FUNDACIÓN UNIVERSITARIA EUROPEA DE RELACIONES PÚBLICAS
FUERP
Titular de l’
ESCOLA SUPERIOR DE RELACIONS PÚBLIQUES
Centre adscrit a la Universitat de Barcelona
Òrgans de govern, membres i funcions definits en el reglament
  Consell rector  
        4.3. El Consell Rector es reuneix, com a mínim, una vegada cada any acadèmic; adopta els acords per majoria i, en cas d’empat, decideix el vot del president.  
                                    Membres Consell Rector Rector Informacion

Article 4.-
El titular de l’Escola ha de designar el Consell Rector
que ha d’estar format per un màxim de quinze membres.

4.1. Componen el Consell Rector.
a) La persona nomenada per la presidència de la Diputació de Barcelona o persona que aquest/a delegui.
b) Dos representants proposats per la Universitat de Barcelona, un/a dels/les quals ha de ser el seu delegat/ada.
c) La persona que presideixi el Patronat de la Fundación Universitaria Europea de Relaciones Públicas, o la persona que aquest delegui, que ha d’actuar com a president/a del Consell Rector.
d) Dos representants de la Fundación Universitaria Europea de Relaciones Públicas.
e) Un o una professional del sector, de prestigi reconegut, a proposta del titular.
f) La persona nomenada com a titular de la Direcció de l’Escola Superior de Relacions Públiques
g) La persona nomenada com a titular de la Secretaria General de l’Escola Superior de Relacions Públiques com a secretaria del Consell Rector.

                                        Funcions Consell Rector Informacion

4.2. Pel que fa al govern i l’administració de l’Escola, correspon al Consell Rector per tal de fixar les línies generals d’actuació, les tasques següents:
a) Adoptar tots els acords que consideri convenients en relació amb les finalitats de l’Escola.
b) Ratificar el pressupost i censurar els comptes.
c) Proposar i aprovar reformes en els plans d’estudis per elevar-les a la Universitat.
d) Impulsar i orientar el desenvolupament de l’Escola i tenir cura de les relacions amb els organismes públics.
e) Ratificar les propostes de designació del professorat presentades pel titular de l’Escola.
f) Ratificar els càrrecs directius de l’Escola, a proposta del titular, tret del càrrec de Director/a.
g) Aprovar les modificacions d’aquest Reglament a proposta de la Comissió Executiva.
h) Totes les altres que depassin l’àmbit de la gestió ordinària.

                                    
                                                                                                                    
  Comissió executiva  
        5.3.- La Comissió Executiva es reuneix, una vegada cada semestre i adopta les decisions per majoria. En cas d’empat decideix el vot del president o presidenta.    
                                    Membres Comissió Executiva Informacion

Article 5.-
5.1.- S’ha de constituir la Comissió Executiva formada pels següents membres del Consell Rector:

e) La persona nomenada com a titular de la Presidència de la del Patronat de la Fundación Universitaria Europea de Relaciones Públicas o la persona que aquest delegui, que ha d’actuar com a president/a.
f) La persona nomenada com a titular de la Direcció.
g) El delegat o delegada de la Universitat.
h) La persona nomenada com a titular de la Secretaria General de l’Escola, com a secretari o secretària.

                                        Funcions Comissió Executiva Informacion

5.2.- Correspon a la Comissió Executiva exercir el govern ordinari de l’Escola i, principalment:
a) Complir i fer complir aquest Reglament.
b) Nomenar el personal administratiu retribuït.
c) Presentar al Consell Rector el pressupost aprovat perquè el ratifiqui.
d) Aprovar les propostes de designació del professorat presentades pel titular de l’Escola per a la posterior ratificació del Consell Rector.
e) Presentar al Consell Rector la proposta de càrrecs directius feta pel titular perquè la ratifiqui, tret del càrrec de director.
f) Fixar l’import dels drets de matrícula, ensenyaments, taxes i expedició de diplomes, certificats i altres documents, de conformitat amb les normes vigents.
g) Establir el règim de beques i d’altres beneficis.
h) Informar anualment al Consell Rector de totes les gestions de transcendència que realitzi en el exercici de les seves comeses.
i) Programar cursos i activitats culturals.
j) Totes les que li delegui el Consell Rector.

                                    
                                                                                                                    
  Direcció de l’escola  
        6.1.- El director o directora de l’Escola, nomenat /da pel rector/a de la Universitat de Barcelona a proposta del titular de l'Escola un cop escoltat el Consell Rector, ha de ser professor/a i tenir la mateixa titulació que el director/a d'un centre universitari homòleg.    
                                      Funcions de la Direcció de l’Escola Informacion

6.2.- Són funcions pròpies del director/a de l'Escola
a) Exercir la gestió ordinària del govern i administració de l'Escola.
b) Representar l'Escola i actuar en el seu nom.
c) Adoptar i executar totes les disposicions que calguin en benefici de l'Escola, d'acord amb les seves finalitats.
d) Presentar el projecte de pressupost, gestionar les despeses d'acord amb els pressupostos i presentar l’informe de gestió econòmica anual perquè s’aprovi.
e) Fixar els sous i retribucions del personal directiu, docent i administratiu de l'Escola.
f) Proposar el nomenament i el cessament del professorat i de la resta del personal de l’Escola.
g) Convocar, presidir, aixecar i suspendre les reunions de la Junta d’Escola, amb vot de qualitat per dirimir els empats, assumint la responsabilitat del seguiment i execució dels seus acords que s’hi prenen.
h) Exercir la prefectura d'estudis de l'Escola, i dur a terme el control acadèmic juntament amb el delegat de la Universitat.
i) Fixar els exàmens, nomenar i presidir els tribunals, coordinar els criteris generals de programació i avaluació i organitzar l’activitat docent.
j) Assumir les tasques del secretari general en cas d'absència, malaltia o manca de titular.
k) Executar tot el que li encarregui la Presidència del Patronat de la Fundación Universitària Europea de Relaciones Públicas.
l) Resoldre i decidir qualsevol fet no previst, d’acord amb el càrrec que ocupa i la legislació vigent.

                                      
                                                                                                              
  Secretaria general  
        Designació Secretaria General
El Consell Rector nomena el Secretari/a General de l’Escola a proposta del titular
   
                                      Funcions de la Secretaria General Informacion

. Les seves funcions són:
a) Vetllar pel compliment de les normes de disciplina i règim intern.
b) Preparar la relació d’assumptes que s’hagin d'incloure a l'ordre del dia de les reunions, d'acord amb la Direcció, i redactar les actes dels òrgans de govern.
c) Dirigir i coordinar els serveis de Secretaria, Comptabilitat i Tresoreria de l'Escola.
d) Expedir i signar les certificacions de documents acadèmics.
e) Custodiar l'arxiu documental.
f) Executar tot allò que li encarreguin els òrgans de govern de l'Escola.

                                      
                                                                                                              
  Junta d’escola  
                                    Membres de la Junta d’Escola Informacion

Article 8.-
8.1.- La Junta d'Escola està integrada per la Direcció del'Escola, el delegat o delegada de la Universitat, i tot el professorat que hi dóna classes d’una manera continuada que estarà representat per un mínim de dos docents i un màxim de quatre. Els estudiants poden designar un delegat per curs. E1 secretari ha de ser la mateixa persona que ocupa aquest càrrec a l'Escola. Igualment, el titular del centre, podrà designar fins a un màxim de tres representants elegits entre els membres del seu Patronat i/o entre professionals del sector de reconegut prestigi.

                                        Funcions de la Junta d’Escola Informacion

8.2.- Correspon a la Junta d'Escola i a la seva comissió permanent:
a) Vetllar com a òrgan responsable del sistema de garantia de qualitat del/s Pla/ns d’estudis vigent/s.
b) Vetllar per la coordinació docent de les titulacions vigents en cada moment.
c) Definir el seu propi reglament indicant les seves normes de funcionament i especificant la seva estructura i composició, d’acord amb la normativa vigent.
d) Col laborar amb la direcció en tot el que faci referència al règim docent i altres funcions que li són pròpies.
e) Ser escoltada quan s’hagin d'imposar sancions greus.
f) Vetllar pel respecte del principi de llibertat acadèmica.

                                    
                                                                                                                    
                                      Comissió permanent
de la Junta d’Escola
                                      
                                      Funcions de la Comissió Permanent Les encomenades per la Junta d’Escola Informacion

Membres de la Comissió Permanent de la Junta d’Escola. Es constituirà una Junta d’Escola Permanent, amb un mínim de dos i un màxim de quatre membres, nomenats pel titular del centre, entre els membres de la Junta d’Escola. Aquesta Comissió actuarà per delegació de la Junta d’Escola en tots aquells afers que li siguin encomanats.

                                      
                                                                                                                    
  Altres Organs  
                                    Delegat del rector informacion

article 9.-
el/la rector/a ha de designar el/la seu/va delegat/ada a l'escola entre els membres del consell rector proposat per la universitat. Són funcions del delegat/da:
a) verificar l’aplicació dels criteris de valoració per a l'accés i l’avaluació dels estudiants.
b) formar part de les comissions de selecció del professorat i participar en els procediments de denominació de les places docents i de determinació dels seus perfils.
c) fer un informe anual que avaluï de l'activitat acadèmica del professorat i el funcionament del centre adscrit així com del compliment dels requisits legals i de les obligacions assumides pel centre en e1 conveni de col•laboració acadèmica, que la universitat ha de presentar a l’òrgan competent de la generalitat de catalunya.
d) juntament amb la direcció, dur a terme el control acadèmic de l'escola.
e) formar part de la comissió executiva.

                                        Delegats/ades de curs informacion

article 13.- cada curs pot tenir un/a delegat/ada, designat/ada democràticament pels estudiants, amb la missió d’elevar a la direcció, totes les propostes que formulin els seus companys en relació al règim docent.
el/la delegat/ada ha de notificar per escrit a la direcció la seva condició de representant dels seus companys de curs.

                                    
                                                                                                              
                                      Comissió de selecció professorat Informacion

Article l9.-
S’ha de constituir una comissió de selecció del professorat composta per cinc membres:
El/la president/a del Consell Rector o la persona que aquest delegui com a President/a. El/la delegat /ada de la Universitat.
El/la director/a de l'Escola.
Dos vocals, a proposta del titular.
Aquesta comissió és l’òrgan que garanteix el procediment correcte quant a la selecció del professorat.
En tot cas es vetllarà per tal de garantir els principis d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones i de no discriminació a persones amb discapacitats.
En cas d’empat, decideix el vot del president.