PLA ESTRATÈGIC ESCOLA SUPERIOR DE RELACIONS PÚBLIQUES 2014-2020.

Missió.

L’Escola Superior de Relacions Públiques és un centre d’educació superior de caràcter universitari adscrit a la Universitat de Barcelona. La titularitat de l’Escola correspon a la Fundación Universitaria Europea de Relaciones Públicas (FUERP) organització sense ànim de lucre i de titularitat privada.

La missió de l’Escola és la de proposar, promoure i portar a terme programes d’estudi i investigació científica i tècnica, dins l’ensenyament superior, vinculats a les activitats professionals i acadèmiques inherents a les relacions publiques i la publicitat en el context de les ciències socials i, concretament en les ciències de la gestió, organització, informació i comunicació.

En aquest sentit es coordinen línies de col·laboració, tant en el context nacional com l’internacional amb universitats, organismes públics i associacions professionals amb finalitats i objectius coincidents  pel que fa a l’ensenyament, investigació i difusió de la publicitat i les relacions públiques.

La seva activitat es desenvolupa mitjançant:

 • Processos d’anàlisi i investigació de l’entorn d’activitat econòmica general i del sector.
 • Vinculació a referents nacionals i internacionals del sector professional (publicitat i relacions públiques).
 • Vinculació a referents nacionals i internacionals d’Educació Superior en publicitat i relacions públiques.
 • Persones competents, motivades i satisfetes amb la tasca feta per l’Escola.
 • Respecte als valors que es defineixen tot seguit.

Valors.
 • Foment de la docència universitària i la investigació en publicitat i relacions públiques.
 • Tractament èticament responsable de la formació i l’activitat professional.
 • Foment de la cooperació.
 • Orientació a les necessitats formatives i de investigació del sector.
 • Orientació a les necessitats formatives de l’estudiantat.
 • Orientació a l’usuari.
 • Proactivitat.
 • Garantia de qualitat.
 • Eficàcia i eficiència.

Descripció dels valors.

- Foment de la docència universitària i la investigació en publicitat i relacions públiques.
L’Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona promou el desenvolupament de projectes acadèmics i investigacions científiques encaminades a la formació i recerca en publicitat i relacions públiques.
- Tractament èticament responsable de la formació i l’activitat professional.
L’Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona treballa en els seus plans formatius en la difusió i promoció dels codis deontològics que regulen la praxi professional.
- Foment de la cooperació.
L’Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona promou accions conjuntes amb altres institucions d’ensenyament superior,nacionals i internacionals, que tinguin interessos semblants en formació i/o investigació.
- Orientació a les necessitats formatives i de investigació del sector.
L’Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona promou accions conjuntes amb associacions professionals i gremials i amb el Col•legi Oficial de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya per tal de conèixer les inquietuds i necessitats d’empreses i institucions en relació a la formació necessària dels seus futurs empleats i empleades. Igualment es treballa per aconseguir línies de col•laboració específiques que facilitin sinèrgies empresa-universitat.
- Orientació a les necessitats formatives de l’estudiantat.
L’Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona recull informació encaminada a optimitzar la seva oferta formativa en funció de la tipologia de l’estudiantat per a cada titulació.
- Orientació a l’usuari.
L’Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona ofereix un servei àgil, eficient i personalitzat, sensible a les necessitats dels usuaris (administració pública, alumnat, docents, personal d’administració i serveis, empreses i institucions col·laboradores en programes de pràctiques i/o borsa de treball).
- Proactivitat.
L’Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona pren la iniciativa en el desenvolupament de les seves accions, preveu les necessitats per desenvolupar-les i aporta solucions que satisfacin l’ interès públic dins el compliment de la normativa vigent.
- Garantia de qualitat.
L’Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona garanteix la qualitat de la seva activitat, mitjançant l’avaluació periòdica interna i externa dels seus processos d’acord amb els estàndards establerts.
- Eficàcia i eficiència.
L’Escola Superior de Relacions Públiques, centre adscrit a la Universitat de Barcelona pretén assolir els seus objectius optimitzant els mitjans humans, tècnics i materials de què disposa.

 EIXOS ESTRATÈGICS  VISIÓ EL 2020  OBJECTIUS ESTRATÈGICS  OBJECTIUS OPERATIUS
1.-Direcció i organització. - Som una organització eficient, flexible, amb un bon ús dels recursos tecnològics, una activitat ben planificada.
- Generem confiança als nostres usuaris. 
- Aconseguir un alt grau de satisfacció dels nostres usuaris. - Optimitzar  els mecanismes d’informació per millorar la satisfacció dels usuaris.
- Perfeccionar  el sistema de planificació, comunicació i seguiments interns que ens permeten ser eficaços i eficients en els nostres procediments.
- Promoure la millora constant  de la cultura de qualitat del centre i del seu sistema de garantia interna de la qualitat. 
2.- Elaboració projectes formatius. - S’han incorporat noves propostes formatives.
- S’ha establert un marc formal de col·laboració amb empreses i institucions que facilita sinèrgies empresa-universitat. 
- Incrementar la proposta acadèmica en graus i/o postgraus.
- Dinamitzar vincles empresa-universitat: investigacions “ad hoc”, formació. 
- Respondre a les necessitats declarades per les empreses pel que fa a formació i investigació. 
3.- Comunicació. - Contribuïm a un millor coneixement per part de la societat de la publicitat i les relacions públiques tant acadèmica com professionalment.  - Aconseguir un millor coneixement per part de la societat dels objectius, procediments, tècniques i eines de l’activitat professional de publicitat i relacions públiques i de la seva formació en l’àmbit universitari.  - Disposar d’informació adequada en contingut, estil, format i consistència sobre les activitats desenvolupades. 
4.- Persones. - Som una organització amb personal competent, motivat, satisfet i compromès amb el desenvolupament de les seves funcions de manera proactiva i èticament responsable. - Disposar d’un pla integral de recursos humans. - Optimitzar el pla integral per a personal docent i d’administració i serveis que inclou projecció professional i formació continuada.
5.- Relacions externes. - Tenim presència destacada i positiva en l’àmbit de l’educació superior en publicitat i relacions públiques.
- Som un referent positiu en el sector d’activitat econòmica.
- Millorar el reconeixement nacional i internacional de la nostra organització. - Perfeccionar el protocol d’actuació per l’establiment de relacions nacional i internacionals acadèmiques i professionals.
- Mantenir una presència en els fòrums de debat i en les organitzacions internacionals.
6.- Estudiants. - Som un referent positiu per als estudiants universitaris i preuniversitaris interessats en la publicitat i les relacions públiques. - Consolidar la participació dels estudiants en les activitats d’organització acadèmica de l’escola. - Optimitzar el procediment de participació de l’alumnat en el Programa de Qualitat de l’escola.
7.- Espais. - Estem instal·lats en una nova seu sostenible i adequada a les necessitats d’aprenentatge i formatives d’una escola universitària. - Espais adequats a l’ús i equipats amb tecnologies innovadores. - Prioritzar solucions ergonòmiques vinculades amb l’espai i el seu ús.
- Prioritzar solucions operatives respecte a sonoritat i lluminositat de l’espai.


Aprovat per la Comissió Executiva: 16 de juny de 2014.
Ratificat pel Consell Rector: 25 de juny de 2014.