Formulari d'accés

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10.
  • La puntuació mínima per superar l'assignatura és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
    L’assistència a classe és recomanable sempre. També per aquells estudiants que han optat per l’Avaluació Única. Consulteu els casos en que és obligatòria.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
Avaluació continuada
Requisits: excepte que l'estudiant indiqui el contrari, estarà vinculat en aquest format d'avaluació.
Seqüen
ciació
Bloc Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
1 1-2-3 Classes magistrals

Asistencia y participación significativa como mínimo al 80 % de las clases presenciales.

Individual --
2 1-2-3 Activitats d'aplicació

En las sesiones presenciales, los alumnos se agruparan para realizar ejercicios prácticos que contextualicen el marco teórico impartido.

Grupal (4-5 alumnes) 10%
3 1-2-3 Carpeta d'aprenentatge

Cada estudiante realizará tres ejercicios prácticos vinculados a los distintos bloques de la asignatura que publicará vía Moodle en el formato y calendario que indique la docente.

Individual 15%
4 1-2-3 Contrast d'expectatives (online) A partir de los dos temas presentados por la docente, los alumnos aportarán, vía Moodle, comentarios y aportaciones adicionales debidamente fundamentadas y documentadas. Individual 15%
5 1-2-3 Examen El último día de clase presencial, programado en el mes de enero, se realizará una prueba escrita de la totalidad del temario que incluirá varias preguntas cortas y el desarrollo de un supuesto práctico. Individual SÍ  60%

 

Reavaluació de l'avaluació continuada
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.

Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen El día establecido en el calendario de reevaluación,  se realizará una prueba escrita de la totalidad del temario que incluirá varias preguntas cortas y el desarrollo de un supuesto práctico. 100%

 

Avaluació única
Requisits: per acollir-se a l'avaluació única, l'estudiant ho sol·licitarà formalment en el termini i format establert en el calendari acadèmic.
Els alumnes que es presenten a l'avaluació única, han d'aprovar l'examen i el treball de curs.
Seqüenciació Nom de l'activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Pes en % sobre la nota
1 Examen

El último día de clase presencial, programado en el mes de enero, se realizará una prueba escrita  de larga duración que incluirá la totalidad del temario y constará de preguntas teóricas y diversos ejercicios y casos prácticos.

100%

 

Reavaluació de l'avaluació única
Requisits: podran acollir-se tots els estudiants que tinguin una puntuació mitjana ponderada igual o superior a 4,5
sobre 10 en l'avaluació final.
Els alumnes que es presenten a l'avaluació única, han d'aprovar l'examen i el treball de curs.
Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa % sobre la nota
Examen

El día establecido en el calendario de reevaluación,  se realizará una prueba escrita de la totalidad del temario que incluirá varias preguntas cortas y el desarrollo de un supuesto práctico.

100%