Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller 7 passes per aconseguir patrocinis per a la teva campanya Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Sr. Jordi Garcia i Serra Coneixements
previs recomanats
No Torn Únic
Descripció general del taller

"El Fundraising no tracta de diners, sinó de relacions. Si comences per demanar diners a algú vol dir que no els mereixes ni tampoc els aconseguiràs".
Harold Sumption, Membre del Consell d'Intermon-Oxfam.
La crisi ha obert noves tasques per als despatxos de Relacions Públiques. El que abans eren persones amb grans habilitats interpersonals que sabien com situar la imatge de l'empresa client on corresponia, ara són cridats per aconseguir fons per a entitats.
Tothom demana diners, una sola entitat catalana rep peticions per 50.000 milions d'euros i només en reparteix 500M€. La diferència entre els que n'aconsegueixen i els que no, està en com els demanes. Una estratègia institucional clara, una simple metodologia.

Idioma Català i castellà Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ---
A aportar per l'estudiant: ---
Format EXTENSIU 2n SEMESTRE

 

Data de creació: 20/06/2014
Data darrera actualització i seguiment: 19/06/2015
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 19/06/2015

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1. Qui dóna i per què?
Els diferents tipus de donants. Import de les donacions. Motius del donant.

Tema 2. Els 7 passos de la donació.

El procés de la donació. Programació temporal.

Tema 3. Tipus de campanyes.

Recursos materials en les campanyes de Fundraising.

Tema 4. Rendibilitat de les micro campanyes.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- Conèixer l'operativa de captació de fons.    X   X    
OG2.- L'estudiant aprendrà a fer una campanya de captació de fons.    X    X    

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- Podrà visualitzar una sortida professional.    X
OE2.- Aprendrà a avaluar diferents alternatives de finançament no ordinari i valorar-ne la idoneïtat.  X  
OE3.- Aconseguir els objectius quantitatius que fixi l'organització.  
OE4.- Ser capaç d'analitzar els indicadors que permeten la captació de fons.  

Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

- Deborah Tse Tak Wai (2008) "The fundraising culture in tertiary institutions: the case of HKU" HKU Theses Online (HKUTO)[Consulta: 8.12.2013]http://hub.hku.hk/handle/10722/52418
- C Llueca (2005) "Fundraising: possibilitats i usos en les pràctiques de captació de recursos per a patrocini, mecenatge o esponsorització" Item: revista de biblioteconomia i documentació 39 p. 27-38 [Consulta: 8.12.2013] http://eprints.rclis.org/handle/107

- Palencia-Lefler Ors, Manuel (2001) "Fundraising, el arte de captar recursos: manual estratégico para organizaciones no lucrativas" [Barcelona]: Instituto de Filantropía y Desarrollo, cop. 2001
- Corson-Finnerty, A. D., & Blanchard, L. (1998). "Fundraising and friend-raising on the Web. Chicago [Ill.]: American Library Association". Retrieved from http://cataleg.ub.edu/record=b1447143~S1*cat


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
  L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Classes magistrals

Assistència a classe, el professor impartirà classes magistrals teòriques.

Individual 20%
2 Examen

Examen tipus test amb conceptes bàsics de la captació de fons, coneixement dels circuïts de captació i del seguiment dels donants.

Individual 40%
3 Activitats de formació

Fer un projecte de campanya de captació de fons per a una entitat suposada o real a partir dels paràmetres indicats pel docent.

Grupal (4) 40%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
PLA DOCENT
Taller Realización de eventos en el Sector Lujo Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dra. Laura Cervi Coneixements
previs recomanats
No Torn Únic
Descripció general del taller Según un estudio llevado a cabo por las cinco primeras asociaciones de marcas de lujo de Europa, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y España, el 70% de las ventas mundiales de estos productos (en torno a 700.000 millones de euros) son de empresas europeas y el 10% de las exportaciones europeas son productos de lujo. El éxito de este sector depende sobre todo de la conservación de su aura de exclusividad, de las aptitudes inherentes a las labores artesanales, de la propiedad intelectual, de una distribución selectiva y del acceso a los mercados internacionales. En este sentido, es básico conocer en profundidad qué escenarios pueden resultar ser los más adecuados para promocionar un determinado producto o servicio de lujo y desarrollar elementos de imagen corporativa coherentes. Este taller tiene como objetivo analizar las peculiaridades de este sector enseñando al alumnado como concebir y realizar eventos en este sector.
Idioma Castellano Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ordenador, proyector, internet.
A aportar per l'estudiant: ---
Format INTENSIU

 

Data de creació: 06/06/2014
Data darrera actualització i seguiment: 17/06/2015
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 19/06/2015

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

Tema 1. Estrategias de márketing en el sector lujo.
Introducción al sector y análisis de las estrategias de márketing propias del sector.

Tema 2. Principales mercados en el sector lujo.
Análisis de los principales mercados (Arte, Moda, Coches, Hoteles, etc.) del sector, con sus respectivas peculiaridades.

Tema 3. Eventos en el sector lujo.
Análisis teórico-práctico de cómo realizar un evento en este sector (tipo de público, location, target, etc.)

Tema 4. Proyecto: creación de un evento.
Ideación de un Evento para una empresa del sector. Los estudiantes tendrán que aplicar lo aprendido creando un evento para un cliente.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- Obtener conocimientos detallados sobre la creación y gestión de eventos. X     X X

X

 
OG2.- Aprender a desarrollar adecuada y eficazmente un evento en sus diferentes especialidades profesionales en el sector lujo. X X X X  X X

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1

OE1.- El alumno aprenderá las técnicas específicas para realizar un evento en el sector de lujo.

X  
OE2.- El alumno aprenderá las especificidades del sector y sabrá aplicar los conocimientos teóricos a la práctica en la organización de un evento en el sector de lujo. X  
OE3.- El alumno desarrollará pensamiento estratégico, eligiendo la mejor estrategia y adaptándola a diferentes públicos y targets en la organización de un evento en el sector de lujo.   X
OE4.- El alumno desarrollará capacidades de creatividad y innovación para la organización de un evento en el sector de lujo.   X

Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

HOFFMANN, J: COSTE-MANIÈRE, I. Luxury Strategy in Action. New York: Palgrave Macmillan, 2011. ISBN 9780230354548

KAPFERER, J; BASTIEN V. The Luxury Strategy: Break the Rules of Marketing to Build Luxury Brands. New York, Kogan Page Limited, 2012. ISBN 9780749464912.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
  L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases magistrales

Asistencia y participación activa del estudiante como mínimo al 80% de las sesiones.

Individual 10%
2 Actividades de aplicación

El alumno ideará y gestionará un EVENTO para un cliente.

Grup (4) 55%
3 Carpeta de aprendizaje

El alumno analizará las necesidades el cliente en términos de perfil de empresa (datos, historia, números) y sus necesidades, para poder actuar estratégicamente.

Individual 35%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)
PLA DOCENT
Taller Emprenedoria personal Format docència I
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Sr. J. A. Abancéns Coneixements
previs recomanats
No son necesarios. Torn Únic
Descripció general del taller Las mejores enseñanzas prácticas para triunfar. Quizás no seas el mejor, pero debes ser el adecuado. Ser emprendedor o trabajar por cuenta ajena, una decisión a tomar. La mejor manera de predecir tu futuro es crearlo. En este taller vas a conocer de una forma práctica las herramientas que vas a necesitar cuando salgas al mundo profesional. Cómo captar o mantener clientes será una de ellas.
Idioma Castellano Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: ordinador, projector.
A aportar per l'estudiant: ---
Format EXTENSIU

 

Data de creació: 19/05/2015
Data darrera actualització i seguiment: 04/06/2015
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 19/06/2015

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualització Teòrica

T1. Aprende a Venderte. Todos los tiempos son buenos para quienes saben trabajar. Hablaremos y veremos que la mejor forma es dejar de hablar y empezar a hacer. O convencemos o fracasamos. La preparación es el 80% del éxito. La sencillez es la máxima sofisticación.
T2. Consejos para ser emprendedor o trabajar por cuenta ajena. Estudiaremos la mente de un emprendedor, la confianza y autoestima necesaria. Test de evaluación para emprender. Y si quieres ser directivo te daremos las normas para liderar un equipo.
T3. La captación y el mantenimiento de clientes. La relación agencia / anunciante. Qué necesitamos saber de un anunciante. Porqué nos deja un cliente. Qué espera el cliente de la agencia. Cómo hacer una presentación.
T4. Cómo ser un directivo eficaz. Las características para alcanzar el éxito en la gestión directiva con las virtudes necesarias y complementarias.

Bloc 2 Títol: Activitats Pràctiques

Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.


Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- Acercar de una forma muy práctica al alumno a la realidad profesional. X X X X X X X X
OG2.- Dotar de herramientas y conocimientos que va a necesitar. X X X X X X X

 

Objectius específics // Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2
1 OE1.- Saber venderme. X X
OE2.- Captar y mantener clientes. X X
OE3.- Ser un directivo eficaz. X X
OE4.- Cómo dirigir una empresa. X  

Resum total d'activitats formatives
  Hores  
Tipologia Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació

ADVERTISING AGE, Procter & Gamble. 150 años de éxitos de marketing. Barcelona. Norma 1990.
ALTARRIBA, M. Del Pregó al Web. Barcelona: Col·lecció Papers d’Estudi. Trípodos, 2003.
BARNICOAT, J. Los Carteles, su Historia y su Lenguaje. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2000.
BASSAT, L. El Libro Rojo de la Publicidad.
BASSAT L. El libro Rojo de las Marcas.


Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
 • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
 • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
 • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
  L’assistència a classe és recomanable sempre.
 • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
 • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases magistrales

Asistencia y participación significativa a clase un mínimo del 80% de las sesiones.

Individual 20%
2 Carpeta de Aprendizaje

El docente indicará, a partir del desarrollo del taller, los ejercicios a realizar para su evaluación.

Individual 60%
3 Examen

Tema a desarrollar.

Individual 20%

Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)