fuerp

 

La Fundación Universitaria Europea de Relaciones Públicas (FUERP), fou creada a l'any 1993 endegant un conjunt de sinèrgies individuals i institucionals de la societat civil focalitzades en torn de l'àmbit professional i acadèmic de la teoria i pràctica de les Relacions Públiques.

Els objectius i funcionament de la Fundació que es denomina Fundación Universitaria Europea de Relaciones Públicas, venen regulats pels seus estatuts i la seva esfera d'actuació en tot el territori espanyol, podent establir representacions i delegacions a l'estranger.

La finalitat primordial de la Fundació és la de promoure i portar a terme en l'àmbit territorial ja indicat: la investigació científica i tècnica, així com l'ensenyament superior, vinculat a les activitats inherents a les relacions públiques en el context de les ciències socials i, concretament, en el de les ciències de la gestió organització informació i comunicació.

Per a l'obtenció d'aquestes finalitats, són objectius específics de la Fundació enumerats amb caràcter merament indicatiu:

  • Promoure i proposar programes d'estudi i investigació

  • Concretar compromisos de col·laboració amb les institucions i organismes.

  • Publicar i difondre per qualsevol mitjà els estudis i investigacions efectuats.

  • Recavar fons de tercers per implicar-los, juntament al capital fundacional, a les activitats pròpies.

  • Finançar projectes externs d'investigació que estiguin relacionats amb les finalitats senyalades per a la Fundació.

  • En general, qualsevol altre que tingui relació amb les finalitats pròpies de la Fundació.