàries
Tema 6. Principis d’aplicació estratègica i integració de tècniques publicitàries.
Tema 7. Publicitat sectorial.     
Tema 8. Models d’agències de publicitat.
Tema 9. Organització i organigrama del treball publicitari.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- Que l’estudiant conegui les diferents eines publicitàries que té al seu abast i les potencialitats de cada una en la pràctica diària.    X X   X X  
OG2.- Que l’estudiant tingui la capacitat de poder identificar i aplicar cada tècnica publicitària en funció de les necessitats de la campanya.    X X X   X X  X 
OG3.- Que l’estudiant s’acostumi a treballar, coordinar i relacionar-se amb els altres agents interns i externs que intervenen en una campanya de publicitat. X X X       X X
OG4.- Que l’estudiant adquireixi competències de planificació estratègica de les eines que utilitzarà en el desenvolupant de l’acció publicitària.   X   X X X X  
OG5.- Que l’estudiant reflexioni respecte a les tècniques publicitàries que s’utilitzen actualment, avaluï els límits de la seva correcta aplicació i estigui motivat per conèixer cap on van les noves tendències publicitàries. X  X   X X X  

 

Objectius específics  / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4 OG5 
1 OE1.- Facilitar l’accés dels alumnes a les eines i tècniques que s’utilitzen en les campanyes de publicitat.  X  X      
OE2.- Donar a conèixer les tècniques necessàries per assolir un posicionament sòlid per fer front a una campanya de publicitat. X  X    X  
OE3.- Valorar la viabilitat d’una campanya on i off-line per a cada tipologia d’empresa, negoci i sector.    X    X  
OE4.- Conèixer les tendències en formats innovadors que permetin a les companyies assolir una posició avantatjosa respecte la seva competència i que facilitin el seu accés al target.  X        X  X
2 OE5.- Definir un mètode de treball per afrontar els reptes estratègics i comunicatius d’una empresa per aconseguir els objectius de màrqueting i comunicació fixats.      X   X
OE6.- Aplicació empresarial de les tècniques publicitàries.    X  X   X
OE7.- Ajudar a la presa de decisions respecte a quines tècniques són més adequades en cada cas i perquè.    X  X    
OE8.- Racionalitzar i fer rendible el pressupost publicitari i de màrqueting de l’empresa.    X  X X  

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 30 30 0 1.2
B) Teòric-pràctic 20 20 0 0.8
C) Treball tutelat 35 6 29 1.4
D) Treball autònom 65 0 65 2.6
Total 150 56 94 6

 

Distribució hores Bloc 1 Bloc 2
Total: 150 70 80

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 1
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 20 B.1) Activitats d’aplicació 20 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 10
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 4 16    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 0                

 

Mètodes docents: detall d'hores de docència x activitat formativa
del Bloc 2
Presencials No presencials
Sub Tipologies A - Teoria Total
Tipus A
Sub Tipologies B - Teòric-pràctic Total
Tipus B
Sub Tipologies Treball tutelat Total
Tipus C
Tipus C Presencial Tipus C No presencial Sub Tipologies D - Treball autònom Total
Tipus D
A.1) Classes magistrals 9 B.1) Activitats d’aplicació 0 C.1) Seminari -- 0 0 D.1) Treball autònom de l’estudiant 55
A.2) Col·loquis 0 B.2) Realització carpeta d’aprenentatge 0 C.2) Contrast d’expectatives -- 2 13    
A.3) Classes expositives 0 B.3) Simulació 0            
A.4) Conferències 0 B.4) Visita 0            
A.5) Taula rodona 0                
A.6) Treball en grup 0                
A.7) Treball escrit i/o examen 1                

 


Fonts d'informació
Bibliografia:
ABASCAL, F. Como se hace un plan de estrategia: la teoría del marketing estratégico. Madrid: Esic Editorial, 2004. ISBN 84-7356-377-8
ALET, J. Marketing directo e interactivo. Campañas efectivas con sus clientes. Madrid: Esic Editorial, 2007. ISBN 978-84-7356-522-6.
ALMEDA, D. Una nueva realidad publicitaria: la generación de valores corporativos en publicidad. Madrid: Ediciones del Laberinto, 2006. ISBN 8484832597.
BASSAT, L. El libro rojo de la publicidad. Barcelona: Debolsillo, 2013. ISBN 9788497593090.
BECKWIT, S. Planes completos de publicidad. Bilbao: Deusto S.A. Ediciones, 2004. ISBN 9788423421459.
CASTELLBLANQUE, M. Estructura de la actividad publicitaria. La industria de la publicidad de la A a la Z. España: un caso extrapolable. Barcelona: Paidós Ibérica, 2001. ISBN 9788449310553.
CUBILLO, J.M. Marketing sectorial. Madrid: Esic Editorial, 2008. ISBN 978-84-7356-566-0.
CUESTA, F. Fidelización, un paso más allá de la retención. Madrid: McGraw-Hill, 2003. ISBN 8448139364.
CHONG, J.L. Promoción de ventas. Herramienta básica del marketing integral. Argentina: Ediciones Granica, 2007. ISBN 978-950-641-521-1.
GONZÁLEZ, C. Nuevas estrategias de televisión. El desafío digital. Madrid: Ciencias Sociales, 2008. ISBN 9788487510489.
GONZÁLEZ, M.A. Manual de Publicidad. Madrid: Esic Editorial, 2009. ISBN 9788473566285.
HAIG, M. El reinado de las marcas. Barcelona: Gestión, 2000, 2006. ISBN 978-84-96612-19-8.
KOTLER, P. Los 80 conceptos esenciales de marketing. De la A a la Z. Madrid: Pearson Educación, 2003. ISBN 9788420540115.
MENDIZ, A. Nuevas formas publicitarias: patrocinio, product placement, publicidad e Internet. Málaga: Universidad de Málaga, 2007. ISBN 9788474967708.
NAFRÍA, I. Web 2.0. El usuario, el nuevo rey de Internet. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 2007. ISBN 9788496612754.
PALOMARES, R. Merchandising: teoría, práctica y estrategia. Madrid: Esic Editorial, 2009. ISBN 9788473566209.
PRICKEN, M. Publicidad creativa: ideas y técnicas de las mejores campañas internacionales. Barcelona: Gustavo Gili, 2009. ISBN 8425217350.
RODRÍGUEZ, S. Creatividad en marketing directo. Barcelona: Deusto S.A. Ediciones, 2009. ISBN 9788423427079.
SABORIT, J. La imagen publicitaria en televisión. Madrid: Cátedra, 2012. ISBN 9788437630694.
SIVERA, S. Marketing viral. Barcelona: UOC, 2008. ISBN 9788497887694.
STINNETT, B. Piense como su cliente. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 2006. ISBN 8496426785.
Van Leeuwen, Andrews. Persuasión. 33 técnicas publicitarias de influencia psicológica. Barcelona: Gustavo Gili, 2016. ISBN 9788425228940.
WILLIAMS, E. La nueva publicidad: las mejores campañas. Barcelona: Gustavo Gili, 2010. ISBN 9788425223402.

Webgrafia:
Ad fòrum [en línia]. [Consulta: 12.04.2014]. Disponible en: <http://es.adforum.com/>.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Consulteu el calendari de tancament d'avaluació i de gestió acadèmica.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l'activitat i pot suposar suspendre l'assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola. S’aplicaran programes de prevenció de plagi i en el cas que es detectés aquesta infracció, en un 20% o més del material, la qualificació final serà zero.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l'Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1 Treball escrit Realització d'un treball escrit amb les directrius del docent i que s'haurà de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l'assignatura. Aquest podrà ser també exposat de forma oral a l'aula. Consistirà en presentar un cas de tècnica publicitària. Individual 25%
2 2 Activitats d’aplicació L'alumne implementarà els conceptes teòrics sobre les situacions reals que plantegi el docent. Consistirà en l'anàlisi de  tècniques publicitàries amb aplicació estratègica segons el format indicat pel docent. S'haurà de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l'assignatura. Grupal (4-5 membres) 25%
3 1-2 Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. Individual 50%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Treball escrit Realització d'un treball escrit amb les directrius del docent i que s'haurà de lliurar en la data establerta a través del Moodle de l'assignatura. Aquest podrà ser també exposat de forma oral a l'aula. Consistirà en l'anàlisi d'una campanya publicitària i proposta d'utilització de tècniques publicitàries. 50%
2 Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu. 50%

 

Reavaluació de l'avaluació única.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Els exàmens seran d'un mínim de 40 preguntes teòriques i/o pràctiques amb quatre alternatives de resposta. Per aprovar cal respondre correctament 30 ítems o la part proporcional si el test supera el mínim de 40 qüestions. A més, es podrà completar amb preguntes de resposta breu.
100%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
Observacions
Aquest Pla Docent és susceptible de modificacions en cas de situacions greus sobrevingudes.