Formulari d'accés

PLA DOCENT
Taller Comunicació no verbal Format docència H
Cada un dels tallers que comprenen l’assignatura Taller de Publicitat i Relacions Públiques responen total o parcialment a la filosofia declarada en la Memòria Verifica de la titulació:
- Comprendre els conceptes relacionats amb la teoria de la publicitat i la teoria de les relacions públiques.
- Identificar i emprar tècniques de publicitat i de relacions públiques per tal d’elaborar un projecte publicitari o de relacions públiques, així com fer la seva presentació (oral i escrita).
- Realitzar una demostració de planificació de mitjans publicitaris.
- Realitzar treballs d’aprofundiment i síntesi a partir de la cerca de fonts bibliogràfiques fonamentals relacionades amb la publicitat i les relaciones públiques.
Matèria M6. Tècniques i Procediments de la Comunicació
Docent del taller  Dr. J. Marqués Coneixements
previs recomanats
No son necesarios Torn Únic
Descripció general del taller Dar a conocer el significado de los principales elementos del lenguaje corporal que ayude a adquirir ciertas habilidades para interpretar mejor la intención de los interlocutores.

Dominar la comunicación no verbal (o CNV) es sumamente importante para un comunicador. A pesar de la importancia que la sociedad da a la palabra más de la mitad de nuestros recuerdos se generan por otros cauces. La Regla Mehrabian determina que nuestro lenguaje corporal ‘habla’ mucho más que nuestras propias palabras. Dominar esta técnica habilita para interpretar los gestos.
Idioma Castellano / catalán indistintamente Tipus OB
Requisits tècnics    A l'aula: Soporte informático para visualización de PPT y vídeos.
A aportar per l'estudiant: ---
Format EXTENSIU (2n Semestre)

 

Data de creació: 02/05/2017
Data darrera actualització i seguiment: 02/05/2017
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018 24/04/2017

Temari
Bloc 1 Títol: Contextualitzación Teórica
Tema 1. Características generales de la comunicación y el lenguaje no verbal. Cómo detectar el fingimiento y la mentira.
Tema 2. Contextualización de la CNV y disciplinas anexas. Nuestro cuerpo, ese desconocido.
Tema 3. Componentes básicos. Las emociones.
Tema 4. Principales actitudes corporales. Interpretación de las posturas.
Tema 5. Análisis de la gestualidad corporal: compostura de brazos y piernas.
Tema 6. Análisis de las diferentes expresiones faciales: la sonrisa, la mirada.
Tema 7. Otros elementos no verbales: el tacto; las arrugas.
Tema 8. La microgestualidad. Ejemplos y análisis digitalizado. FACS.
Tema 9. Exposición de diversos casos prácticos a lo largo de las sesiones
Bloc 2 Títol: Actividades Prácticas
Els tallers tenen un caràcter eminentment pràctic.
Adreceu-vos a l’apartat “AVALUACIÓ” per fer constar el detall de cada una de les activitats formatives.

Competències associades
C1 Compromís ètic.
C2 Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
C3 Treball en equip.
C4 Capacitat creativa i emprenedora.
C6 Coneixement teòric i pràctic de la publicitat i les RRPP així com dels seus processos i estructures organitzatives.
C7 Coneixement del disseny i desenvolupament d’estratègies i aplicació de les polítiques de comunicació persuasiva a les institucions i empreses públiques i privades.
C12 Coneixement de la gestió de les àrees funcionals de la comunicació.
C13 Capacitat i habilitat per exercir com a professionals encarregats de l’atenció al client de publicitat i RRPP.

Objectius generals
Objectius generals OG associats a les competències
(OG) C1 C2 C3  C4  C6  C7   C12 C13
OG1.- El alumno será capaz de reconocer e interpretar las expresiones no verbales y las posturas más habituales. X  X           X
OG2.- El alumno conocerá los elementos centrales de esta disciplina así como sus principales figuras.  X X         X  
OG3.- El alumno podrá desarrollar algunas técnicas y practicar consigo mismo y sus compañeros.  X X X        
OG4.- El alumno dispondrá de la información necesaria para entender las emotividades más comunes a través de su reflejo en la gestualidad.      X   X

 

Objectius específics / Resultats de l'aprenentatge
Blocs Objectius específics OE associats als OG
   (OE) OG1 OG2 OG3  OG4
1 OE1.- El alumno conocerá la existencia del CNV como disciplina.   X    
OE2.- El alumno tendrá conocimientos básicos sobre la materia.   X    
OE3.- El alumno obtendrá la competencias para el autoanálisis.      
OE4.- El alumno conseguirá observar las piezas informativas de periodismo declarativo con otra mirada.       X
2 OE5.- El alumno generará una dinámica de análisis de comportamientos. X      
OE6.- El alumno tendrá un crecimiento de su potencialidad de negociación (actividad grupal). X      
OE7.- El alumno desarrolará habilidades sociales.     X  

Mètodes docents / Activitats formatives Hores de docència x mètode docent emprat (presencial i no presencial)
Veure Glossari (segons descriptor de la UB)
Hores  
Total Presencial No presencial Crèdits ECTS
A) Teoria 50 18 32 2
B) Teòric-pràctic
C) Treball tutelat
D) Treball autònom
Total

Fonts d'informació
ALBALADEJO, M. La comunicación más allá de las palabras. Barcelona: Ed. Graó. ISBN 978-84-7827-498-7.
BORG, J. Lenguaje corporal. Siete secretos de la comunicación no verbal. Barcelona: Pearson Educación SA. 2009. ISBN. 978-84-8322-599-8.
EKMAN, P. Emotions revealed. New York: Times Books, 2003. ISBN 0-8050-7275-6.
GABARRE, J. El rostro y la personalidad. Madrid: Ediciones Flumen, 2001. ISBN 84-931312-0-2.
KNAPP, M.L. La comunicación no verbal: El cuerpo y el entorno. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica SA, 2009. ISBN 978-968-853-256-0.
PEASE, A.; PEASE, B.  El lenguaje del cuerpo. Barcelona: Amat editorial, 2006. ISBN 84-9735-254-8.
RULICKI, S. Detective de sonrisas. L'Hospitalet de Llobregat: Gránica, 2013. ISBN 9789506417710.
RULICKI, S. Las caras de la mentira (Y de la verdad). Buenos Aires: Margen izquierdo, 2016. ISBN 9789872888930.

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • El plagi i/o la còpia de qualsevol activitat formativa implica la invalidació de l’activitat i pot suposar suspendre l’assignatura i donar pas a actuacions disciplinàries per part de l’Escola.
  • Es valorarà la correcció gramatical i ortogràfica, l'estil i l'adequació del missatge. Els estudiants podran realitzar les activitats en català o castellà, sense errades ni barbarismes.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • L'esment de matrícula d'honor serà atorgada a partir del 10 i, seguint la normativa, no podrà excedir del 5% dels alumnes matriculats a l'assignatura.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüen
ciació
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 Clases magistrales Asistencia y participación activa como mínimo al 80% de las sesiones.  Individual 25%
2 Actividad de aplicación Estudio y análisis de diversas entrevistas de de personajes públicos. Grupal 25%
3 Clases expositivas Cada estudiante presentará en clase, de forma oral, un trabajo personal, preparado previamente que consistirá en analizar la gestualidad de una personaje de la vida real. Individual 50%

 


Apunts del docent
Aula Virtual (Moodle)