Formulari d'accés

Veure Avaluació: Informació general del grau
Avaluació: Informació específica
  • L’avaluació del taller s’ha de contemplar com a Avaluació Continuada i s’ha de resoldre dins el període lectiu.
  • Totes les activitats formatives seran qualificades entre 0-10. Caldrà presentar la nota final amb un decimal.
  • La puntuació mínima per superar el taller és un 5.
  • Consulteu el calendari de tancament d’avaluació i de gestió acadèmica.
  • L’assistència a classe és recomanable sempre.
  • El format dels tallers no contempla Avaluació Única ni Reavaluació.
  • No s’admetran, a efectes d’avaluació, lliuraments fora de termini o en formats o suports diferents als indicats, ni cap tipus de treball alternatiu i/o de recuperació.
Avaluació continuada
Atès la naturalesa pràctica dels tallers, de manera excepcional, aquest format pedagògic no contempla la reavaluació.
Seqüenciació Nom activitat formativa Descripció detallada de l'activitat formativa Grupal o individual Obligatorietat
Sí/No
% sobre la nota
Al llarg de les sessions Classes magistrals

És imprescindible l’assistència i participació activa en totes i cadascuna de les sessions i activitats programades.
La no assistència a una o més sessions, o la no participació en més d’una activitat comporta abandonar el taller i no ser avaluat.

Individual ---
Al llarg de les sessions Simulació

En front a determinades situacions específiques, l’alumnat actua segons unes determinades consignes.

I + G 40%
Al llarg de les sessions Treball en grup

Desenvolupen activitats d’acció o de reflexió per solucionar determinats problemes o superar certs reptes. 

I + G 40%
Al llarg de les sessions Seminari

Treball de reflexió i explicació sobre determinats comportaments vinculats a les activitats desenvolupades en les sessions de classe. 

I + G 20%