Formulari d'accés

Temari
Bloc 1 Títol: Definició, característiques i conceptes bàsics de l'Opinió Pública

1.1. Dificultats de conceptualització. Anàlisi crítica i classificació a partir dels elements constitutius.
1.2. Proposta de definició operativa.
1.3. Característiques de l'opinió pública.
Tema 2. Conceptes bàsics de l’opinió pública.
2.1. Opinions i actituds, creences i valors. Individu i grup.
2.2. Perspectives d’estudi de les opinions col·lectives.
2.3. Espai públic, públics i altres col·lectius.
Tema 3. Recorregut històric del concepte d’opinió.
3.1. Evolució de l’espai públic i transformacions polítics-socials: del Món Clàssic a les Declaracions de Drets.
Tema 4. Aproximació teòrica a l’estudi de l’opinió pública.
4.1. La tradició clàssica.
4.2. La tradició empírica.

Bloc 2 Títol: Els processos de formació de l'Opinió Pública. Actors i influències

Tema 5. Funcions i processos de formació de l'opinió pública.
5.1. Opinió pública en règims parlamentaris i en règims autoritaris.
5.2. Actors del procés de formació de l’opinió pública: classe política, mitjans de comunicació, grups de pressió, societat civil.
5.3. Models de relació entre poder polític i mitjans de comunicació. Democràcia deliberativa.
Tema 6. La influència dels mitjans de comunicació en el procés de formació de l’opinió pública.
Les teories sobre els efectes persuasius dels mitjans.
6.1. Teories de l’impacte directe. Comunicació propagandística.
6.2. Model dels efectes limitats. Comunicació persuasiva.
6.3. Efectes poderosos sota condicions limitades. Tematització. Espiral del silenci. Agenda, priming i framing.
Tema 7. La influència dels actors polítics en el procés de formació de l’opinió pública.
Comunicació política: redefinir la percepció de l’espai públic i la participació democràtica.
7.1. Comunicació política. Definició i components
7.2. Democràcia mediàtica. Campanyes electorals i comunicació institucional.
7.3. La mediació de les imatges polítiques i les noves tecnologies.
Tema 8. El camp demoscòpc: anàlisi i influència en el procés de formació de l'opinió pública.
8.1. La medició de l'opinió pública a través d'enquestes.
8.1.1 Limitacions i alternatives.
8.1.2 Principals fonts estadístiques. Estudis d'opinió rellevants.
8.2. Tractament periodístic de les enquestes.
8.3. Repercussions socials i utilització política de resultats.