Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller Disseny Gràfic Publicitari Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dr. Daniel Tena i Dra. Ana Isabel Entenza Coneixements
previs recomanats
No es requereix cap coneixement o experiència prèvia. Torn Únic
Descripció general del taller El Taller està dividit en dues parts: una breu introducció de caràcter teòric d’aspectes fonamentals del disseny gràfic publicitari i l’altra d’aplicació pràctica de creació de peces gràfiques publicitàries. Ambdues es basen en Projectes amb els que es podrà descobrir les estratègies i els criteris de la realització de campanes gràfiques publicitàries. Tot s’orienta a la Realització, Presentació i Defensa de les activitats realitzades en el taller. A la fonamentació teòrica s’afegeix les indicacions imprescindibles d’InDesign, Ilustrator i Photoshop per treballar correctament cada una de les activitats proposades. D’aquesta manera, l’estudiant, no solament adquireix competència en l’ús del programari gràfic sinó que també adquireix els criteris per treballar en disseny i direcció d’art publicitari.
Idioma Català Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: equipament tècnic.
A aportar per l'estudiant: ---
Format EXTENSIU (1r Semestre) 
Data de creació: 27/04/2017
Data darrera actualització i seguiment: 27/04/2017
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018 27/04/2017

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1: Estratègia de Creativitat Gràfica.
Funcions del disseny i la direcció d'art publicitari. Instruccions bàsiques en programaris gràfics.

Tema 2: Elements del disseny gràfic.
Estructura i composició. Retícula, color, tipografia, gràfics.

Tema 3: Anuncis gràfics.

Tema 4: Complements de campanya.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumne podrà crear el registre formal d'una campanya publicitària.  X   X X  X X
OG2.- L'alumne podrà realitzar peces gràfiques de campanyes publicitàries.   X  X X X    X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- L'alumne sabrà reconèixer la funció del disseny i la direcció d'art en l'activitat publicitària.  
OE2.- L'alumne sabrà conceptualitzar les peces gràfiques publicitàries.   X
OE3.- L'alumne sabrà realitzar peces gràfiques publicitàries amb qualitat professional.   X
OE4.- L'alumne tindrà coneixements sobre el funcionament de programes gràfics.   X
Mètodes docents / 
Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
LANDA, R. El diseño en la publicidad. ANAYA. Madrid, 2004.
ROM, J. Els Fonaments del Disseny Gràfic. Barcelona: Trípodos, 2002.
ROM, J. Sobre la Direcció d’art. Del Disseny gràfic a la direcció d’art en publicitat. Barcelona: Trípodos, 2006. 
TENA, D. Diseño Gráfico Publicitario. Madrid: Ed. Síntesis, 2004.
TENA, D. Diseñar para comunicar. Barcelona: Ed. Bosch, 2010. 
TENA, D. Diseño gràfico y comunicación. Madrid: Prentice Hall, 2004

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim al 80% de les sessions.  Individual NO 10%
2 Activitats d'aplicació Realització de diferents peces gràfiques d'una campanya publicitària. Grupal (4 membres) 70%
3 Carpeta d'aprenentatge Confecció del book personal o recull de totes i cadascuna de les activitats realitzades durant el taller. Individual 20%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)

 

PLA DOCENT
Taller El Sector Moda Format docència H
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dra. L. C. Coneixements
previs recomanats
No Torn Únic
Descripció general del taller Moda se refiere a las costumbres que marcan alguna época o lugar específicos, en especial aquellas relacionadas con el vestir o adornar.
Y es que la moda es el gusto masivo, impuesto o adquirido, frente a la ropa, los perfumes, las gafas, los colores, y todo lo que se vincule con el embellecimiento.
Idioma Castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Proyector, sonido.
A aportar per l'estudiant: ---
Format EXTENSIU (1r Semestre)

 

Data de creació: 15/03/2012
Data darrera actualització i seguiment: 10/12/2017
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018 

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Marco teórico. La moda en la sociología.
Tema 2. El sector moda: actores fundamentales.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.-El alumno conocerá las teorías sociológicas fundamentales sobre moda. X     X   X
OG2.-El alumno aprenderá a reconocer los actores fundamentales.  X        
OG3.-El alumno conocerá el procedimiento de análisis de una campaña de moda. X X  X   X X X
OG4.-El alumno aprenderá los pasos necesarios para el desarrollo de una campaña.           X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4
1 OE1.-El alumno conocerá las teorías del consumo. X      
OE2.-El alumno conocerá las teorías de la identidad.      
OE3.-El alumno aprenderá la relación empresa, opinión leader y consumidor.   X    
2 OE4.-El alumno analizará una campaña de moda.     X  
OE5.-El alumno desarrollará una campaña de moda.       X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
Bibliografía:
Hines, Tony. Fashion Marketing: contemporary issue. Londres: BH, 2006. Fundación General de la Uned. El sector de la Moda en España. Madrid: UNED, 2005.
Martínez Bareiro, Ana. “Moda y Globalización: de la estética de clase al estilo subcultural”. Revista Internacional de Sociología, 2004, vol. 62, núm. 39, pp. 139-166.
Martínez Barreiro, Ana. “Hacia un nuevo sistema de la moda. El modelo Zara”. Revista Internacional de Sociología, 2008, vol. 66, núm. 51, p. 105-122. Martínez Bareiro, Ana. “Moda y Globalización: de la estética de clase al estilo subcultural”. Revista Internacional de Sociología, 2004, vol. 62, núm. 39, pp. 139-166.
Martínez Barreiro, Ana. “Hacia un nuevo sistema de la moda. El modelo Zara”. Revista Internacional de Sociología, 2008, vol. 66, núm. 51, p. 105-122.
Pérez Tornero, José Manuel. La Seducción de la opulencia: publicidad, moda y consumo. Barcelona: Ediciones Paidós, 1992.

Webgrafía:
CITYC (Centro de Información Textil y de la Confección) [en línea]. [Consulta: 05.05.2016]. Disponible en: <http://cityc.es/>.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases magistrales Asistencia y participación activa del estudiante como mínimo al 80% de las sesiones. Individual 10%
2 Coloquios Cada alumno se encargará de analizar la competencia y su comunicación de cara a la realización de la campaña. Individual 30%
3 Actividades de aplicación: campaña en grupo Los estudiantes tendrán que realizar una campaña en grupo. La fecha de entrega será el último día de clase. Grupal (3 miembros) 30%
 4 Actividades de aplicación: tarea individual De la actividad anterior cada miembro tendrá una tarea específica y evaluable. Individual 30%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
PLA DOCENT
Taller Dissenyar la identitat visual corporativa Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dra. A. I. E. Coneixements
previs recomanats
No es requereix cap coneixement o experiència prèvia. Torn Únic
Descripció general del taller De la mateixa manera que triem una estètica per presentar-nos davant els altres, les corporacions decideixen amb cura la imatge amb la qual es presentaran davant els seus usuaris. Des del disseny gràfic investiguem fins obtenir la marca que reflecteixi allò que sigui més preuat per elles: tradició, innovació, qualitat, etc.
Idioma Català/castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: canó de projecció, internet, ordinador equipat amb Adobe Illustrator CS4 (requermient mínim).
A aportar per l'estudiant: Ordinador portàtil amb Adobe Illustrator CS4 instal·lat (requeriment mínim).
Format EXTENSIU (2n semestre)

 

Data de creació: 26/04/2017
Data darrera actualització i seguiment: 26/04/2017
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018 

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica
Tema 1. Elements bàsics del disseny gràfic
Aprendrem sobre formes, colors i divisió de l'espai.

Tema 2. Procés creatiu
Al marge de intuïcions o de brillants moments creatius que podem arribar a proposar diferents opcions seguint un determinat procés.

Tema 3. Característiques de la identitat visual corporativa i els diferents suports de comunicació
El disseny gràfic es pot aplicar per solucionar diferents problemes de comunicació.
Un d'ells és de la identitat visual, i dintre d'aquesta, podem aplicar-la sobre diferents formats i objectius de comunicació.

Tema 4. Condicionants de la seva reproducció, en funció dels diferents suports
A banda de una qüestió estètica i de comunicació, el resultat de la nostra feina és un producte industrial, i hem de conèixer les seves característiques i condicionants.
Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- L'alumne aprendrà fonaments del disseny gràfic.     X X X X   X
OG2.- L'alumne aplicarà el disseny gràfic a la identitat visual corporativa. X X X   X X X X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- L'alumne combinarà els elements dels disseny gràfic per crear objectes de comunicació. X  
OE2.- L'alumne aplicarà el model de procés creatiu indicada a l'aula per trobar les millors propostes de comunicació visual. X  
OE3.- L'alumne aplicarà la identitat visual corporativa sobre diferents suports.   X
OE4.- L'alumne aplicarà les condicionants del procés productiu en funció dels suports.   X

 
Mètodes docents / Activitats formatives
Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
BATEY, M. El significado de la marca. Barcelona: Granica, 2013.
Fotonostra [en línia]. [Consulta: 05.05.2017]. Disponible en: <http://www.fotonostra.com/grafico/tipografia.htm>.
HELLER, E. Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón. Barcelona: Gustavo Gili, 2009.
Historia de la tipografía. Curt animat [en línea]. Consulta: 20.04.2017. Disponible en: http://www.monografica.org/04/V%C3%ADdeo/6516
LANDA, R. Diseño gráfico y publicidad. Madrid: Anaya, 2011. 
MONO DESIGN. Identidad corporativa: del brief a la solución final. Barcelona: Gustavo Gili, 2006.
PASTOREAU, M. Azul, historia de un color. Barcelona: Paidós, 2010.
ROM, J. Las claves del diseño gráfico. Barcelona: Trípodos, 2014.
Silo Creativo [en línia]. [Consulta: 05.02.2016]. Disponible en:
<https://www.silocreativo.com/serif-vs-sans-serif-diferencias-y-semejanzas/>
Somoskawa [en línia]. [Consulta: 05.02.2016]. Disponible en: http://www.somoswaka.com/servicios/agencia-de-branding-corporativo/
TENA PARERA, D. Diseño gráfico y comunicación. Madrid: Pearson Educación, 2005.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
 • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
 • L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals Assistència i participació activa de l'estudiant com a mínim del 80% de les sessions. Individual 10%
2 Activitats d'aplicació Analitzar. Explicats els elements del disseny gràfic, seleccionarem IVC per sectors ( institucions públiques , empreses cosmètiques, etc. ) i analitzarem l'ús que fan dels elements gràfics i els compararem, per arribar a conclusions. Grupal (3 membres) 30%
3 Carpeta d'aprenentatge 1. Procés creatiu de marca.
2. Procés creatiu aplicant la ICV sobre diferents suports de comunicació.
3. Realització de la marca en programa informàtic.
4. Realització de la identitat en diferents suports de comunicació utilitzant programari informàtic.
5. Adequació dels documents informàtics al procés de producció.
Individual 60%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)