Formulari d'accés

PLA DOCENT
Assignatura Agenda Setting i Grups de Pressió Codi 361816
Matèria M12. Instruments de Comunicació Format docència G
Requisits previs Aquesta assignatura requereix una bona comprensió escrita de l'anglès.
És aconsellable tenir superades la totalitat de les matèries bàsiques, i també les matèries obligatòries que corresponguin per planificació semestral.
Docent Prof. E. C. Coordinació Jefatura d'estudis
Idioma Català Torn Consulteu calendari
Tipus OT Crèdits ECTS 6 Semestre Setè Any acadèmic 18-19

 

Data de creació: 01/06/2012
Data darrera actualització i seguiment: 11/06/2018
Data d'aprovació per la Comissió Executiva: 29/06/2018