Formulari d'accés

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-3 Classes magistrals

L’assistència i participació a classe i a l'Aula Virtual compta pel 25% de la nota de l’avaluació continuada.

Individual 25%
2 1

Col·loquis

Pràctica 1. Intervencions al debat virtual al fòrum de l’Aula Virtual.
a primera pràctica és una prova de seguiment que busca incentivar una participació activa per part dels estudiants. Permet repassar el contingut de les lectures i materials i reflexionar sobre les idees i conceptes fonamentals. Aquesta reflexió informada ha de servir per solidificar els coneixements a partir d’un debat online moderat per la professora.
Dates: Del dilluns 1 de febrer fins al dilluns 8 de febrer de 2016.

Individual 25%
3 2 Carpeta d'aprenentatge

La segona pràctica consisteix en un petit treball de recerca a partir d’un supòsit real a l’Administració espanyola o catalana. L’estudiant aplicarà els coneixements adquirits a partir de les lectures i materials. Es valoraran la capacitat d’anàlisi i comprensió, la claredat en l’exposició i la coherència dels plantejaments.
Data límit: Diumenge 20 de març de 2016.

Individual 25%
4 3 Carpeta d'aprenentatge

La tercera i última pràctica requereix desenvolupar un exercici basat en l’anàlisi de contingut de diferents documents sobre el funcionament de la Unió Europea. Es consideraran la capacitat de comprensió i anàlisi, la vinculació de l’exercici amb els continguts del curs, la capacitat de síntesi i el sentit comú. L’enunciat de la pràctica n’explicarà els detalls.
Data límit: Diumenge 24 d’abril de 2016.

Individual 25%

Avaluació continuada:
L’avaluació continuada constarà de quatre pràctiques més l’assistència activa a classe i la participació a l’Aula Virtual. Per poder superar l’assignatura, per aquesta via, caldrà lliurar la TOTALITAT sense excepcions de les quatre pràctiques en els terminis respectius, i que la qualificació global de les mateixes no sigui inferior a l’aprovat. A més, cal ajustar-se als requisits formals que s’indicaran en cada enunciat.
La setmana intensiva de classes inclourà casos pràctics sobre els continguts del temari i conclourà amb una discussió sobre el debat que constituirà la primera pràctica del curs en les dates que indiqui la docent.
Les pràctiques estan grosso modo relacionades amb els 4 blocs del curs, tot i que el coneixement dels materials es pressuposa acumulatiu. És a dir, la pràctica 1 requereix conèixer el bloc 1, la pràctica 2 els blocs 1 i 2, i l’ultima pràctica tots els blocs.

Codi ètic:
La participació a l’avaluació continuada suposa el reconeixement i acceptació del següent codi ètic:
Les pràctiques són personals, per tant, la seva resolució és estrictament individual. Això no exclou el treball en grup quant a la fase prèvia de discussió del contingut de l’activitat, però sí exigeix el lliurament d’una activitat individual i diferenciada, quant al fons i a la forma.

Molt important:
El lliurament d’una activitat d’avaluació continuada copiada o duplicada d’un altre(s) estudiant(s) pertanyent(s) al mateix grup, o a un altre, comportarà la consideració de l’activitat com a suspesa per a tots els estudiants implicats.
En la preparació de les pràctiques, està totalment prohibit fer una còpia literal ("copiar i enganxar") de continguts extrets de fonts d’informació d’Internet o de qualsevol altre tipus de font. En canvi, és del tot recomanable fer consultes prèvies d’altres fonts per contrastar dades, aprofundir en conceptes, descobrir noves idees, etc.
En cas d’utilització d’informació secundària, cal indicar, a peu de pàgina, les fonts utilitzades en forma de referència bibliogràfica (tot afegint l’adreça de la Web, si la informació prové d’Internet). A més, és imprescindible explicar amb pròpies paraules les idees extretes de les fonts consultades.
Els estudiants que desitgin millorar la qualificació obtinguda a l’avaluació continuada poden optar per la realització de l’examen final.
En aquest cas, la qualificació final de l’assignatura serà la que sorgeixi de l’encreuament de la nota de l’avaluació continuada amb la nota de l’examen final. Així, la nota final podrà ser igual, inferior o superior a la prèviament obtinguda a l’avaluació continuada.
Aquesta assignatura es pot superar o bé per avaluació continuada, a través de pràctiques i la participació a classe, o mitjançant avaluació única amb un examen final.
Es recomana optar per l’avaluació continuada perquè facilita l’aprenentatge i l’assimilació dels continguts de l’assignatura, i ajuda a dominar les eines conceptuals que incorpora.

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-s’hi tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4, 5 sobre 10 en l’avaluació continuada.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen Prova escrita presencial. L’examen final inclourà 3 preguntes teòriques, una per bloc, referents a tots els continguts de l’assignatura. No hi haurà exercicis pràctics.
- No és permès de consultar cap tipus de material per a la realització de l’examen.
- No es faran exàmens orals.
100%

 

Avaluació única
L’avaluació única és automàtica, per defecte, en cas d’obtenir una qualificació igual o inferior a 4,5 o un No Presentat a l’avaluació continuada. No caldrà cap tipus de sol·licitud per part de l’estudiant.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Examen Prova escrita presencial. En bona lògica, aquest examen es correspon, per criteris de coherència pedagògica i metodològica, amb la tipologia de les proves d’avaluació continuada de l’assignatura ja exposades. L’examen tindrà una durada de dues hores.
- Inclourà 3 preguntes teòriques, una per bloc, referents a tots els continguts de l’assignatura. No hi haurà exercicis pràctics.
- No és permès de consultar cap tipus de material per a la realització de l’examen.
- No es faran exàmens orals.
100%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Requisits: podran acollir-s’hi tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5 sobre 10 en l’avaluació final.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen

Prova escrita presencial. Inclourà 3 preguntes teòriques, una per bloc, referents a tots els continguts de l’assignatura. No hi haurà exercicis pràctics.
- No és permès de consultar cap tipus de material per a la realització de l’examen.
- No es faran exàmens orals.

100%